Antologi belyser experimentella initiativ för hållbara transporter

Foto: robuart/mostphotos.com

Living labs, pilotförsök, demonstrationer, plattformar och testbäddar – många namn som kan inrymmas under begreppet experimentella initiativ. En nyutgiven antologi tar sig an fenomenet och dess potential för att uppnå mer hållbara transporter och begränsa klimatpåverkan.

I redaktionen ingår seniora forskaren Karolina Isaksson och forskningsassistent Kelsey Oldbury på VTI tillsammans med professor Greg Marsden från Institute for Transport Studies på University of Leeds i Storbritannien. Antologin är utgiven på Linnefors förlag i samarbete med K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. K2 har även finansierat flera av de studier som ingår i antologin.

– Det finns många olika typer av initiativ på transportområdet som kan betraktas som experimentella. Vi har dem runt omkring oss på VTI, K2 och i forskningsprogrammet Mistra Sams. En hel del forskning tar upp fenomenet, men med den här antologin vill vi rikta oss lite mer mot personer som jobbar med transportplanering i praktiken, säger Karolina Isaksson.

Den övergripande ambitionen med antologin är att främja dialog och kunskapsutbyte mellan forskare och planerare. Antologin synliggör de experimentella initiativens styrkor och begränsningar samt ger råd om vad som är viktigt att tänka på för att de ska kunna bidra till hållbar omställning. Bidragen är skrivna på engelska av svenska och brittiska forskare.

Varken styrning uppifrån eller stegvisa reformer har hittills lett till den förändring som är nödvändig för att uppnå ett hållbart transportsystem. Transportsektorn utmärker sig genom en betydande tröghet med inlåsningseffekter och invanda beteenden. Det gäller såväl fordonstekniken, infrastrukturen, liksom planering och beslutsfattande. Där finns förhoppningar om att experimentella initiativ ska kunna bidra till nya angreppssätt och tankegångar.

–­ Mycket fokus inom tidigare forskning på detta område har handlat om urban planering, men vi ville uppmärksamma transportområdet. Om experimenterande ansatser kommer fortsätta att vara en central del av transportplanering och policy, då behöver vi reflektera över vad det kan få för konsekvenser och vilken roll olika typer av experiment har, säger Kelsey Oldbury.

Ett tiotal forskare har i bokens olika kapitel bidragit med skilda infallsvinklar. Mellan varje kapitel finns reflektioner från personer som jobbar med transportplanering. Några av de ämnen som avhandlas är frågor om risk och risktagande för offentliga aktörer, transparens, legitimitet och inkludering i experimentella initiativ – samt förutsättningar för transformativt lärande. Det handlar även om hur experiment ibland bidrar till mer långtgående och kanske helt andra typer av förändringar än vad som var uttalat från början.

De praktiska exempel som ingår handlar bland annat om utveckling av laddinfrastruktur och andra elektrifieringspiloter, test av självkörande bussar, etablering av plattformsbaserade tjänster för mobilitet som tjänst samt försök med drönare.

Ett genomgripande tema är offentliga aktörers betydande roll att säkerställa långsiktiga samhällsmål som hållbar utveckling och rättvisa. Det är angeläget att de inte kommer i skymundan vilket det kan finnas risk för i tekniskt inriktade testbäddar och piloter, anser forskarna

Det är viktigt att få till rätt upplägg av experimentella initiativ redan från början. De inblandade aktörerna behöver vara medvetna om vad de förväntar att lära sig och varför, hur initiativet i fråga förväntas bidra till en hållbar utveckling av transportsystemen, hur transformationen kan ske och vilka åtgärder som krävs. En annan aspekt är att säkerställa hur resultaten tas vidare in i planeringen av transportsystemen och fundera på vilka perspektiv som inte är representerade.

Experimental spaces for sustainable transport: The critical role of public actors (2022, Digitala vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: tidning som ges ut fyra gånger per år och skickas hem till din brevlåda.