Tekn dr Göran Blomqvist är senior forskare på VTI med 27 års erfarenhet av forskning om vinterväghållningens miljöeffekter, främst vägsaltets funktion, spridning och effekter. Han disputerade 2001 med en avhandling om miljöeffekter av vinterväghållning och har sedan dess fortsatt bedriva tillämpad forskning kring miljörelaterad transportforskning, främst angående vägytans och väglagets betydelse. I forskningsområdet ingår såväl metod- som teknikutveckling för nya uppföljningsmetoder och provtagningssystem för tillståndet hos vägytan och föroreningsspridningen.

Han har 20+ refereegranskade publikationer i vetenskapliga tidskrifter, 90+ internationella konferensbidrag, 60+ forskningsrapporter på svenska och ett dussintal populärvetenskapliga texter i svenska, nordiska och internationella magasin.