Tillståndsbeskrivning

Sedan många år samlar VTI in, bearbetar och levererar högkvalitativ data inom långa tidsserier till en LTPP-databas (Long term pavement performance) för långtidsuppföljning av vägkonstruktioners tillståndsförändring.

Insamlingen till LTPP-databasen sker på uppdrag av Trafikverket och finns tillgänglig via VTI:s webbplats. Fokus ligger i första hand på nedbrytning som orsakas av tung trafik. Den används i VTI:s forskning bland annat för utveckling av olika tillståndsförändringsmodeller och vid validering av beräkningshjälpmedel för exempelvis dimensionering av vägars bärighet. LTPP-databasen har också utnyttjats som dataunderlag i flera examensarbeten och doktorandprojekt.

Mått och mätmetoder

VTI har under många år bedrivit forskning rörande mått och mätmetoder för tillståndsbeskrivning av vägytan. Fokus i utvecklingen ligger på att bidra till ett effektivt utnyttjande av vägytedata. En viktig frågeställning är vilka data som behövs för att beskriva vägytans tillstånd både ur väghållarperspektiv och trafikantperspektiv. En viktig aspekt är också metoder för att säkerställa kvaliteten på insamlad data.

Ta del av LTPP-databas

Senast uppdaterad: