Bättre beredskap med BULT

Vägskylt
Foto: H Bergstedt

Hur kan resiliensen, robustheten, i det svenska transportsystemet öka för händelse av allvarlig kris eller krig? Det är huvudfrågan i forskningsprojektet BULT, som för VTI innebär ett nytt forskningsområde. För forskarna är det också på andra sätt ett annorlunda och ovanligt projekt.

BULT ska utläsas som "Beredskapshänsyn i utveckling och långsiktsplanering av transportsystem" och genomförs under fem år av VTI i samarbete med Linköpings universitet, KTH och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Medan VTI samverkat mycket med LiU och KTH tidigare, är arbetet tillsammans med FOI, som också projektleder BULT, nytt och oprövat.

Bakgrunden är det försämrade geopolitiska läget, med kriget i Ukraina och ökande hot också mot Sverige. Det ställer nya och större krav på motståndskraften i hela samhället, inte minst transportsystemet.

– Beredskapshänsyn är en både viktig och ny fråga för VTI. Det gör det här projektet ovanligt spännande och intressant, säger professor Karolina Isaksson som leder arbetet i ett av de fem arbetspaketen.

Trafikverket, som finansierar BULT med 30 miljoner kronor, har beskrivit projektet som en ”unik forskningsmiljö för transportforskning ur ett totalförsvarsperspektiv”. Karolina Isakssons delprojekt ska framför allt undersöka policyfrågor och vad det innebär när myndigheter åläggs att ta beredskapshänsyn på ett annat sätt än tidigare. Vilka ansvarsförhållanden, arbetssätt, rutiner och regelverk främjar en stärkt beredskap – och vilka utvecklingsbehov finns?

Ett annat delprojekt granskar motståndskraften i logistiksystemen. Hur ser olika logistikaktörer – som transportörer, varuägare och infrastrukturansvariga – på resiliensen i sin verksamhet? Var går gränsen mellan ansvaret för det egna företaget och det övergripande ansvaret för hela samhället? Och vem ska betala för ansvaret?

– Den gränsdragningen är en intressant fråga. Utan att raljera kan man konstatera att det finns många olika aktörer och att samordningen kanske inte alltid är den bästa, säger Linea Kjellsdotter Ivert, senior forskare i arbetspaketet om logistik.

Förutom att forskningsområdet är nytt innebär BULT också andra nyheter för forskarna. Två exempel: regelbundna säkerhetsgenomgångar och en del nya rutiner för hur forskningsmaterial samlas in, lagras, analyseras och delas i projektet.

– För mig var det också väldigt speciellt att bli säkerhetsprövad, något jag aldrig varit med om tidigare. Jag fick åka upp till Linköping och blev intervjuad två timmar av en person på FOI om allt från privatekonomi till alkohol och eventuellt spelberoende. Som tur var hade jag inga skelett i garderoben, säger Linea Kjellsdotter Ivert.

I BULT medverkar totalt 14 seniora forskare, vilket också är mer än vanligt för ett enskilt program. Från VTI deltar även Linnea Eriksson, Jacob Witzell och Fransisco Márquez Fernández.

Text: Mikael Sönne

Fotnot: Artikeln har varit publicerad i VTI-aktuellt 3-2023