VTI kraftsamlar för forskning om cirkularitet

Rondell sedd från luften.

Foto: Jan Kasanen/ Mostphotos

Kretslopp, materialåtervinning och återbruk – kärt barn kan ha många namn som delvis handlar om samma sak. 2024 talar de flesta om cirkulär ekonomi.

Det började faktiskt med en artikel i VTI aktuellt. Någon gång under pandemin läste forskningsledaren Fredrik Hellman en artikel om kollegor i Göteborg som drev ett projekt om cirkularitet och hamnar. Oj, det där var ju ungefär detsamma som han gjorde, kanske kunde de göra något ihop?

– Forskning är alltid roligast tillsammans. För mig har det alltid varit en stark drivkraft, säger Fredrik Hellman som ringde upp kollegorna.
Det samtalet kan sägas vara fröet till projektet Cirkulär ekonomi och cirkulära material som han och forskningsledaren Linea Kjellsdotter Ivert driver under 2024.

Projektet går ut på att samordna och utveckla forskningen om cirkulär ekonomi på VTI – hitta samarbeten och bättre utnyttja de resurser och den kompetens som finns.

Vid ett första projektmöte deltog närmare 25 VTI-forskare och på olika sätt bedrivs redan forskning om cirkularitet inom de flesta forskningsenheter.

– Vi kommer undersöka vilka behov som finns ute i samhället och hur VTI kan möta dessa. Sen är det ett extra plus att det är roligt att lära känna varandra och arbeta ihop, säger Linea Kjellsdotter Ivert och tillägger att Sverige är ganska duktigt på materialåtervinning men inte alls lika bra på återanvändning.

Just återbruk är en central del när det gäller cirkularitet. Med cirkulär ekonomi menas enkelt uttryckt att produkter och material återanvänds i stället för att förbrukas och kastas bort som i en traditionell linjär ekonomi. Produkter tillverkas av återvunna eller biobaserade råvaror och utformas så att de enkelt kan lagas eller återanvändas. När det inte längre går tas materialet tillvara.

Den här cirkeln – där uttjänta varor inte blir skräp utan i stället råvaror för nya produkter – är motsatsen till slit och släng-ekonomi som bygger på snabb förbrukning av nya råvaror. Där tillverkas hela tiden nya produkter som (för)brukas, blir avfall och sedan slängs eller bränns upp. Kopplat till den cirkulära ekonomin är också giftfrihet och resurssnålhet.

Den svenska regeringen anser att en omställning till cirkulär ekonomi är nödvändig för att nå de svenska miljö- och klimatmålen och de globala målen i Agenda 2030.

– Samhällsdebatten om hållbarhet driver på utvecklingen mot cirkularitet. Det blir alltmer uppenbart att vi inte kan fortsätta leva som vi gör, säger Linea Kjellsdotter Ivert och tillägger att människor historiskt alltid har hushållat och återanvänt.

I sin egen forskning har Fredrik Hellman studerat hur restmaterial och återvunna material som betong, asfalt och slaggrus kan användas till vägar och andra hårda ytor. Redan på 1990-talet gjordes mycket forskning på det här området – även om man då talade om kretslopp – men idéerna hade svårt att slå igenom. Då ansågs mängden massor inte räcka till, efter 500 meter motorväg var de slut. Även det faktum att Sverige har så mycket berg, av god kvalitet och billigt att utvinna, bromsade utvecklingen.

– Nu är forskningen mycket mer inne på småskalighet och lokal avsättning för de här massorna. Det gör att bollen kommit i rullning igen, säger han.

Linea Kjellsdotter Ivert är logistiker och har bland annat studerat hur hamnar och sjöfart kan bidra till en cirkulär ekonomi. En rapport från 2023 visade att sjöfarten kan spela en betydligt större roll för att transportera produkter och material för återvinning och återanvändning. Hamnarna kan också på flera sätt skapa mervärde i framtida cirkulära logistiklösningar.

En viktig del i det aktuella projektet är att kartlägga vilken forskning VTI har, eller borde ha, om cirkularitet. Projektledarna har identifierat sju områden som extra viktiga. Den som vill kan också se dem olika beståndsdelar i samhällets cirkulära omställning.

  • Planering och organisering
  • Klimat och miljökonsekvenser
  • Agerande och beteendeförändring
  • Affärsmodeller och rollfördelning
  • Politik, juridik och förvaltning
  • Logistik och transport
  • Teknik och material

Även om hushållning med knappa resurser och återbruk historiskt varit det normala, står samhället ändå inför en gigantisk utmaning. Produkter måste redan från början designas med tanke på resurssnålhet och ofta krävs nya affärsmodeller där företag behöver tänka nytt och annorlunda. Men det går att få lönsamhet med återtillverkning, reparationer eller genom att hyra ut i stället för att sälja.

I flera pågående projekt arbetar VTI för att möjliggöra detta: testar egenskaperna hos alternativa vägmaterial som slagg, krossad betong och gammal asfalt och beskriver hur de kan användas på nytt.

Krasst ekonomiskt är det ofta svårt att konkurrera med nya material och naturresurser samtidigt som cirkulär tillverkning ofta är arbetskraftsintensiv och därmed dyrare. Andra utmaningar rör logistiken – hur ska små flöden av avfall samordnas på ett effektivt sätt – och juridiken – vilka regler ska gälla om avfall inte längre är skräp utan i stället ska användas igen?

Den kanske allra största förändringen gäller beteendet. Konsumenten som köper en vara, eller beställaren som ska bygga en väg, måste efterfråga den återvunna produkten. Och lita på att den fungerar.

– Avfall är inte skräp, det är resurser. Det är ett helt nytt tankesätt, säger Linea Kjellsdotter Ivert.

Nej, utmaningar saknas inte. Samtidigt är både hon och Fredrik Hellman optimistiska. Både när det gäller att utveckla ett nygammalt forskningsområde på VTI och att den cirkulära ekonomin i stort har framtiden för sig.

– Alla verkar vara överens om att det här är nödvändigt. Sen finns det också många eldsjälar som driver på. Det är härligt att möta dem, säger de.

Projektet Cirkulära material och cirkulär ekonom drivs under 2024 och i projektledningen ingår också Linnea Eriksson, Håkan Arvidsson, Klara Ivanetti och Ellen Dolk. För närvarande pågår drygt en handfull forskningsprojekt som uttryckligen studerar cirkularitet och cirkulär ekonomi. Flera av dem beskrivs i det här numret av VTI aktuellt.

Fotnot: Artikeln har tidigare publicerats i VTI aktuellt 2-2024 Länk till annan webbplats.

Text: Mikael Sönne

Läs mer om VTI:s forskning om cirkulär ekonomi och cirkulära material Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.