Ämnesområden under Transportforum

Föredrag med många åhörare.
Foto: Satu/VTI

Transportforum är indelat i 11 ämnesområden. Här hittar du en beskrivning av vart och ett.

Ämnesområdet Transportpolitik och ekonomi omfattar alla transportslag och fokuserar på transportpolitiskt aktuella frågor. Till detta ämnesområde välkomnas bidrag om transportinvesteringar och finansiering samt om de samhällsekonomiska kalkyler som föregår dem. Ett viktigt underlag för samhällsekonomiska kalkyler, liksom för frågor som rör prissättning i transportsystemet, är värderingar av restid, förseningar, buller, hälsa, liv med mera. Vidare rymmer ämnesområdet frågor om fördelningseffekter och jämställdhet, hållbar utveckling och effektiva klimatpolitiska styrmedel samt samspelet mellan transportsystemet och arbetsmarknad. Bidrag om avreglering och organisation samt drift och underhåll är också välkomna. Bidrag till ämnesområdet baseras oftast på kvantitativa metoder.

Ämnesområdet Trafikteknik, planering och styrning välkomnar bidrag med trafikteknisk inriktning samt bidrag om frågor kring trafikplanering eller trafikstyrning med fokus på trafikeffekter. Området är transport- och trafikslagsövergripande och innefattar även gång och cykel. Frågeställningar kan vara på allt ifrån lokal- till (inter)nationell nivå. Metoder och modeller är av speciellt intresse. Specifika resultat som presenteras bör vara generaliserbara och bidra till utvecklingen av kunskapsläget inom ämnesområdet.

Ämnesområdet Kollektivtrafik inklusive järnväg omfattar i huvudsak buss, spårvagn, tåg och tunnelbana, men även färjor, linbanor och nya kollektivtrafiklösningar som förarlös trafik och spårtaxi. Dessutom innefattar det kollektivtrafikens koppling till andra färdmedel, där en aspekt är placering och utformning av terminaler och bytespunkter. Framkomlighetsfrågor, till exempel BRT, signalprioritering, och separata kollektivkörfält ingår.

Vidare omfattas den strategiska planeringen, till exempel efterfråge- och kapacitetsbedömningar samt upphandling och kontraktsmodeller, tidtabellskonstruktion, analyser av fordonsomlopp och planering av underhåll och bemanning. Driftsfrågor som metoder för styrning och störningshantering ingår också. Biljett- och betalningssystem, taxor och skattesubventioner, taxesystem är ytterligare teman inom ämnesområdet. Resenärsperspektivet omfattar trafikinformation; Tidtabeller, söktjänster, realtidsinformation etc. och resenärsupplevelser såsom, trygghet, säkerhet. Metoder och statistik för uppföljning, till exempel Nöjd-kundindex ingår också. Miljö- och hållbarhetsaspekter och jämställdhet är också centrala i ämnesområdet.

Fokus ämnesområdet Samhällsplanering, governance och omställning är på planering, styrning och omställning av samhället mot en mer hållbar utveckling. Ett perspektiv är en helhetsorienterad samhällsplanering, med fokus på sambandet mellan markanvändning, trafik, och människors val av transportsätt. Här ingår också balans mellan de olika trafikslagen och mellan tillgänglighet och kvaliteter som ökad folkhälsa, förbättrad luftkvalitet med mera. Ett annat perspektiv är governance, det vill säga styrning, organisering och samverkan i transportsektorn och närliggande sektorer. Detta inkluderar bland annat institutionella reformer, policy-, planerings- och implementeringsprocesser, medborgardeltagande, relationen mellan offentligt och privat samt kunskapens roll i beslutsprocesser. Ofta intresserar sig bidrag inom detta ämnesområde för omställningen till ett hållbart samhälle. Ämnesområdet är trafikslagsövergripande och bidrag kan handla om städer, regioner eller nationell nivå, såväl som relationen mellan dessa.

Ämnesområdet ersätter tidigare ämnesområdet "Attraktiva, sunda städer".

Ämnesområdet Trafiksäkerhet omfattar säkerhet inom alla transportslag och behandlar områden såsom säker infrastruktur, säkerhetskultur, säkra hastigheter, utbildning och den säkra staden. Framtidens trafiksäkerhetsarbete handlar också om att integrera nollvisionsarbetet med andra hållbarhetsaspekter som kan förändra vårt transportsystem, till exempel fossilfrihet, attraktivare städer, automatisering och barn som kan gå till och från skolan Gränsöverskridande bidrag som belyser andra hållbarhetsaspekter med ett gränssnitt mot trafiksäkerhet välkomnas.

