VTI bland finalisterna till Svenska jämställdhetspriset 2023

Lena Levin på scenen
Lena Levin presenterade VTI:s jämställdhetsarbete på konferensen. Foto: Jens Portison Hylander/VTI

VTI blev en bland tre finalister till Svenska jämställdhetspriset 2023. Priset är en utmärkelse som årligen delas ut av Forum Jämställdhet till en aktör som genom sin verksamhet har bidragit till ett mer jämställt samhälle. Förstapriset gick till Uppsala kommun som delades ut i samband med konferensen Forum Jämställdhet i Malmö 7 till 8 februari.

– Vi är glada över att finnas med bland de tre finalisterna, det har varit jättekul att över huvud taget komma så långt i processen, sade forskningsledare Lena Levin som var på plats från VTI tillsammans med dess stabsdirektör Åsa Aretun, professor Astrid Linder, seniora forskaren Malin Henriksson och forskaren Jens Portison Hylander.
VTI:s uppdrag är att bedriva forskning och utveckling av relevans för de transportpolitiska målen, vilket även innefattar målet om att transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
– Som forskningsledare är jag stolt när jag ser att det ger resultat att jobba enträget med att få in jämställdhet i alla samhällets sektorer, även transporter. Det har varit ett grannlaga arbete. Men jag tycker vi har lyckats få in jämställdhet i planeringsammanhang som påverkar transportsystemets användbarhet – både genom metodutveckling och att få stöd för tillämpad forskning. Transporter ska vara en del av samhället där alla har rätt att påverka sina resor. Mycket har börjat hända som skiljer sig från tidigare synsätt – att transporter inte har att göra med värderingar och jämställdhetsfrågor, sade Lena Levin.
VTI medverkade på konferensen med en monter för att informera om forskningsinstitutets arbete med jämställdhet, bland annat genom en informationsfilm och att presentera VTI:s transportforskning ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.
Det finns gott om exempel, såsom Lena Levins och Malin Henrikssons forskningsinsatser inom planering för ett jämställt och inkluderande transportsystem, som omfattar metodutveckling och har ett intersektionellt perspektiv, det vill säga hur olika diskrimineringsgrunder och maktordningar kan samverka eller överlappa varandra.
Inom trafiksäkerhet har professor Astrid Linder initierat och koordinerat arbetet med att ta fram virtuella och fysiska krockmodeller baserat på både kvinna och man inom EU-projektet VIRTUAL, Open Access Virtual Testing Protocols for Enhanced Road User Safety. Målet är att kunna utvärdera skyddet från bilsäten vid en krock som gäller för alla, oavsett kön. Astrid Linder medverkade i det öppna programmet med bidraget Jämställd krocksäkerhet, en livsviktig innovation.
Forskningsledare Sonja Forward har undersökt hur trafikskolorna bemöter sina körkortselever. Lärarna behöver fokusera mer på personen och mindre på förmenta olikheter mellan könen. För människor är mer komplexa än så och det kan leda till en självuppfyllande profetia, är hennes slutsats. Social konsekvensbedömning för yrkesverksamma inom transportplanering heter en kurs som VTI är med och anordnar 2023 där den sociala dimensionen kommer att lyftas fram.
VTI gör för närvarande en integrerad genomlysning av institutets forsknings- och utvecklingsverksamhet och vad som finns av betydelse för jämlika och jämställda transporter.
– Från att ha undersökt den samhällsvetenskapliga delen tittar vi nu mer på den teknikrelaterade. Förutom Astrid Linders krockmodeller för båda könen vill vi hitta fler liknande områden, där forskningen har betydelse för trafiksäkerhet och tillgänglighet. Det finns många idéer och VTI är en bra plattform för att jobba med de här frågorna, säger Lena Levin.
VTI ska också främja jämställdhet inom myndigheten med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen. Åsa Aretun leder arbetet med jämställdhetsintegrering vid VTI.
– Vi har kartlagt verksamheten för att se var VTI presterar väl och vilka områden vi behöver förbättra när det gäller intern jämställdhet. Utfallet av kartläggningen var positiv för väldigt många områden som makt och inflytande, jämn könsfördelning bland chefer och på andra arbetsledande poster, delaktighet, löner och uttag av föräldraledighet. Ett identifierat förbättringsområde handlar om arbetsrelaterad utmattning som kvinnor i högre grad än män anger att de upplever enligt vår medarbetarundersökning, säger Åsa Aretun.

Forum Jämställdhet Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.

Kontakt