Synfältsbortfall – Bedömning av körförmåga

VTI, har i samarbete med Trafikverket och Transportstyrelsen utrett möjligheten att utveckla metoderna för att kunna bedöma om ett undantag kan medges från de medicinska kraven gällande syn för kökort.

I utredningen har tre aspekter undersökts:

  • hur andra länder gör
  • konsekvenser för den enskilde
  • samhällsekonomiska konsekvenser.

Några av slutsatserna i rapporten:

  • Det behövs juridiska förändringar i Sverige för att kunna genomföra de aktiviteter som slutrapporten föreslår.
  • Samtliga länder i Europa som undersökts tillämpar krav eller rekommendationer om att ett praktiskt körprov ska vara en del av bedömningen av körförmågan.
  • Perimetrin (metoden för undersökning av synfält) som Sverige använder som underlag för återkallelse av körkort kan inte förutsäga individers körförmåga. Perimetrin är dock viktig eftersom individer med synfältsbortfall som grupp kan vara olämpliga förare.
  • Slutsatsen som forskningslitteraturen enstämmigt lyfter är att det behövs körprov (på väg eller i en simulator) för att kunna göra en godtagbar bedömning.
  • I Sverige finns möjligheten att genomföra en förändring med avsevärda nyttor. Aktörerna och de valda metoderna existerar redan idag och behöver endast utvecklas i viss mån för att individer med synfältsbortfall ska kunna erbjudas en kvalitetssäkrad, rättssäker och rättvis process som dessutom bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam. 

I slutrapporten finns nio förslag på aktiviteter som förutsätter att de genomförs i kronologisk ordning.

Som ett första steg rekommenderas att ge VTI i uppgift att genomföra en studie där individer med synfältsbortfall och normalseende individer genomgår både ett simulatorbaserat test och ett körprov på väg. I Sverige är det idag inte möjligt att genomföra körprov på väg. Juridiska förändringar krävs för att förslaget ska kunna gå att genomföra.

Rekommendationerna beskriver också en rad uppgifter som består i att tilldela VTI, Trafikverket och Transportstyrelsen uppdraget att utreda ärendet vidare i frågor om bland annat samhällsekonomiska effekter, utformning, utbildning, handläggning och regelförändring.

Förslagen i sin helhet finns att läsa i slutrapporten eller sammanfattningen (se länkarna längre upp på sidan).

Efter leverans till departementet är det upp till regeringen att bedöma hur arbetet med att utveckla metoderna för bedömning av syn och körförmåga ska drivas vidare. VTI har i och med överlämnandet av slutrapporten avslutat uppdraget med förhoppningen att regeringen agerar för att skapa den förändring som slutrapporten argumenterar för.

Det är möjligt att använda simulatortester. Det är dock lite för tidigt att säga exakt hur det ska gå till och vem som ska testa med hjälp av en simulator.

Senast uppdaterad: