Publikationslista: oktober 2023 - januari 2024

Våra egna rapportserier finns digitaliserade i sin helhet från 1925 och framåt. Utöver det lägger vi fram vår forskning i vetenskapliga artiklar, på konferenser, i böcker och i avhandlingar.

Nedan visas de publikationer som getts ut i VTI:s olika rapportserier - VTI rapport, VTI resultat och VTI PM - under perioden oktober 2023 - januari 2024.

VTI rapport

Vierth, I., From, E., Johansson, M., Ek, K., & Lind, J. (2024). Nya utgångspunkter för Sjöfartsverkets avgifter : Avgiftsmodell 2028.
VTI rapport 1202
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20176 Länk till annan webbplats.

Svensson, N., Gustafsson, M., & Blomqvist, G. (2024). Korsningars inverkan på partikelhalterna.
VTI rapport 1203
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20175 Länk till annan webbplats.

Forsman, Å. (2023). Förekomst av alkohol och andra droger hos omkomna motorfordonsförare : Förare av personbil, lätt lastbil och motorcykel, år 2014–2021.
VTI rapport 1185
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20019 Länk till annan webbplats.

Nåbo, A., Abrahamsson, M., Bhatti, H. J., Daniels, D., Portinson Hylander, J., Käck, S. et.al (2024). Battery-Swapping for Heavy Duty Vehicles : A Feasibility Study on Up-Scaling in Sweden.
VTI rapport 1199A
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20134 Länk till annan webbplats.

Henriksson, M., Joelsson, T., & Balkmar, D. (2024). Familjers vardagsmobilitet i ”socialt utsatta områden” : Konsekvenser för välfärd, rättvisa och hållbarhet.
VTI rapport 1200
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20133 Länk till annan webbplats.

Vadeby, A., Forsman, Å., Eriksson, J., & Howard, C. (2023). Ökad hastighetsefterlevnad och sänkta medelhastigheter på det statliga vägnätet : Vilka faktorer kan ha påverkat?
VTI rapport 1195
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20130 Länk till annan webbplats.

Liu, C., Johansson, F., Kristoffersson, I., Rydergren, C., Nilsson, A., Almroth, A., & Fors, J. (2023). Skattning av ruttvalsmodell för cykel för svenska förhållanden (RUCY).
VTI rapport 1193
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20096 Länk till annan webbplats.

Grumert, E., & Nusia, J. (2023). Measures to prevent and reduce the impact of collisions involving wildlife : Potential of advanced driver assistance systems and ITSs in infrastructure.
VTI rapport 1198A
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20098 Länk till annan webbplats.

Kircher, K., & Niska, A. (2023). Omkörning av cyklister i blandtrafik : Kunskapsunderlag till rekommendationer för tryggare cykling.
VTI rapport 1189
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20074 Länk till annan webbplats.

Forsman, Å., Eriksson, J., Karlström, J., & Wallhagen, S. (2023). Cykelstråk i Skåne : en studie av cykelflöden och cyklisternas upplevelser på tre stråk.
VTI rapport 1194
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20067 Länk till annan webbplats.

Andrén, P. (2023). Litteraturgenomgång rörande Traffic Speed Deflectometer : En översikt med tonvikt på implementering i Pavement Management System.
VTI rapport 1196
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20062 Länk till annan webbplats.

Fager, H., & Johansen, T. C. (2023). Kvalitetskontroll av vägmarkering i Norden : Förutsättningar för ett gemensamt regelverk.
VTI rapport 1197
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20063 Länk till annan webbplats.

Nygårdhs, S., Bhattacharyya, K., Gebrehiwot, R., Genell, A., Gustafsson, M., Olstam, J., Sjöblom, J., Svensson, N. & Vadeby, A. (2023). Evaluation of the potential of speed-limiting geofencing : Effects on traffic safety, health, and the environment.
VTI rapport 1190A
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20064 Länk till annan webbplats.

Andersson-Sköld, Y., Mirzanamadi, R., Nyberg, E., Erlingsson, S., Torstensson, P., Göransson, G., & Nordin, L. (2023). Ramverk för att prioritera och bedöma nyttan av klimatanpassningsåtgärder.
VTI rapport 1186
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20061 Länk till annan webbplats.

Andersson, J., Forward, S., Johnsson, C., Laureshyn, A., & Henriksson, P. (2023). När 2 filer blir 1 : Ombyggnation av Ursviksvägen i Sundbyberg.
VTI rapport 1188
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20059 Länk till annan webbplats.

Swärdh, J.-E., Algers, S., & Ek, K. (2023). Fördelningseffekter av bilstyrmedel för att nå klimatmålet 2030 : En analys av inkomst-och geografisk dimension.
VTI rapport 1192
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20037 Länk till annan webbplats.

Hjort, M., Arvidsson, A. K., Sandin, J., Kharrazi, S., & Nyberg, J. (2023). Utredning av regler för vinterdäck till tunga fordon : Ett regeringsuppdrag.
VTI rapport 1187
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20023 Länk till annan webbplats.

Nygårdhs, S. (2023). Beteende och regeluppfattning vid cykelöverfarter : En explorativ studie.
VTI rapport 1184
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19998 Länk till annan webbplats.

Egeskog, J., & Karemyr, M. (2023). Cykelstölder : Problemets omfattning och möjliga vägar framåt.
VTI rapport 1182
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19964 Länk till annan webbplats.

Hjort, M., Bruzelius, F., Kharrazi, S., & Ydenius, A. (2023). Test av åretruntdäck : Väggrepp på is och snö samt barmark.
VTI rapport 1183
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19963 Länk till annan webbplats.

Lidestam, B. (2023). Bakljus i dagsljus : effekter på trafiksäkerhet.
VTI rapport 1181
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19938 Länk till annan webbplats.

VTI Resultat

Lidén, T., Kristofersson, F., Engsfelt, J., & Enevoldsen, B. (2023). Samplanering av trafikpåverkande åtgärder och trafikflöden för banarbetsplaneringen : SATT-BP: Programutveckling och fallstudier.
VTI resultat 2023:7
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19991 Länk till annan webbplats.

Wallhagen, S., & Selander, H. (2023). Unga förare i A-traktorer och mopedbilar – påverkan på trafiksäkerheten : litteraturgenomgång, polisintervjuer och olycksdata.
VTI resultat 2023:8
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20001 Länk till annan webbplats.

Kircher, K., Ahlström, C., Odéen, M., Hamidi, Z., & Nordin, L. (2023). Aktivt resande och uppmärksamhet : vilka krav ställer trafikmiljön på barns och ungdomars uppmärksamhet?
VTI resultat 2023:9
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20021 Länk till annan webbplats.

Olstam, J., Häll, C. H., Bhattacharyya, K., & Gebrehiwot, R. (2024). Är dynamiska busskörfält en bra bussprioriteringsåtgärd? : En simuleringsutvärdering av framkomlighets- och emissionseffekter.
VTI resultat 2024:1
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20166 Länk till annan webbplats.

VTI PM

Johansson, F., Silvano, A. P., Bhattacharyya, K., & Olstam, J. (2023). Förstudie vägkapacitetsmodeller i Sverige : utvecklingsbehov för Trafikverkets vägkapacitetsmanual och handbok för trafiksimulering.
VTI PM 2023:14
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20042 Länk till annan webbplats.

Odolinski, K., Nilsson, J.-E., Sjöstrand, H., Ait Ali, A., & Lidén, T. (2023). Att följa upp och utvärdera järnvägsunderhåll : Delrapport inom projektet Metod för jämförelsestudier av järnvägsunderhåll.
VTI PM 2023:13
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20081 Länk till annan webbplats.

Ek, K., & Lind, J. (2023). So Ms. MS, I’d like to calculate your emissions : Implementing a bottom-up method to calculate spatiotemporal ship emissions to air.
VTI PM 2023:15A
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20097 Länk till annan webbplats.

Johansen, T. C., & Fors, C. (2023). Nordic certification system for road marking materials : Results of performance measurements in 2023.
VTI PM 2023:17A
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20100 Länk till annan webbplats.

Wallhagen, S. (2023). Elsparkcyklar : Genomgång av internationell litteratur och analys av svenska olycksdata.
VTI PM 2023:16
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20099 Länk till annan webbplats.

Odolinski, K., From, E., & Lehrman, C. (2024). Kunskapsöversikt om kostnadskontroll av vidmakthållande av vägar och järnvägar.
VTI PM 2024:1
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20142 Länk till annan webbplats.

Järlskog, I., & Gustafsson, M. (2024). Trafikrelaterade mikroplaster i luftburna partiklar : Sammanställning av källfördelning i prover från Hornsgatan och Sveavägen 2020–2021.
VTI PM 2024:2
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20151 Länk till annan webbplats.

Nedan visas de tidskriftsartiklar, konferensbidrag, bokkapitel och avhandlingar som lagts in i DiVA under perioden oktober 2023 - januari 2024.

Tidskriftsartiklar

Picher, C., Bachler, M., Ahlström, C., Mayer, C. C., & Hametner, B. (2023). Fit for Duty Assessment of Driver Fatigue based on Statistical Modelling of Cardiovascular Parameters.
SNE Simulation Notes Europe
https://doi.org/10.11128/sne.33.tn.10663 Länk till annan webbplats.

Kircher, K., & Ahlström, C. (2023). Children and youngster’s gaze behaviour when cycling in familiar environments.
Journal of Cycling and Micromobility Research
https://doi.org/10.1016/j.jcmr.2023.100006 Länk till annan webbplats.

Norén, A., Strömvall, A.-M., Rauch, S., Andersson-Sköld, Y., Modin, O., & Karlfeldt Fedje, K. (2024). The effects of electrochemical pretreatment and curing environment on strength and leaching of stabilized/solidified contaminated sediment.
Environmental Science and Pollution Research
https://doi.org/10.1007/s11356-023-31477-6 Länk till annan webbplats.

Klar, R., Arvidsson, N., & Angelakis, V. (2023). Digital Twins’ Maturity : The Need for Interoperability.
IEEE Systems Journal
https://doi.org/10.1109/jsyst.2023.3340422 Länk till annan webbplats.

Kircher, K., & Ahlström, C. (2024). A comparison of glance coding approaches for driver attention assessment.
Transportation Research Part F
https://doi.org/10.1016/j.trf.2023.12.003 Länk till annan webbplats.

Larsson, K., Anund, A., & Pettigrew, S. (2023). Autonomous shuttles contribution to independent mobility for children : a qualitative pilot study.
Journal of Urban Mobility
https://doi.org/10.1016/j.urbmob.2023.100058 Länk till annan webbplats.

Nosratabadi, A. R., Gustafsson, M., Lovén, K., Blomqvist, G. et.al. (2023). Airway contraction and cytokine release in isolated rat lungs induced by wear particles from the road and tire interface and road vehicle brakes.
Inhalation Toxicology
https://doi.org/10.1080/08958378.2023.2289018 Länk till annan webbplats.

Sæter Grytting, V., Kirkerød, E., Skuland, T., Refsnes, M., Øvrevik, J., Gustafsson, M., & Låg, M. (2023). Combined Exposure to road wear Particles and Diesel Exhaust Particles Induces Enhanced pro-Inflammatory Responses in Cells of the Human Airways.
Annals of Work Exposures and Health
https://doi.org/10.1093/annweh/wxac087.230 Länk till annan webbplats.

Weibull, K., Lidestam, B., & Prytz, E. (2023). False Alarm Effects in Early Warnings for Emergency Vehicles : Exploring Drivers’ Move-Over Behavior.
Human Factors
https://doi.org/10.1177/00187208231216835 Länk till annan webbplats.

Lnenicka, M., Nikiforova, A., Luterek, M., Milic, P., Rudmark, D. et.al. (2024). Identifying patterns and recommendations of and for sustainable open data initiatives : A benchmarking-driven analysis of open government data initiatives among European countries.
Government Information Quarterly
https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101898 Länk till annan webbplats.

Takman, J., & Gonzalez-Aregall, M. (2023). Public policy instruments to promote freight modal shift in Europe : Evidence from evaluations.
Transport reviews
https://doi.org/10.1080/01441647.2023.2279219 Länk till annan webbplats.

Mattsson, K., de Lima, J. A., Wilkinson, T., Järlskog, I., Ekstrand, E., Andersson-Sköld, Y., Gustafsson, M., Hassellöv, M. (2023). Tyre and road wear particles from source to sea.
Microplastics and Nanoplastics
https://doi.org/10.1186/s43591-023-00060-8 Länk till annan webbplats.

Wilkinson, T., Järlskog, I., de Lima, J. A., Gustafsson, M., Mattsson, K., Andersson-Sköld, Y., & Hassellöv, M. (2023). Shades of grey : tire characteristics and road surface influence tire and road wear particle (TRWP) abundance and physicochemical properties.
Frontiers in Environmental Science
https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1258922 Länk till annan webbplats.

Thorslund, B., Thellman, S., Nyberg, V., & Selander, H. (2024). Simulator-based driving test prescreening as a complement to driver testing : Toward safer and more risk-aware drivers.
Accident Analysis and Prevention, 194
https://doi.org/10.1016/j.aap.2023.107335 Länk till annan webbplats.

Larsson, M., Niska, A., Erlingsson, S., Thunholm, M., & Andrén, P. (2023). Condition assessment of cycle path texture and evenness using a bicycle measurement trailer.
The International Journal of Pavement Engineering
https://doi.org/10.1080/10298436.2023.2262085 Länk till annan webbplats.

Nusia, J., Xu, J. C., Knälmann, J., Sjöblom, R., & Kleiven, S. (2023). Injury risk functions for the four primary knee ligaments.
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1228922 Länk till annan webbplats.

Klug, C., Bützer, D., Iraeus, J., John, J., Keller, A., Kowalik, M., Linder, A. et.al. (2023). How much does the injury risk between average female and average male anthropometry differ : A simulation study with open source tools for virtual crash safety assessments.
Accident Analysis and Prevention
https://doi.org/10.1016/j.aap.2023.107328 Länk till annan webbplats.

Forsblad, M., Lindblad, P., Arvola, M., Solis Marcos, I., Danielsson, H., & Wiberg, M. (2023). How Children with Mild Intellectual Disability Experience Self-driving Buses : In Support of Agency.
Transaction on Transport Sciences
https://doi.org/10.5507/tots.2023.002 Länk till annan webbplats.

Göransson, J., & Andersson, H. (2023). Factors that make public transport systems attractive : A review of travel preferences and travel mode choices.
European Transport Research Review
https://doi.org/10.1186/s12544-023-00609-x Länk till annan webbplats.

Svensson, N., Lundberg, J., Janhäll, S., Kulovuori, S., & Gustafsson, M. (2023). Effects of a porous asphalt pavement on dust suspension and PM10 concentration.
Transportation Research Part D
https://doi.org/10.1016/j.trd.2023.103921 Länk till annan webbplats.

Andersson, J., & von Schedvin, L. (2023). Fjärroperatörens roll och ansvar : Introduktion av en ny rollbesättning i sjöfarten. Tidskrift i Sjöväsendet
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19940 Länk till annan webbplats.

Konferensbidrag

Praetorius, G., Sellberg, C., & Patriarca, R. (Editors). (2023). Human Factors in Transportation : Proceedings of the 14th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and the Affiliated Conferences.
https://doi.org/10.54941/ahfe1003785 Länk till annan webbplats.

Berlin, C., & Praetorius, G. (2023). Applied Cognitive Task Analysis (ACTA) of marine piloting in a Swedish Context.
Human Factors in Transportation
https://doi.org/10.54941/ahfe1003856 Länk till annan webbplats.

Pieringer, A., & Torstensson, P. (2023). Verification of a Transient Model for the Simulation of Curve Squeal on the Basis of On-Board Noise Monitoring Data from Stockholm Metro.
Proceedings of Fortschritte Der Akustik : DAGA 2023, 693–696.
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20101 Länk till annan webbplats.

Hedegaard Sørensen, C. (2023). Is it possible to gain legitimacy for policies of less and slower mobility?
Presented at the Creating Resilient and Sustainable Societies,MIRAI 2.0 Research and Innovation week held November 13-17, 2023 in Umeå, Sweden
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20013 Länk till annan webbplats.

Rudmark, D., & Lindgren, R. (2023). The Design of Open Platforms : Towards an Emulation Theory.
Proceedings of the 56th Hawaii International Conference on System Sciences, January 2023
https://doi.org/10125/103088 Länk till annan webbplats.

Ofe, H., Sandberg, J., Rudmark, D., & de Reuver, M. (2023). Introduction to the Minitrack on Privacy, Trust, and Governance in the Data-driven Economy.
Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2023–January
https://doi.org/10125/103159 Länk till annan webbplats.

Naz, F., & Fredriksson, A. (2023). Clarifying the Interface Between Construction Supply Chain and Site : A Key to Improved Delivery Efficiency.
IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2023, Trondheim, Norway, September 17–21, 2023
https://doi.org/10.1007/978-3-031-43670-3_10 Länk till annan webbplats.

Linder, A., Hjort, M., & Svensson, M. (2023). Dummy Kinematics Assessment : Evaluation of a Combined Gyro and Accelerometer Set-up.
2023 IRCOBI Conference Proceedings
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20010 Länk till annan webbplats.

Jernberg, C., Sandin, J., Ziemke, T., & Andersson, J. (2023). The effect of latency, speed and task performed on remotely operated vehicles.
The 11th Young Researchers Seminar (YRS2023), Lisbon, Portugal, 15-17 May, 2023
https://doi.org/10.5281/zenodo.8013445 Länk till annan webbplats.

Sederlin, M., & Flötteröd, G. (2023). A Bayesian sea depth model for waterborne public transport planning.
The 11th Young Researchers Seminar (YRS2023), Lisbon, Portugal, 15-17 May, 2023
https://doi.org/10.5281/zenodo.8013477 Länk till annan webbplats.

Klar, R., & Angelakis, V. (2023). Container relocation and retrieval minimizing schedule deviations.
The 11th Young Researchers Seminar (YRS2023), Lisbon, Portugal, 15-17 May, 2023
https://doi.org/10.5281/zenodo.8013463 Länk till annan webbplats.

Postigo, I., Olstam, J., & Rydergren, C. (2023). Modeling perception performance in microscopic traffic simulation for mixed traffic with automated and human driving.
The 11th Young Researchers Seminar (YRS2023), Lisbon, Portugal, 15-17 May, 2023
https://doi.org/10.5281/zenodo.8013453 Länk till annan webbplats.

Göransson, J. (2023). Regional differences in public transport preferences : Evidence from Sweden.
The 11th Young Researchers Seminar (YRS2023), Lisbon, Portugal, 15-17 May, 2023
https://doi.org/10.5281/zenodo.8014866 Länk till annan webbplats.

Weibull, K., & Odéen, M. (2023). Differences in drivers’ attitudes and behavior towards ambulances and police vehicles.
The 11th Young Researchers Seminar (YRS2023), Lisbon, Portugal, 15-17 May, 2023
https://doi.org/10.5281/zenodo.8013473 Länk till annan webbplats.

Rudmark, D., Sandberg, J., & Watson, R. T. (2023). Lessons from the Regulation of E-scooters through the MDS Standard : Policy Lessons for Connected Vehicles.
Proceedings of the 56th Hawaii International Conference on System Sciences
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19988 Länk till annan webbplats.

Böcker och bokkapitel

Niska, A., Blomqvist, G., & Stomberg, T. (2023). Handbok för sopsaltning av cykelvägar.
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19939 Länk till annan webbplats.

Joelsson, T., Henriksson, M., & Balkmar, D. (Editors). (2023). Rättvist resande? : Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen.
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20156 Länk till annan webbplats.

Levin, L. (2023). Snöröjning är också jämställdhetspolitik : Exempel från svenska kommuners arbete med jämställdhet och jämlikhet i transportplaneringen.
In Grøn transport teknologi og diversitet : Inspirationskatalog til danske kommuner (pp. 54–60).
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20145 Länk till annan webbplats.

Joelsson, T., Henriksson, M., & Balkmar, D. (2023). ”Planering handlar om liv och död” : tre forskarröster om mobilitet och rättvisa.
In Rättvist resande : Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen (pp. 207–221).
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20174 Länk till annan webbplats.

Joelsson, T., Henriksson, M., & Balkmar, D. (2023). Tidsnormer, otrygghet och ekonomisk ojämlikhet : transportfattigdom i en svensk kontext.
In Rättvist resande : Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen (pp. 189–206).
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20173 Länk till annan webbplats.

Eriksson, L., & Alm, J. (2023). Barns rätt till kollektivtrafik : barnperspektiv och barns perspektiv i kollektivtrafikplaneringen.
In Rättvist resande : Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen (pp. 73–92).
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20172 Länk till annan webbplats.

Joelsson, T., Henriksson, M., & Balkmar, D. (2023). Välfärdssamhället och vardagsresorna : jämlikhet och rättvisa i transportsammanhang.
In Rättvist resande : Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen (pp. 11–32).
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20171 Länk till annan webbplats.

Avhandlingar

Hamidi, Z. (2023). Examining Inequalities in Cycling Motility : A Pathway Towards Cycling Justice.
PhD dissertation, Malmö University
https://doi.org/10.24834/isbn.9789178774210 Länk till annan webbplats.

Mubder, A. (2023). Just-in-Time Arrival in Port Calls : Potential and Implementation
Licentiate dissertation, Linköping University
https://doi.org/10.3384/9789180753203 Länk till annan webbplats.

Bhatti, H. J. (2023). Sustainable Electromobility : A System Approach to Transformation of Transportation
PhD dissertation, Halmstad University
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19925 Länk till annan webbplats.

Ridderstedt, I. (2023). Improving the Efficiency of Public Procurement : Empirical evidence using micro-level contract data
PhD dissertation, KTH Royal Institute of Technology
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19930 Länk till annan webbplats.

Nedan visas övriga publikationer såsom EU-rapporter, rapporter utgivna i andra serier än våra egna, debattartiklar med mera, vilka lagts in i DiVA under perioden oktober 2023 - januari 2024.

Övriga publikationer

Larsson, J., Englund, L., Dahlman, J., & Praetorius, G. (2023). Drift och operation av smarta fartyg.
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20150 Länk till annan webbplats.

Johansson, T., Andersson, C., Genell, A., Winroth, J., & von Elern, F. (2023). Noise from ships powered by LNG or electricity and its effects: a cross-domain investigation : Final report of the Silent@Sea project.
IVL Svenska Miljöinstitutet, C-rapport C809
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20139 Länk till annan webbplats.

Janhäll, S., Genell, A., & Askemar, H. (2023). Hur påverkar hälsoeffekter planeringen av elektrifierade byggarbetsplatser?
RISE rapport 2023:108
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20140 Länk till annan webbplats.

Statens väg-och transportforskningsinstitut. (2024). RÅ2023 : Årets vetenskapliga artiklar samlade.
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20136 Länk till annan webbplats.

Mustonen, M., & Stelling, P. (2023). Triple F Systemövergripande uppföljning 2022 : Uppföljning av hur godstransporter närmar sig det svenska klimatmålet 2030.
Triple F leverans 2022.4.1.12
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20066 Länk till annan webbplats.

Stelling, P., Sandberg Jadaan, T., & Klintbom, P. (2023). Omvärldsanalys 2022.
Triple F leverans ; 2022.4.1.11
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20047 Länk till annan webbplats.

Hult, Å., Nyblom, Å., Lund, E., Johansson, H., Nuruzzaman, R., et.al. (2023). Rättvis tillgänglighet för landsbygder och mindre tätorter.
IVL Svenska Miljöinstitutet, C-rapport C802
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20055 Länk till annan webbplats.

Sjöstrand, H., & Ek, K. (2023). Utbyggnad av landström för trampsjöfarten : Kostnader och nyttor vid olika former av prissättning.
Triple F Rapport ; 2021.4.2.5
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20045 Länk till annan webbplats.

Fukushima, N., Vierth, I., Johansson, M., & Karlsson, R. (2023). Fossilt till bio : Klimatpåverkan av drivmedelsdistribution.
Triple F Rapport ; 2022.4.2.1
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20044 Länk till annan webbplats.

Ekblad, K., Zhu, J., Niga, P., & Shaali, M. (2023). Ersättning av metylenklorid vid asfaltsextraktioner : Förstudie.
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20038 Länk till annan webbplats.

Hansson, K., Levin, L., Lopez Svensson, G., Månsson Lexell, E., & Stjernborg, V. (2023). En kollektivtrafik för alla : En nulägesbeskrivning av forskning och utvecklingsprojekt inom funktionshinderområdet.
K2 working paper ; 2023:8
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20024 Länk till annan webbplats.

Flötteröd, G., Sjöstrand, H., Kristofersson, F., & Westin, J. (2023). Intensity and severity of ship conflicts : an AIS based approach.
VTI Working Papers 2023:12
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20022 Länk till annan webbplats.

Arvidsson, A. K., Kokot, D., Anžlin, A., Lundberg, T., Thunholm, M. et.al. (2023). Current Practice, Future need and Gap Analysis : Deliverable D1.1.
INFRACOMS report D1.1
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20014 Länk till annan webbplats.

Arvidsson, A. K., Kokot, D., Anžlin, A., Lundberg, T., Thunholm, M. et.al. (2023). Report on state-of-the-art data assessment and visualisation methods : Deliverable D3.1.
INFRACOMS report D3.1
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20016 Länk till annan webbplats.

Zhang, F., Yang, Y., Arvidsson, A., Lundberg T., Thunholm, M. et.al. (2023). Integration of New and Emerging Technologies into Data Architectures : Deliverable D3.2.
INFRACOMS report D3.2
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20018 Länk till annan webbplats.

Arvidsson, A. K., Kokot, D., Anžlin, A., Lundberg, T., Thunholm, M. (2023). Appraisal methodology : Deliverable D2.1.
INFRACOMS report D2.1
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20015 Länk till annan webbplats.

Odolinski, K., Nissen, A., & Ait Ali, A. (2023). Finding a better renewal time and improved contract design for switches and crossings.
VTI Working Papers 2023:11
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-20002 Länk till annan webbplats.

Östling, A., & Rudmark, D. (2023). Mobility Data Specification (MDS).
RISE Rapport 2023:56
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19990 Länk till annan webbplats.

Rudmark, D., & Arnestrand, E. (2023). En nationell digital infrastruktur för kombinerad mobilitet : Mot en smartare organisation.
Trafikverkets publikationer ; 2023:157
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19966 Länk till annan webbplats.

Sashiko, M., Rudmark, D., & Östling, A. (2023). En jämförande analys av Mobility Data Specification och alternativa standarder : Lärdomar för det svenska transportsystemet.
RISE Rapport 2023:55
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19989 Länk till annan webbplats.

Selander, H., Lidestam, B., & Bremberg Gårdinger, M. (2023). Förbättrad testmetodik för bedömningar av medicinsk körkortslämplighet.
Slutrapport Skyltfonden
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19941 Länk till annan webbplats.

Persson, H. C., & Selander, H. (2023). Neurologiska hälsotillstånd : Inverkan på trafikskadehändelser och säkerhet.
Slutrapport Skyltfonden
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19957 Länk till annan webbplats.

Eriksson, E.-L., & Hultén, J. (2023). Kollektiv mobilitet : Ett scenario för hållbar samhällsutveckling.
K2 working paper 2023:6
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19921 Länk till annan webbplats.

Hurtig, P., Larsson, P., Lindholm, M., Forsman, Å., Vadeby, et.al (2023). Analysis of road safety trends 2022 : Management by objectives for road safety work towards the 2030 interim targets.
Trafikverkets publikationer 2023:116
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-19962 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: