Bättre luftkvalitet med bullerdämpande vägar

Mätning av vägyta i mörker.
Mätningar nattetid på Industrigatan, Linköping. I förgrunden de båda VTI-doktoranderna Tiago Vieira och Joacim Lundberg. Foto: Mats Gustafsson

Syftet med porös vägbeläggning är framför allt att dämpa buller, men forskning på VTI visar att den här beläggningen också kan ha positiva effekter på luftkvaliteten.

Det började med ett doktorandprojekt, finansierat av Trafikverket och VTI. Mängder av data samlades in från en del av Industrigatan i Linköping. Mätningar gjordes med avseende på buller, luftkvalitet, vägyteegenskaper, med mera. En av doktoranderna fokuserade på partikelemissioner, den andra på buller och rullmotstånd.

Doktoranderna, Joacim Lundberg och Tiago Vieira, blev doktorer, men all data kom inte till användning.

– Så vi sökte och fick medel för att kunna fortsätta att arbeta med materialet, berättar Mats Gustafsson, senior forskare på VTI.

Han, VTI-kollegan Nina Svensson, Joacim Lundberg, nu på LTH, och ytterligare två forskare RISE och Metropolia University of Applied Sciences i Helsingfors gick vidare med forskningen. De koncentrerade sig på luftkvalitetsaspekten. Mätningar visade på påtagligt lägre partikelhalter vid den porösa beläggningen jämfört med mätningar vid en anslutande tät beläggning. Vad berodde den positiva effekten på?

– Det man trott hittills, och som också stämmer, är att vägdamm, som bidrar till partikelhalterna, transporteras ner i det porösa materialet och därför inte virvlas upp av trafiken. Men det visar sig också att när den här vägbanan blir våt så håller den sig fuktig längre än den täta beläggningen och det dämpar också uppvirvlingen. Vi kan inte avgöra vilken av dessa faktorer som har störst positiv påverkan.

Mätningarna som ligger till grund för forskningen är omfattande. Dammängderna på vägytan har mätts, liksom partikel- och kväveoxidhalter invid båda beläggningstyperna, men även uppvirvlingen bakom ett däck under körning med hjälp av en speciell finsk mätbil. Dessutom har observationer av vägfukt genomförts. Det är unikt att det finns mätdata i så många delar av systemet, enligt Mats Gustafsson.

Att vägdamm fyller de porösa hålrummen i vägbeläggningen innebär att både de dammsamlande och bullerdämpande effekterna försämras efter en tid. När en väg sätts igen måste den rensas med särskilda städmaskiner eller läggas om.

Forskargruppen skriver just nu på en artikel som kommer att skickas till en vetenskaplig tidskrift under våren. Vad kan man säga om konsekvenserna av deras forskning?

– Man kan säga att de som vill lägga en sådan här porös beläggning får ytterligare ett argument för att göra det. Att komma åt bullernivåerna är ju det primära, men man kan också få en bättre luftkvalitet i miljöer där vägdamm bidrar till höga partikelhalter i luften.

Fortfarande finns det outnyttjad data när det gäller buller och rullmotstånd. Mats Gustafsson hoppas att även detta material ska komma till nytta.

Text: Catarina Gisby/Redakta

Fotnot: Artikeln har tidigare varit publicerat i VTI aktuellt 2-2023

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.