Till ämnesområdet Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel välkomnas bidrag med klimat- och miljörelevans. Ämnesområdet är trafikslagsövergripande och rymmer ett brett spektrum av frågeställningar med såväl naturvetenskapliga och tekniska som samhällsvetenskapliga perspektiv. Exempel på teman är klimat, buller, luftföroreningar, bränslen och elektrifiering.

Ämnesområdet rör transporter av gods med samtliga trafikslag; väg, järnväg, flyg och vattenburna transporter. Övergången mellan trafikslag i hamnar och på kombiterminaler och flygplatser ingår också, liksom de logistiska beslut som ligger bakom transporterna. Frågor som rör effektiviseringar både ur ett företagsperspektiv och med utgångspunkt i uppfyllandet av transportpolitiska mål är relevanta. Studier ur olika aktörers perspektiv; avsändare och mottagare, förmedlare av logistik- och transporttjänster, transportörer, terminaloperatörer, infrastrukturhållare med mera är välkomna.

Vattenburna transporter omfattar både sjöfart och transporter på inre vattenvägar. I vägtransporter ingår, utöver transporter med olika typer av bilar och lastbilar, transporter med cyklar och på elvägar. I flygtransporter ingår även transporter med drönare. Även alternativ som pipelinetransporter eller IT-lösningar som helt ersätter fysiska transporter tas upp inom ämnesområdet.

Ämnesområdet handlar om hela processen från planering, dimensionering och byggande till drift, underhåll, tillståndsuppföljning och förvaltning av gator, vägar, broar, tunnlar, spårvägar och järnvägar. Fokus ligger på senaste forskningsresultaten och nya innovativa lösningar avseende material, metoder, utrustning, modeller eller verktyg som kan bidra till en mer hållbar, robust och tillförlitlig väg- och järnvägsinfrastruktur. Ämnesområdet handlar också om klimatanpassning och anpassning av infrastrukturen till framtidens nya transportlösningar såsom exempelvis autonoma fordon och elvägar.

Ämnesområdet berör flygets roll i samhället och transportsystemet med ett framåtblickande perspektiv. Bidrag om flygets samhällsnytta, hållbarhet och effektivitet, gärna i ett trafikslagsövergripande sammanhang, välkomnas. Inom ämnesområdet ryms både traditionella flygtransporter av människor och gods över längre distanser och nya tillämpningar på landsbygd och i urbana miljöer, som bland annat drivs av utvecklingen av elflyg och drönare. Elektrifiering och övergång till biobränslen är en viktig del av ämnesområdets fokus på hållbarhet. Andra aspekter som uppmärksammas inom området är cyber security, affärsmodeller, automation, väder och säkerhetskultur.

Digitalisering har redan haft dramatiska effekter på transportsystemet, men ännu större effekter kan förväntas. Bidrag som rör denna utveckling välkomnas till detta ämnesområde som är transport- och trafikslagsövergripande. Samtliga transportpolitiska mål (miljö, trafiksäkerhet och effektivitet) har frågeställningar där digitalisering eller automatisering kan utgöra nyckeln, men ofta finns utmaningar på teknisk, organisatorisk, säkerhetsmässig eller beteendemässig nivå som behöver lösas. Därför är innovationer, metoder och modeller av speciellt intresse, men också effektsamband på samhällsnivå. Nedan listas förslag på områden som vi välkomnar bidrag inom.

 • Trafikledning
 • Simulerad digitalisering
 • Policylab för att främja digitalisering
 • Sömlös digitalisering
 • Människa och maskin
 • Optimerad samordning
 • Autonomisering
 • Dela data - möjligheter och utmaningar
 • Digitala tvillingar och AI–innovation
 • Realtidsdata för planering, styrning och anläggning väg
 • Digital och robotiserad anläggningsverksamhet
 • Kapacitet, planering, styrning och punktlighet för järnväg

I detta ämnesområde ingår all forskning med cyklister och gående i fokus. Det kan handla om utformning, konstruktion eller drift och underhåll av gång- och cykelinfrastruktur. Cyklisters och gåendes interaktion med varandra och med andra trafikslag hör också till detta ämnesområde liksom beteendepåverkan för ökad och säker cykling. Bidrag inriktade mot policies och planering för ökad och säker cykling välkomnas också liksom forskning kring cykelfordon och dess utrustning samt tjänster för cyklister och gående.

Senast uppdaterad: