VTI pekar på allvarliga brister i fofin-utredningen

Backspegel

VTI har i dag skickat in sitt remissvar på forskningsfinansieringsutredningen (fofin). VTI är positivt till översynen i sig, men pekar också på många brister i utredningens förslag.

Utredningens förslag medför en mycket genomgripande förändring av myndighetsstrukturen och formerna för den statliga externa forskningsfinansieringen. Myndigheter med huvuduppdrag att finansiera forskning - Vinnova, Formas, Forte och Vetenskapsrådet - läggs ned. Energimyndigheten och andra statliga myndigheter som Trafikverket och Naturvårdsverket förlorar uppdrag och anslag att finansiera forskning. De statliga medlen förs över till tre nya myndigheter: Vetenskapsmyndigheten, Myndigheten för strategisk forskning och Innovationsmyndigheten.

Vårt remissvar utgår från regeringens instruktion om VTI:s uppdrag och uppgifter. I vårt svar fokuserar vi på konsekvenser för behovsmotiverad forskning och innovation i allmänhet och särskilt för transportområdet; dvs områden där VTI har god sakkompetens och erfarenhet. Vi beskriver också konsekvenser för VTI om Trafikverket upphör med sin forskningsfinansiering.

VTI är positivt till att det görs en översyn av den statliga externa forskningsfinansieringen. Vi anser dock att betänkandet uppvisar många allvarliga brister. Det medför stor osäkerhet, risker och potentiellt negativa konsekvenser för svensk forskning och innovation att genomföra betänkandets förslag om ny myndighetsstruktur.

Ytterligare utredning och analyser behövs för framtagande av förslag om en eventuell omorganiseringen av den statliga externa forskningsfinansieringen – som tydligt kan visa att det ger en förbättring jämfört med dagens system och inte medför de risker som VTI har identifierat. Vi anser också att Trafikverkets uppdrag och anslag för forskningsfinansiering bör fortsätta.

Läs yttrandet här: VTI:s remissvar gällande Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering - Underlagsrapporter(SOU 2023:19) Länk till annan webbplats.

 

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.

Kontakt