Konkurrensytor i hamnsystemet

Hamnområde med lyftkran, containrar, lagringslokaler och godståg.
Foto: Hejdlösa bilder/VTI

Projektet undersöker konkurrensytor i det svenska hamnsystemet och ska redogöra för olika hamnars upptagningsområden, kunders val av hamn och faktorer som påverkar dessa val.

Sjöfart är det dominerande trafikslaget för svensk utrikeshandel, då cirka 70 procent av godsvikten som fraktas i utrikes trafik går till sjöss. Dessa varuflöden är i hög grad koncentrerade till ett fåtal stora hamnar, samtidigt som Sveriges tillgängliga hamnutbud är brett och geografiskt diversifierat. En fråga som ställts i flera avslutade rapporter och utredningar är hur hamnnätverkets kapacitet bättre kan tas tillvara och därigenom bidra till ett effektivare transportsystem.

Projektet syftar till att kartlägga och analysera konkurrensytor i det svenska hamnsystemet samt redogöra för faktorer som driver val av hamn med fokus på transporter av enhetslaster. För att uppnå syftet ställs tre forskningsfrågor:

  1. Hur ser konkurrenssituationen ut för olika svenska hamnar som hanterar enhetslaster?
  2. Hur inverkar olika faktorer på kunders val av hamn inom segmenten ro-ro och container?
  3. Hur kan beslutsfattare (hamnbolag, myndigheter, politiker) verkningsfullt agera för att möjliggöra mer konkurrenskraftiga sjötransporter av enhetslaster?

Projektet innebär i korthet att studera olika svenska hamnars geografiska marknader på landsidan (upptagningsområden) samt hur dessa geografiska marknader överlappar, vilket ämnar ge svar på den första forskningsfrågan.

För att söka besvara den andra forskningsfrågan estimeras en diskret valmodell och med denna undersöks hur mycket olika faktorer påverkar vilken/vilka hamnar som väljs för avgångar och anlöp. I projektet planeras bland annat Samgodsmodellen, farledsdeklarationsdata, lotsdeklarationsdata, tekniska och driftsmässiga uppgifter om fartyg samt sjötrafikdata från AIS-systemet att användas.

Om Samgodsmodellen på trafikverket.se Länk till annan webbplats.

För att hjälpa oss belysa den andra forskningsfrågan utförs inom projektet ett examensarbete där Jakob Wendel, Stockholms universitet gör sin masterexamen i statistik och kommer att estimera en valmodell.

Trafikverket och Sjöfartsverket utgör projektresultatens huvudsakliga intressenter, men resultaten väntas även vara nyttiga för kommuner i egenskap av hamnägare, hamnbolag, transportköpare, logistikföretag samt forskare. För Trafikverket väntas resultaten kunna bistå myndighetens samordningsuppdrag för att stärka inlandssjöfart och närsjöfart samt förbättra kunskapsläget i arbetet med underlag till nationell plan, bland annat genom att bidra med bättre underlag gällande var anslutande transportinfrastruktur ska utvecklas. För Sjöfartsverket möjliggör resultaten ett mer effektivt arbete med åtgärder för att stärka sjöfartens konkurrenskraft.

Fakta om projektet

Titel: Konkurrensytor i hamnsystemet: Ökad attraktivitet genom effektivare noder för enhetslaster

Projektgrupp:

Projekttid: December 2023 – November 2024

Finansiär: Trafikverket

Senast uppdaterad: