Ökad medvetenhet om aktiva resor till skolan ger många fördelar

Barn på väg till skolan med en förälder.

Foto: Katja Kircher/VTI

Det finns många fördelar med aktiva skolresor – att barnen går eller cyklar i stället för att bli skjutsade. Inte bara för barnens hälsa, det ökar också trafiksäkerheten och leder till mindre avgasutsläpp. VTI har undersökt hur resorna sker genom att fråga vårdnadshavare till låg- och mellanstadieelever.

– Det behövs en ökad medvetenhet kring de här frågorna. Aktiva resor är inte bara bra för barnens fysiska hälsa, det ökar också koncentrationsförmågan på lektionerna. En del föräldrar inser inte heller hälsofaran med de luftföroreningar som uppstår i samband med skjutsning, säger forskningsledare Sonja Forward som projektlett VTI-studien Barns skolresor – ett föräldraperspektiv.

Studien genomfördes i form av enkätundersökning bland föräldrar till elever under maj 2022. Omkring 220 vårdnadshavare beskrev hur barnen tog sig till en skola i en medelstor kommun.

Det finns en tydlig skillnad mellan dem som har kortare resa till skolan jämfört med dem som har längre sträcka. De flesta eleverna promenerar om avståndet är högst 2 km, men även cykel är ett ofta använt färdsätt. Föräldrar som för det mesta skjutsar sina barn har ett avstånd till skolan på över 5 km.

Forskarna analyserade resultaten från föräldrarna utifrån vilket avstånd det var till skolan eftersom det är starkt kopplat till vilka färdmedel de använder sig av. Föräldrarna som skjutsar anger i högre grad än de som inte skjutsar att andra alternativ skulle vara förenade med omständliga förberedelser och att det skulle vara svårare.

Resultaten visade även att det fanns en koppling mellan val av färdmedel och vana. De som endast använde sig av ett färdmedel intygade att det skedde automatiskt i högre grad än andra. Trots detta svarade föräldrar som alltid skjutsade barnet till skolan att deras närstående skulle kunna få dem att ändra sina vanor.

Föräldrarna är mer benägna att inse fördelarna för hälsan och trafiksäkerheten med att barnen går eller cyklar till skolan. Däremot är oron inte särskilt stor för att barnen skulle utsättas för en försämrad luftkvalitet. En del föräldrar parkerar ofta en bit bort, men detta kan också bero på att de upplever trafiksituationen utanför skolan som osäker. Ungefär var tredje förälder anser att det är svårt att finna en lämplig plats att stanna på eller att parkera på.

Föräldrarna kom med flera konkreta förslag på förbättringar av infrastrukturen i skolans närhet. Det handlade främst om fler övergångsställen, gärna med trafiksignal, cykelbanor med bättre skyltning och separerade fält för gående och cyklister. Föräldrarna lyfte även fram problematiken med miljön i skolans närområde med stressade bilister och farlig trafikmiljö.

För att möjliggöra att så många elever som möjligt ska kunna gå eller cykla till skolan krävs en ökad medvetenhet om behovet av fysisk aktivitet och på vilket sätt barnen påverkas av luftföroreningar. Förutom detta behöver några av föräldrarna hjälp med att övervinna eventuella hinder samt ett ökat fokus på att förbättra infrastrukturen, såsom säkra, trygga vägar till skolan. Det finns potential att påverka den grupp föräldrar som skjutsar barnen till att resa aktivt, är därför en annan av forskarnas slutsatser.

Studien ingår i ett EU-finansierat projekt, uCARe, You Can Always Reduce Emissions because you care.

VTI-studien Barns skolresor – ett föräldraperspektiv (2023, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

https://www.project-ucare.eu/ Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.