Smartare underhåll med Mistra Inframaint

Vägarbete.
Lappa och laga? Forskningsprojektet Inframaint syftar till ett smartare och mer långsiktigt underhåll. Foto: Victor Sundén/ Mostphotos

Många års bristande underhåll av vägar, järnvägar, vatten och avlopp ligger bakom det stora forskningsprogrammet Mistra Inframaint. För VTI har det inneburit ett delvis nytt forskningsområde, resurser till nya doktorander och samarbete med en rad nya partner.

Forskningsprogrammet omfattar fem universitet, tre forskningsinstitut och mer än 20 kommuner och har nyligen avslutat sin första fas (2018–2023). Målet beskrivs i en slutrapport som att utveckla metoder och modeller för rätt åtgärder vid rätt tid och på rätt plats för underhåll av kommunalt VA och vägar.

Och det behövs. Bakgrunden är det eftersatta underhållet i kommunerna där den så kallade underhållsskulden beräknas till tiotals miljarder kronor. Fas 1 i Inframaint har inriktats mot smart underhåll som är informationsbaserat och proaktivt, medan fas 2 koncentreras till underhåll för att skapa hållbar infrastruktur för framtida generationer. Fas 2 sträcker sig fram till 2028.

Mer konkret är forskningen inriktad mot system för beslutsstöd, organisation och kompetensutveckling. För VTI som normalt arbetar mest med underhållsfrågor rörande det statliga vägnätet, är forskning om kommunal infrastruktur mindre vanlig.

– Programmet bygger mycket på doktorandprojekt och bidrar på så sätt till kompetensförsörjningen. Det behövs fler forskare inte minst inom vägteknik. För oss är det mycket positivt att vi fått en doktorand inom cykelområdet och att vi handleder ytterligare en doktorand i Skellefteå, säger Anita Ihs, avdelningschef på VTI, som sitter i programledningen för Inframaint.

– I projektet ingår också flera partner som vi inte samarbetat med tidigare.

I delprojektet ”Nedbrytning av cykelvägar” har doktoranden Martin Larsson studerat bärigheten för olika cykelvägskonstruktioner vid olika klimatförhållanden och trafikbelastningar. I projektet ingår också en kartläggning av kommunal cykelinfrastruktur. Målet är att öka kunskapen om nedbrytning av cykelvägar och hur denna påverkar cyklister.

I ett annat VTI-projekt, ”Tillförlitlig järnväg till lägsta kostnad” har Peter Torstensson, forskningschef, granskat hur rätt underhåll kan minimera kostnaderna för en järnväg. Genom att simulera slitage och livslängd och uppskatta sambandet mellan trafik och underhåll, samt mellan olika typer av underhåll, kan den troliga livscykelkostnaden beräknas. Studien visar att det finns potential att minska kostnaderna.

Ett tredje exempel på VTI-medverkan är en artikel som Jens Alm, senior forskare, skrivit om hur olika strategier för god tillgångsförvaltning kan hjälpa kommuner att förbättra underhållet av VA och vägar.

Inframaint finansieras till största delen av forskningsstiftelsen Mistra och i övrigt av deltagande parter. Budget för de första fem åren i fas 1 var 80 miljoner kronor, och är i samma storleksordning för fas 2.

Text: Mikael Sönne

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.

Kontakt