Drift, underhåll och konstruktion av cykelbanor

Traktor som röjer snö från en cykelväg.
Foto: Göran Blomqvist

Ett väl utbyggt cykelvägnät av god standard skapar förutsättningar för fler att välja cykeln istället för bilen. VTI bedriver forskning för att öka kunskapen om val av standard och drift- och underhållsåtgärder på cykelvägar och vilka effekter de har för cyklisterna.

Exempelvis studerar vi betydelsen av standarden på cykelvägar för framkomlighet, säkerhet, komfort och val av färdmedel. Vi utvecklar även metoder och utrustning för att mäta tillståndet och utvärdera utförda åtgärder på cykelvägar.

Inom forskningsprogrammet Mistra InfraMaint bedriver VTI ett doktorandprojekt med syfte att studera orsaker till nedbrytning av cykelvägars konstruktion. Projektet ska resultera i ett beslutsstöd för underhållsplanering.

Forskningsprogrammet Mistra InfraMaint:s webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om några av våra projekt på området nedan:

Sopsaltning av cykelvägar är en metod som skulle kunna bidra till en högre standard på cykelvägarna vintertid. Med metoden kan man undvika problematiken med rullgrus. Några svenska kommuner arbetar i dag med att sopsalta cykelvägar. Linköping var först ut med att testa metoden med start redan 1999, i samband med ett doktorandprojekt vid VTI och KTH. VTI har därefter gjort utvärderande mätningar av sopsaltning, främst i Stockholm där metoden tillämpas på viktiga pendlingsstråk sedan vintern 2013/2014. Detta finns beskrivet i Sopsaltning av cykelvägar – för bättre framkomlighet och säkerhet för vintercyklister.

En historik kring metodens tillämpning i Sverige och resultat från VTI:s utvärderande mätningar finns sammanställda i VTI rapport 1005. Metodens effekt på cykeltrafiken i Stockholm har studerats i ytterligare ett forskningsprojekt. I samarbete med Karlstad kommun pågår nu ett arbete med att utifrån vetenskaplig kunskap kombinerat med praktiska erfarenheter ta fram driftinstruktioner med tillhörande saltmallar och olika typer av användarstöd för driftutförare, i syfte att uppnå en optimal tillämpning av metoden.

Sopsaltning av cykelvägar i teori och praktik: erfarenheter från utvärderingar i svenska kommuner (2019, Digitala Vetenskapliga Arkviet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Sopsaltningens effekt på cykeltrafiken: en analys av cykelflöden och olyckor i Stockholm (2019, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Under 2011 avslutades ett mångårigt projekt om cykelvägars standard finansierat av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med projektet var att definiera vad som kännetecknar en attraktiv cykelväg ur ett drift- och underhållsperspektiv och att öka kunskapen om hur en cykelväg ska underhållas för att få fler att cykla mer.

Ett flertal delstudier har genomförts i projektet och dokumenterats i ett antal VTI publikationer:

Cyklisters syn på cykelvägars standard: fokusgrupper i Umeå och Linköping (2007, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Jämnhetsmätning på cykelvägar: utveckling och test av metod för att bedöma cyklisters åkkvalitet baserat på cykelvägens längsprofil (2011, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Samtliga studier sammanfattas i projektets slutrapport som även innefattar en litteraturstudie inom området:
Cykelvägars standard: en kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll (2011, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Cykelvägars drift- och underhållsstandard – Intervjuer med 13 cykelkommuner (2006, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

GCM-handbok: Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus (2010, Trafikverket) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: