Karolina Isaksson ny professor på VTI – vill skynda på hållbar omställning av transportsystemet

Foto på Karolina Isaksson
Karolina Isaksson är glad över utnämningen. Foto: Satu/VTI

Karolina Isaksson, senior forskare på VTI, har blivit utsedd till professor i tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap med inriktning mot transportpolicy- och planering. Karolina Isaksson tillträder tjänsten i december och ser med glädje fram emot den nya rollen.

– Det känns väldigt roligt och inspirerande att få denna nya professorstjänst som tydliggör betydelsen av dessa forskningsfrågor inom transportområdet. Det är ett kunskapsområde som bidrar med viktiga perspektiv kopplat till bland annat klimatomställningen, som sätter våra befintliga besluts- och planeringssystem under press. Forskningen kan bidra med kunskap om hur Sveriges policysystem och planeringssystem fungerar och vad som är viktigt att förstärka för att påskynda en robust och hållbar omställning.

Sammanlagt fyra personer sökte professorstjänsten. Av dem var det endast Karolina Isaksson fick möjlighet att hålla en provföreläsning.

– Där gav jag en bild av hur jag ser på det som är mitt specifika forskningsområde, kritiska studier av transportsektorns planering, styrning och omställning. Jag sammanfattade vad min forskning handlar om och hur resultaten hittills har sett ut. Jag talade om de teoretiska perspektiven, metodansatser och vad jag planerar att forska om i framtiden, bland annat tillsammans med kollegor på VTI, säger hon.

Karolina Isaksson började sin universitetsutbildning med att studera statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi på universiteten i Linköping (LiU) och Uppsala. Sedan gick hon en tvärvetenskaplig forskarutbildning på LiU, Tema Teknik och social förändring. Hon disputerade i oktober 2001 och arbetade på LiU och KTH (Kungliga Tekniska högskolan) ett antal år innan hon började på VTI 2008. Sedan 2015 är Karolina Isaksson adjungerad professor på KTH i urban planering specialiserad på policy och planering för hållbar omställning.

Forskningsområdet Karolina Isaksson verkar inom handlar om planering, styrning och omställning kopplat till transporter och mobilitet. Det pågår ständigt planering och beslut på olika nivåer i samhället, processer som har stor betydelse för utvecklingen av transporter, mobilitet och tillgänglighet.

Bland mycket annat forskar VTI därför om planering och politik på nationell, regional och lokal nivå. Forskarna använder sig av ett brett förhållningssätt. En ambition är att utforska den övergripande omställningen till hållbar mobilitet och tillgänglighet inklusive utfasningen av fossila bränslen. En annan handlar om specifika processer som rör till exempel jämställdhet, medborgardialog och förändrade resmönster. Forskningsområdet omfattar samtliga transportslag och olika typer av resor.

Forskningen kan gälla osäkerhet och förmåga när det gäller omställningen av transportsektorn till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. En annat ämne är hur integrering sker av hållbarhetsperspektiv i befintliga arenor för planering och beslutsfattande, inklusive miljökonsekvensbedömningar.

Forskningen är tvärvetenskaplig och involverar flera samhällsvetenskapliga discipliner, såsom humanekologi, kulturgeografi, antropologi, sociologi och statsvetenskap men även de tvärvetenskapliga fälten inom naturvetenskap och teknik samt planering.

Huvuddelen av forskningen inom ämnesområdet för professuren bedrivs kvalitativt men även kvantitativa inslag är möjliga och intressanta. Metoder som används i nuläget är särskilt intervjuer, fokusgrupper, workshoppar och policylabb, enkäter, deltagande observationer och dokumentanalys. Ofta innefattar forskningen fallstudier och studier av planerings- och beslutsprocesser, liksom jämförelser av olika sektorer från lokal till internationell nivå.

Karolina Isaksson har nyligen gett ut en antologi tillsammans med forskningsassistent Kelsey Oldbury på VTI och professor Greg Marsden från Institute for Transport Studies på University of Leeds i Storbritannien: Experimental spaces for sustainable transport: The critical role of public actors.

Antologi belyser experimentella initiativ för hållbara transporter - vti.se Länk till annan webbplats.

Planering, styrning och omställning - vti.se Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: tidning som ges ut fyra gånger per år och skickas hem till din brevlåda.