Global ITF-guide om trafiksäkerhet framtagen med hjälp av VTI

Ett trafiksäkert system i nollvisionens anda för alla världens länder. Det är målet för en guide och vägledning från ITF, International Transport Forum, tillsammans med Världsbanken. VTI har deltagit i arbetet med att ta fram rapporten som kom ut i somras.

– Det har varit en lång process där många parter har varit delaktiga. Det är kul men svårt, eftersom det finns många viljor att ta hänsyn till. Min roll var att föra ut tankegångarna kring nollvisionen och de erfarenheter vi har från Sverige, att ge stöd till andra om vad som är viktigt att ta tag i, säger Anna Vadeby, senior forskare på VTI, som projektlett arbetet i en av de medverkande undergrupperna, bland annat genom att ta fram ramverket.

Undergruppen har haft mellan 50 och 60 deltagare som kommer från olika myndigheter och organisationer från en stor del av världen. Det är ett brett internationellt samarbete där också fordonsindustrin är representerad. Från Sverige deltog även trafiksäkerhetsspecialisten Kenneth Svensson på Trafikverket. Dessutom medverkade Ikea med ett pilotprojekt om hållbarhet och trafiksäkerhet kopplat till frakt på vägar.

Trafiksäkra transportsystem är nödvändiga i alla länder och sådana system håller på att införas i en alltmer accelererande takt, enligt rapporten. Ramverket definierar ett säkert transportsystem för projekt, regioner, länder eller organisationer, allt för att försöka visualisera hur det kan se ut i olika sammanhang.

Ramverket betonar betydelsen av det ömsesidiga samarbetet mellan policyer och aktörer och de multipla effekter som det kan leda till. Det är användbart för att bryta ner problem som uppstår i mindre delar för att bättre kunna analysera dem och ta fram planer. Samtidigt är det viktigt att se dessa olika element som sammanlänkade delar av en helhet.

Rapporten går igenom de facktermer som beskriver trafiksäkra transportsystem. Den tar upp lärdomar från några fallstudier av olika trafiksäkerhetsåtgärder. Slutsatsen blir att det inte finns ett recept för framgångsrikt genomförande utan flera. Det beror bland annat på skilda nationella och lokala förutsättningar, hur robust myndigheternas styrning är samt hur väl samarbetet fungerar mellan olika parter.

Arbetet utmynnar i ett antal rekommendationer. Länderna behöver engagera sig långsiktigt för att uppnå trafiksäkra transportsystem. Sådana initiativ ska grunda sig på data och vara evidensbaserade. Uppbyggnaden av systemen behöver ske på den nivå landet klarar av för tillfället – för att sedan kunna skala upp när det är möjligt.

Det är angeläget att bygga upp kapaciteten för praktiskt genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder, speciellt i låg- och medelinkomstländerna, och använda pilotprojekt för att fortsätta testa och utveckla dem. Ramverket är användbart för att få tillgång till information om projekt, organisationer, identifiera kunskapsgap och planera effektiva strategier.

– Alla kan lära av varandra. Det ser olika ut i olika länder. Även om vi i Sverige ligger långt fram trafiksäkerhetsmässigt kan vi lära och få inspiration från andra länder, säger Anna Vadeby.

The Safe System Approach in Action | ITF (itf-oecd.org) Länk till annan webbplats.

Kontakt