Trafikanalys, transportekonomi och transportsystem inom spårburen trafik

Forskningsområdet Trafikanalys, transportekonomi och transportsystem är nära kopplat till Sveriges övergripande transportpolitiska mål att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Enligt Sveriges riksdags miljömål ska transportsektorn år 2045 vara klimatneutral. Fram till dess prognostiserar Trafikverket att spårtrafikens transportarbete kommer öka med ungefär 50 % jämfört med nivån år 2017. Vid samma tidpunkt beräknas Sveriges befolkning uppgå till 11 miljoner med särskild koncentration vid storstadsregionerna, vilket i sin tur ställer krav på ett framtida hållbart transportsystem med hög yt- och transporteffektivitet till liten kostnad med avseende på folkhälsa.

VTI ska bedriva arbete som stödjer förverkligandet av de transportpolitiska målen. För forskningen inom trafikanalys, transportekonomi och transportsystem innebär uppdraget att spårburna transporter (järnväg, tunnelbana och spårväg) behöver analyseras i sin verkliga omgivning tillsammans med övriga trafikslag. Detta är nödvändigt för att kunna undersöka samhällets transportförsörjning med hänsyn tagen till trafikslagsövergripande person- och godstransporter. Spårtrafiken är reglerad och bedrivs på en sammanhållen infrastruktur vilket gör att trafikpåverkande händelser som sker lokalt kan få spridningseffekter och ge påverkan på systemnivå och potentiellt även på andra trafikslag. Begreppen kapacitet, punktlighet och robusthet är centrala inom det aktuella forskningsområdet och beskriver transportsystemets möjlighet att erbjuda personer och gods punktlig mobilitet och dess förmåga att hantera störningar.

Inom Trafikanalys, transportekonomi och transportsystem utvecklas och tillämpas kvantitativa verktyg så som trafiksimulering, ekonometri, nätverks- och jämviktsmodellering, optimering och trafikflödesanalys för att göra avvägningar mellan delvis motstridiga målsättningar, till exempel avvägningen mellan ett högt kapacitetsutnyttjande och ett robust system med låg störningskänslighet. Dessa verktyg är viktiga hjälpmedel i undersökningar med fokus både på den långsiktiga infrastrukturplaneringen (t.ex. dess utformning, incitamentsstruktur, underhåll, påverkan på efterfrågan av resor/godstransporter, finansiering och marknadsförutsättningar) och den operativa driften (t.ex. trafikplanering och styrmedel för branschsamverkan mellan berörda aktörer).

Inom detta område ingår även prissättning av kapacitet och externa effekter (till exempel tågbuller och säkerhet vid plankorsningar). Externa kostnader kan internaliseras genom exempelvis marginalkostnadsbaserade banavgifter för att uppnå full internaliseringsgrad och därmed en effektiv allokering av samhälleliga resurser. Samhällsekonomiska prioriteringar av åtgärder i form av underhåll och reinvesteringar kan också ligga till grund för att skapa mer tillförlitliga och attraktiva spårburna transporter.

Forskningsområden

Våra forskningsområden inom trafikanalys, transportekonomi och transportsystem:

  • Transportkapacitet och trafikplanering
  • Trafikanalys och punktlighet
  • Samhällsekonomisk analys och effektsamband
  • Prissättning och finansiering
  • Förutsättningar och barriärer i omställningen till ett hållbart transportsystem
  • Kompetens- och resursbehov

Senast uppdaterad: