VTI-studie om att flytta gods från väg till järnväg och sjöfart

Färja åker under bro.

Foto: Mikael Svensson/Mostphotos

Sveriges nationella godstransportstrategi har tre mål. Ett av dem handlar om att flytta över godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Det har myndigheten Trafikanalys utvärderat i ett flerårigt regeringsuppdrag som nu är slutredovisat. VTI har medverkat med kunskapsunderlag.

– Lägre kostnader är en avgörande faktor för att välja godstransport på järnväg och sjöfart framför väg. Det visar intervjuerna med representanter för transportköpare, transportföretag samt hamnar och terminaler, säger forskningsledare Inge Vierth som tillsammans med forskaren Lisa Björk har tagit fram studien bestående av litteraturgenomgång och fallstudier med djupintervjuer.

De styrmedel som underlättat överflyttningen är till exempel offentliga upphandlingar respektive avreglering av marknaden när det gäller järnvägstransporter. Styrmedel som anges ha försvårat finns också, till exempel avgifter inom sjöfarten.

Det är svårt att urskilja enskilda överflyttningar i den årliga statistiken eftersom den inte visar hur förändringar har skett av efterfrågan på godstransporter och transportavstånd. Förändringar kan ändå finnas till exempel genom att olika överflyttningar från och till väg tar ut varandra.

När det gäller genomförda överflyttningar från väg till järnväg och sjöfart, så kan forskarna peka på möjliga drivkrafter och framgångsfaktorer, men betonar samtidigt att de beskrivna fallen varken är generaliserbara eller representativa.

En relativt säker slutsats är att det har skett fler överflyttningar från väg till järnväg än till sjöfart, såsom tågpendlar till och från Göteborgs hamn, COOP-tåget mellan södra Sverige och Mälardalen och stålpendelprojektet mellan Luleå och Borlänge. Ett annat lyckat exempel är även virkestransporter efter stormen Gudrun vilket VTI har redogjort för speciellt i en nyligen publicerad rapport.

Långväga transporter av skrymmande gods, som husmoduler, kan vara mer kostnadseffektivt att genomföra med sjöfart än på väg. Vid byggandet av Förbifart Stockholm krävde Trafikverket i sin upphandling att bergkross skulle fraktas på inre vattenvägar, vilket även Region Stockholm gjorde när tunnelbanan vid Blasieholmen skulle planeras.

Ekobonus för sjöfart kan sökas för att förbättra befintliga eller starta nya sjöfartsupplägg. Fyra sådana ansökningar blev beviljade 2021, varav två kom i gång. Den ena av dem, Rederi Gotlands transporter från Nynäshamn till Rostock, kommer att pausa linjen under 2023. Det beror framför allt på för låg efterfrågan på godstransporter och för höga drivmedelskostnader. Tillströmningen av passagerare överträffade däremot prognosen.

Överflyttning av godstransporter från väg är ett av flera medel för att uppnå olika politiska målsättningar om att minska klimatutsläpp och luftföroreningar, att öka säkerheten i trafiken med mera. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är den relevanta parametern att följa upp de samhällsekonomiska kostnaderna per transporterat ton, tonkilometer eller fordonskilometer snarare än att enbart titta på antalet ton eller tonkilometer som har gått på vatten eller järnväg i stället för på väg, menar forskarna.

Kartläggning och kvantifiering av faktorer som har lett till en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart (2022, Vetenskapliga Digitala Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Stormen Gudrun och lärdomar om att flytta över virkestransporter från väg till järnväg - vti.se Länk till annan webbplats.

Kontakt