Förändringens år - Tomas Svensson summerar 2022

Tomas Svensson
Tomas Svensson Foto: Annika Johansson/VTI

2022 blev ett ovanligt år. Det försämrade säkerhetsläget i Europa ställde nya krav på transportforskningen samtidigt som transportsystemets förmåga att fungera vid kriser blev allt viktigare. Den pågående energikrisen förändrade också förutsättningarna för den gröna omställningen. Det är tydligt i VTI:s årsredovisning som nu har ställts samman.

Tomas Svensson summerar det gångna året:

"2022 blev ett år som präglades av stora förändringar i vår omvärld. Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa påverkade oss alla. Kriget förvärrade den pågående energikrisen med stigande elpriser och ökad inflation med kostnads- och ränteökningar. Frågor om transportsystemets förmåga att fungera vid kriser och påfrestningar lyftes fram i kombination med behovet av att öka det svenska totalförsvarets samlade förmåga. Energikrisen och fluktuerande elpriser förändrade förutsättningarna för den gröna omställningen.

VTI:s forskningssatsning om klimatanpassning breddades därför till att också omfatta beredskapshänsyn och funktionsförmåga vid andra kriser och till och med krig. Nya projekt har startats under året med detta fokus, och det framgår tydligt att VTI:s breda transportkompetens behövs för att ta fram den kunskap som planeringen av totalförsvaret behöver.

Den gröna omställningen vilar tungt på möjligheten att elektrifiera transporter med hjälp av fossilfri el. Under 2022 färdigställde VTI det stora regeringsuppdraget om transporternas elektrifiering. Av resultaten framgår tydligt att vi står inför stora utmaningar för att kunna skala upp omställning och elektrifiering. Ett centralt område för forskning och utveckling är den integration av energisystem och transportsystem som behöver göras sett ur många olika perspektiv, alltifrån nya teknikapplikationer till den förändrade institutionella inramning med reformerad policy, planering, besluts- och ansvarsområden som behöver komma på plats.

Ett annat lika viktigt område är hur digitaliseringen kan göra omställningen möjlig, smartare och effektivare. Här är frågor om datagenerering, datadelning samt den internationella, gränsöverskridande, interoperabiliteten och standardiseringen centrala.

Vår internationella forskningsverksamhet påverkas i hög grad av övergången från det åttonde till det nionde europeiska ramprogrammet för forskning och innovation. Vi har slutspurtat inom projekt som VIRTUAL med fokus på virtuell och fysisk krockprovning, och säkerhetssystemens förmåga att skydda även kvinnor. Den internationella uppmärksamhet som VIRTUAL har fått är med all säkerhet den största någonsin för ett EU-projekt som VTI har koordinerat. Under hösten har ett antal nya projekt påbörjats inom det nionde ramprogrammet, framför allt inom klustret klimat, energi och mobilitet.

VTI har under året ytterligare förstärkt projektportföljen och kontraktsläget är mycket starkt på både kort och lång sikt. Vår kompetens efterfrågas och vi arbetar vidare med att utveckla och förnya vår förmåga inom de områden som behövs för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag från regeringen. Vårt engagemang för att få fram nya transportforskare fortsätter och mot slutet av året kunde vi även anställa en ny professor, den nionde i ordningen. Den här gången inom transportpolicy och transportplanering.

VTI ska även fortsättningsvis ge stora bidrag till hur transportsektorns samhällsutmaningar ska hanteras för att säkra den utveckling som pekas ut av de transportpolitiska målen. Våra medarbetares kompetens, och den unika forskningsinfrastruktur som vi förfogar över, behövs mer och mer i takt med att utmaningarna ökar."

Årsredovisningen år 2022. Länk till annan webbplats. (LÄNK)

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.