Säkerhet och beteenden inom spårburen trafik 

Forskningsområdet Säkerhet och beteenden fokuserar på människans roll i järnvägssystemet, däribland samspelet mellan människa och teknik. Med hjälp av bl.a. avancerade simulatorer bedrivs forskningen i en säker och realistisk miljö.

Spårtrafik bedrivs i ett avgränsat transportsystem under kontinuerlig samverkan mellan människor som kommunicerar med och via olika tekniska system. Ett exempel på ett sådant system är signalsäkerhetssystemet som i och med övergången till ERTMS innebär en mer automatiserad procedur för att garantera att ett trafikerat spår är fritt från hinder.

På trafikcentralen sköts den operativa tågdriften i samarbete mellan många personer i olika yrkesroller. Det sker med stöd av verktyg bland annat för övervakning av anläggningens tekniska funktion samt utskick av information till operatörer och felavhjälpande personal hos entreprenörer.

Aktuella forskningsfrågor för trafikledning är tågklarerares arbetssituation. I dagens socio-tekniska system ställs varierande krav på tågklarerares arbetsbelastning och förmåga till god lägesuppfattning. Projekten inom detta område utvecklar och testar olika former av instrument som kan nyttjas i verkliga miljöer och syftet är att utveckla en optimerad belastning som förbättrar såväl tågklarerares arbetssituation samt höjer systemens robusthet vid olika typer av händelser. Ofta måste verksamheten bedrivas under tidspress.

För tågföraren innebär övergången till ERTMS att signalsäkerhetssystemet blir integrerat i förarmiljön och därmed gränssnittet mellan denne och tåg‒spårsystemet. VTI:s forskning syftar bland annat till att ta hänsyn till tågförarens behov av träning inför övergången till ERTMS men även av specifika särfall och sällanhändelser som är svåra att träna i verkligheten. Även vid den fysiska utformningen av fordon och infrastruktur samt vid planering av tidtabeller behövs mera kunskap om förarbeteende och arbetsmiljö.

Ytterligare en viktig inriktning på arbetet i det aktuella forskningsområdet rör förhindrandet av obehörigt spårbeträdande genom t.ex. utformning (olika typer av intrångsskydd) och information.

Forskningsområden

Våra forskningsområden inom säkerhet och beteenden:

Birgitta Thorslund är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Birgitta Thorslund är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Senast uppdaterad: