Publikationslista: oktober - december, 2021

Våra egna rapportserier finns digitaliserade i sin helhet från 1925 och framåt. Utöver det lägger vi fram vår forskning i vetenskapliga artiklar, på konferenser, i böcker och i avhandlingar.

Nedan visas de publikationer som getts ut i VTI:s olika rapportserier - VTI rapport, VTI resultat och VTI PM - under perioden oktober - december, 2021.

VTI rapport

Sjögren, L. Kanter i cykelvägars tvärriktning : En bedömning av trafiksäkerhetsrisken för cyklister Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1102, 2021)

Forsman, Å., Jansson, J., Forward, S., Nuruzzaman, R., Skogsmo, I., & Vadeby, A. Riding in a safe system – workshop on safety for powered-two-wheelers : final report from a workshop held on 9–13 June 2021 Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1103A, 2021)

Svensson, N., & Andersson-Sköld, Y. Dispersion and fate models for microplastics from tyre and road wear : state of the art and possibilities Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1061, 2021)

Patrício, J., Andersson-Sköld, Y., & Gustafsson, M. Hantering av uttjänta däck : tekniker och miljöpåverkan Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1100, 2021)

Patrício, J., Andersson-Sköld, Y., & Gustafsson, M. End-of-life tyres applications : technologies and environmental impacts Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1100A, 2021)

Forsman, Å. Analys av lagföringar med avseende på rattfylleribrott Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1099, 2021)

Niska, A., Karlström, J., & Eriksson, J. Byggtrafik i Göteborg : planering och genomförande för ökad säkerhet för cyklister och fotgängare Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1094, 2021)

Tschan, G. On the cultural and natural history of Swedish railways and their stations : a literature and interview study Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1095A, 2021)

Said, S., Carlsson, H., & Ahmed, A. Uppföljning av provväg E6 med polymermodifierade bundna lager : Uddevalla Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1096, 2021)

Nilsson, J.-E., Nyström, J., & Svanberg, L. Vikten av att följa upp kommunal upphandling av beläggningsunderhåll Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1097, 2021)

Johannesson, M., & Lithner, D. Potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage : kartläggning och prioritering Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1092, 2021)

VTI Resultat

Lidén, T., Aronsson, M., & Liu, C. Samplanering av trafikpåverkande åtgärder och trafikflöden, modellstudie : Delrapport 1 – Krav-och behovsinventering Länk till annan webbplats. (VTI resultat 2021:7)

Liu, C., & Lidén, T. Dynamic traffic assignment for railway : the 4th report in the project Joint planning of temporary capacity restrictions and railway traffic flow, a model study Länk till annan webbplats. (VTI resultat 2021:5)

Berg, J., Henriksson, P., & Hult, Å. Mot ökad tillgänglighet på landsbygd : utvärdering av pilotprojektet KomILand med fokus på processen och tjänsternas funktion Länk till annan webbplats. (VTI resultat 2021:6)

Arvidsson, A. K., Blomqvist, G., Stave, C., Wärme, M., Polukarova, M., & Bäckström, A. Dynamisk prognosstyrd vinterväghållning – fas 3 & 4 : restsaltmodeller och automatisk saltspridning Länk till annan webbplats. (VTI resultat 2021:4)

VTI PM

Johansen, T. C., & Fors, C. Nordic certification system for road marking materials: results of performance measurements in 2021 : Denmark, Iceland, Norway and Sweden Länk till annan webbplats. (VTI PM 2021:18)

Henriksson, P., & Forward, S. Olyckor och tillbud på motorcykel i samband med vägarbeten : en enkätstudie Länk till annan webbplats. (VTI PM 2021:9)

Lindgren, S. Effektsamband för bullerskydd, vägtrafikbuller och hjärt-kärlsjukdomar Länk till annan webbplats. (VTI PM 2021:17)

Nygårdhs, S. Metodutveckling av handhållen mätning av vägmarkeringars retroreflexion i vått tillstånd : resultat från kontrollerade tester i utomhusmiljö Länk till annan webbplats. (VTI PM 2021:16)

Sjöstrand, H. Vart är sjöfarten i Sverige på väg : omvärldsanalys 2021 Länk till annan webbplats. (VTI PM 2021:15)

Selander, H., & Sandin, J. Äldre bilförare : En litteraturgenomgång Länk till annan webbplats. (VTI PM 2021:14)

Lång, E., & Björk, L. Klimatstyrmedel i transportsektorn i Sverige 2010–2021 : en sammanställning över införda styrmedel och genomförda utvärderingar Länk till annan webbplats. (VTI PM 2021:13)

Nedan visas de tidskriftsartiklar, konferensbidrag, bokkapitel och avhandlingar som lagts in i DiVA under oktober - december, 2021.

Tidskriftsartiklar

Lu, K., Karlsson, J., Sjörs Dahlman, A., Sjoqvist, B. A., & Candefjord, S. Detecting Driver Sleepiness Using Consumer Wearable Devices in Manual and Partial Automated Real-Road Driving Länk till annan webbplats.. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

Svensson, N., Norén, A., Modin, O., Karlfeldt Fedje, K., Rauch, S., Strömvall, A.-M., & Andersson-Sköld, Y. Integrated cost and environmental impact assessment of management options for dredged sediment Länk till annan webbplats.. Waste Management

Vieira, T., Sandberg, U., & Erlingsson, S. Rolling Resistance Evaluation of Winter Tires on In-Service Road Surfaces Länk till annan webbplats.. Tire Science and Technology

Andersson-Sköld, Y., Nordin, L., Nyberg, E., & Johannesson, M. A framework for identification, assessment and prioritization of climate change adaptation measures for roads and railways Länk till annan webbplats.. International Journal of Environmental Research and Public Health

Engholm, A., Kristoffersson, I., & Pernestal, A. Impacts of large-scale driverless truck adoption on the freight transport system Länk till annan webbplats.. Transportation Research Part A

Luque-Moreno, C., Kiper, P., Solís-Marcos, I., Agostini, M., Polli, A., Turolla, A., & Oliva-Pascual-vaca, A. Virtual reality and physiotherapy in post-stroke functional re-education of the lower extremity : A controlled clinical trial on a new approach Länk till annan webbplats.. Journal of Personalized Medicine

Lindgren, S. The coast is clear : Shipping emission standards, air quality and infant health Länk till annan webbplats.. Transportation Research Part D

Pyddoke, R., Swärdh, J.-E., Algers, S., Habibi, S., & Sedehi Zadeh, N. Distributional effects from policies for reduced CO2-emissions from car use in 2030 Länk till annan webbplats.. Transportation Research Part D

Skyving, M., Forsman, Å., Dukic Willstrand, T., Laflamme, L., & Möller, J. Medical impairment and road traffic crashes among older drivers in Sweden : A national, population-based, case-control study Länk till annan webbplats.. Accident Analysis and Prevention

Lövqvist, L., Zhu, J., Balieu, R., & Kringos, N. Evaluation of the standard test method for resistance of bituminous materials to de-icing fluids Länk till annan webbplats.. Construction and Building Materials

Sun, Y., Liu, C., & Zhang, C. Mobile Technology and Studies on Transport Behavior : A Literature Analysis, Integrated Research Model, and Future Research Agenda Länk till annan webbplats.. International Journal of Mobile Information Systems

Asplund, D., & Pyddoke, R. Optimal pricing of car use in a small city: A case study of Uppsala Länk till annan webbplats.. Transport Policy

Antonson, H., Buckland, P., & Blomqvist, G. Road salt damage to historical milestones indicates adaptation of winter roads to future climate change may damage arctic cultural heritage Länk till annan webbplats.. Climate

Rajosoa, A. S., Abdelbaki, C., & Mourad, K. A. Water assessment in transboundary river basins : the case of the Medjerda River Basin Länk till annan webbplats.. Sustainable Water Resources Management

Engholm, A., Kristoffersson, I., & Pernestål, A. Impacts of Large-Scale Driverless Truck Adoption on the Freight Transport System Länk till annan webbplats.. SSRN Electronic Journal

Nyberg, J., Levin, L., Larsson, K., & Strandberg, T. Distrust of Authorities : Experiences of Outcome and Processes of People Who Had Their Driving License Withdrawn Due to Visual Field Loss Länk till annan webbplats.. Social Sciences

Konferensbidrag

Lövqvist, L., Zhu, J., Balieu, R., & Kringos, N. A Critical Analysis of the Standard Used to Evaluate De-icing Damage in Asphalt Materials Länk till annan webbplats.. Proceedings of the RILEM International Symposium on Bituminous Materials

Sandberg, U. Why do clogged porous asphalt pavements give better traffic noise reduction than a dense-graded asphalt pavement? Länk till annan webbplats. Proceedings of INTER-NOISE 2021: International Congress and Exposition of Noise Control Engineering

Bühlmann, E., Schlatter, F., & Sandberg, U. Temperature influence on tire/road noise measurements : Recently collected data and discussion of various issues related to standard testing procedures Länk till annan webbplats. Proceedings of INTER-NOISE 2021: International Congress and Exposition of Noise Control Engineering

Gudmarsson, A., & Ahmed, A. W. Monitoring Stiffness Evolution of Asphalt Concrete Through Modal Analysis. Länk till annan webbplats. ISBM 2020: Proceedings of the RILEM International Symposium on Bituminous Materials

Zhu, J., Ahmed, A. W., Lu, X., & Said, S. F. Influence of Binder Properties on Dynamic Shear Response of Asphalt Mixture. Länk till annan webbplats. ISBM 2020: Proceedings of the RILEM International Symposium on Bituminous Materials

Porot, L., Chailleux, E., Apostolidis, P., Zhu, J., Margaritis, A., & Tsantilis, L. Complex Bituminous Binders, Are Current Test Methods Suitable for? Länk till annan webbplats. ISBM 2020: Proceedings of the RILEM International Symposium on Bituminous Materials

Böcker och bokkapitel

Holm, H., & Kollmann, A. (Eds.) Omstart för kollektivtrafiken : idéer för en hållbar framtid Länk till annan webbplats.

Eriksson, L., Isaksson, K., & Witzell, J. (Eds.) På väg mot hållbar omställning? Kunskap, makt och meningi nationell transportplanering Länk till annan webbplats.

Avhandlingar

Takman, J. (2021). Reducing greenhouse gas emissions – Examples from the freight transport sector?: Essays on economic growth, public policy instruments, and renewable energy Länk till annan webbplats. (Licentiate dissertation, Chalmers tekniska högskola)

Bondemark, A. (2021). A Piece of the Puzzle : Essays on Accessibility, Transport Infrastructure and Distribution Länk till annan webbplats. (PhD dissertation, Faculty of Engineering, LTH Department of Technology and Society Transport and Roads)

Nyberg, J. (2021). Förändringar i transportrelaterad välfärd och myndighetsförtroende : en studie om personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall Länk till annan webbplats. (PhD dissertation, Örebro University)

Lindgren, S. (2021). Pollution, Health and Housing Markets : Essays on the Consequences of Environmental Policy Länk till annan webbplats. (PhD dissertation, Örebro University)

Nedan visas övriga publikationer såsom EU-rapporter, rapporter utgivna i andra serier än våra egna, debattartiklar med mera, vilka lagts in i DiVA under oktober - december, 2021.

Övriga publikationer

Nuruzzaman, R., Negro, C., Schneider, T., Koglin, T., & Alm, J. Kombinerad mobilitet - cykel och kollektivtrafik : en litteraturöversikt Länk till annan webbplats. (K2 working paper 2021:15)

Vitestam, B., Paulsson, A., Thoresson, K., Hansson, L., & Rosén, E. Innovation och teknologisk förändring på kollektivtrafikens marknader : en litteraturöversikt Länk till annan webbplats. (K2 working paper 2021:3)

Lidestam, B. Trängsel i kollektivtrafiken : förutsättningar för att kunna minska trängsel och mäta effekterna av riktade insatser Länk till annan webbplats. (K2 working paper 2021:5)

Asplund, D. Optimal frequency of public transport in a small city : examination of a simple method Länk till annan webbplats. (Working Papers, Swedish National Road and Transport Research Institute 2021:9)

Lindgren, S. A sound environment : health effects of traffic noise mitigation Länk till annan webbplats. (Working Papers, Swedish National Road and Transport Research Institute 2021:10)

Björk, L., & Vierth, I. Freight modal shift in Sweden : means or objective? Länk till annan webbplats. (Working Papers, Swedish National Road and Transport Research Institute 2021:5)

Ait Ali, A., & Lidén, T. Minimal utilization rates for railway maintenance windows : a cost-benefit approach Länk till annan webbplats. (Working Papers, Swedish National Road and Transport Research Institute 2021:8)

Kontakt

Senast uppdaterad: