LTPP-databas

Sedan många år samlar VTI in, bearbetar och levererar högkvalitativa data inom långa tidsserier till en databas, LTPP-databasen. Insamlingen görs på uppdrag av Trafikverket.

Long Term Pavement Performance är ett internationellt vedertaget begrepp som på svenska kan benämnas "Långtidsuppföljning av vägkonstruktioners tillståndsförändring (nedbrytning)".

Databasen fokuserar främst på nedbrytning som orsakas av tung trafik och primärt är den tänkt att användas:

  • som grund för utveckling av olika tillståndsförändringsmodeller
  • vid validering av beräkningshjälpmedel för exempelvis dimensionering av vägars bärighet.

Databasen innehåller till exempel uppgifter om/från:

  • konstruktion
  • sprickinventering
  • vägytemätning
  • fallviktsmätning
  • trafik
  • klimatförhållanden.

Antalet delsträckor varifrån data samlas in har hela tiden utökats. Under årens lopp har även antalet aktivt bevakade sträckor ändrats, några har utgått och andra har tillkommit.

Siffror för LTPP-databasen t.o.m. 2019:

  • 698 delsträckor, fördelade över 66 objekt ingående i det statliga belagda vägnätet.
  • 297 aktiva delsträckor, fördelade över 33 objekt ingående i det statliga belagda vägnätet.

Bilder från observationssträckor

För att enkelt få en uppfattning om vägsträckors utseende, och till viss del även deras omgivning, kan man studera digitala bilder tagna vid vägytemätningar med VTI-RST. Bilderna, som är tagna vid varje observationssträckas start, finns samlade i ett bibliotek.

Stora krav på data

Att utveckla prognosmodeller som på ett tillfredsställande sätt beskriver tillståndsförändring och förutsäger livslängd för vägkonstruktioner och specifika beläggningsåtgärder ställer stora krav, både kvalitativt och kvantitativt, på de data som bildar underlag. Väl underbyggda och fungerande prognoser och planeringssystem ger stora vinster genom förbättrad prioritering, optimering och planering utifrån tillgängliga resurser. Det ger också en möjlighet att beskriva konsekvenserna av nedskärningar gentemot satsningar på upprustning av ett vägnät.

Nedladdning

Publikation

Uppföljning av vägars tekniska tillstånd: Lägesrapport för observationssträckor ingående i det svenska LTPP-projektet till och med december 2019 (DiVA, 2020) Länk till annan webbplats.

Nils-Gunnar Göransson är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Nils-Gunnar Göransson är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Senast uppdaterad: