Sjöfart

Fraktfaryg mot bakgrund av schabloner av berg.
Foto: Boris Fedorenko/Mostphotos.com

VTI satsar allt mer på forskning inom sjöfartsområdet. Under senare år har flera medarbetare med forskningsbakgrund inom sjöfart rekryterats. VTI använder även den kompetens inom andra trafikslag som finns på institutet för sjöfartsforskning.

VTI har sjöfartskompetens inom bland annat sjöfartsekonomi (transportekonomi), kopplat till exempelvis godstransporter och hamnar. Sjöfartskompetens finns även inom beteendevetenskap, nationalekonomi, logistik, trafikanalys, miljö och säkerhet.

Inom institutet finns även bred och djup kompetens inom till exempel simulatorer, miljöfrågor och styrmedel som går att föra över på sjöfartsforskning. VTI har ambitionen att bygga upp en sammanhållen sjöfartsforskning inom områden som transportekonomi, logistik, miljö, beteendevetenskap och framförande av fartyg.

På VTI finns en sjöfartsgrupp som består av ett tiotal medarbetare som arbetar, delvis eller helt, i projekt kopplade till sjöfart, där kunskapen som kommer fram inom såväl nationell som internationell forskning delas för att utöka VTI:s samlade kompetens inom sjöfart.

Inom sjöfarten finns många utmaningar och utvecklingsmöjligheter som kan möta med hjälp av forskning. Exempel på områden är digitalisering, hållbarhet och klimatanpassning, logistik, transporteffektivisering samt arbetsmiljö.

  • Konkurrensytor i hamnsystemet. Finansiär: Trafikverket.
  • SEAS - Samhällsekonomiska analyser för sjötransporter. Finansiär: Trafikverket. Projektet SEAS (trafikverket.se) Länk till annan webbplats.
  • F-Auto, Del2: Följsam automation och presentation av lägesbild med övervakning genom sensorer och artificiell intelligens i operatörsmiljön för olika trafikslag, Leds av Linköpings universitet. Finansiär: Trafikverket
  • För proaktivt sjösäkerhetsarbete. En studie av förutsättningarna för resilienta sjöfartssystem. Finansiär: Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.
  • MODIG - Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder. Finansiär: Trafikverket. Pågående projekten inom Triple F Länk till annan webbplats.
  • Ny förstudie: sjukvården kan bli bättre ombord (Nyhet 2021-08-03, Lighthouse webbplats) Länk till annan webbplats.. Finansiär: Lighthouse.
  • OSKAR (Optimering av Sjöburen Kollektivtrafik och Annan Regelbunden trafik). Koordinator: Sjöfartsverket
  • Säkerhetsträning för ombordanställda för ökad resiliens. Leds av Linnéuniversitet. Finansiär: Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
  • Utvärdering av eye-tracking som utbildningsstöd vid simulatorförlagd lotsutbildning. Leds av Chalmers tekniska högskola. Finansiär: Trafikverket
  • ÖVERLAST - Ökad överflyttning genom likriktning av nyckelaktörers strukturella incitament. Finansiär: Trafikverket.

Här kan du ta del av rapporter och artiklar som publicerats inom området Sjöfart:

Publikationer om sjöfart i VTI:s DiVA Länk till annan webbplats.

Sjöfartsverket

Ett samverkansavtal mellan VTI och Sjöfartsverket har träffats för ett fördjupat samarbete kring kunskapsutbyte och forskning. Avtalet är också ett led i att uppnå de transportpolitiska målen.

Sjöfartsverkets arbete med forskning och innovation Länk till annan webbplats.

Lighthouse

Sedan 2018 är VTI en av medlemmarna i det maritima kompetenscentret Lighthouse. Här samlas svenska aktörer inom maritim forskning, utveckling, innovation och demonstration. Verksamhetens syfte är dels att få den maritima sektorn inkluderad i redan pågående forsknings- och innovationsprogram (FoI-program), dels att bidra till bildandet av specifika maritimt inriktade FoI-program. Lighthouse deltar också i arbetet att utforma de svenska inspelen till EU:s ramforskningsprogram.

Lighthouse, Swedish Maritime Competence Centre Länk till annan webbplats.

Internationellt samarbete

VTI har även samarbete inom sjöfartsforskningen med forskningsinstitut och universitet i andra delar av Europa. Ett av de mest etablerade samarbetena finns mellan VTI och forskare på norska TØI, Transportøkonomisk institutt, där samarbete sker inom flera olika projekt.

Senast uppdaterad: