Jämförelse mellan IRI från uppkopplade bilar och IRI från profilometer

Bilar på landsväg
Foto: Hejdlösa bilder/VTI

Olle Eriksson, Peter Andrén och Thomas Lundberg har utfört en utvärdering av jämnhetsmätningar från uppkopplade fordon. Kvaliteten på jämnhetsdata bestäms genom att jämföra uppskattat IRI (International Roughness Index) från de uppkopplade fordonen med IRI från en profilometer längs en slinga på 288 km.

Data från de uppkopplade fordonen har extraherats från uppdragsgivarens, Nira Dynamics AB:s, databas. Denna databas uppdateras kontinuerligt med data från uppkopplade fordon som trafikerar våra gator och vägar. Data från de uppkopplade fordonen aggregerades till dagliga värden under sju dagar samt till ett 60-dagars långtidsvärde. Slingan mättes också två gånger med en profilometer (VTIRST, ett mätinstrument som används för att mäta ojämnheter hos en vägyta). VTIRST:n är godkänd enligt Trafikverkets "Tekniskt godkännande för vägytemätning". Variabeln som jämförs är skattad IRI från de uppkopplade fordonen och IRI från VTIRST. Efter en geografisk matchning av de olika datakällorna har samstämmigheten mellan skattade IRI och IRI från VTIRST undersökts.

- Nira:s skattade IRI är snarlik IRI från VTIRST och kan ses som ett annat mått på vägojämnheter som kan användas för att detektera ojämnheter parallellt med det standardiserade IRI. Dessutom kan algoritmerna som används av Nira sannolikt justeras för att ge ett resultat som ligger närmare IRI från VTIRST, säger Olle Eriksson, ansvarig på VTI för de jämförande beräkningarna.

Resultaten visar, på en mycket sammanfattad nivå, att Nira i genomsnitt anger ett högre skattat IRI än VTIRST för de dagliga värdena. Vidare anger Nira att IRI varierar längs sträckan över ett mindre spann än vad VTIRST gör. Båda dessa avvikelser bör gå att korrigera.
Resultatet visar även att Niras dagliga data och Niras långtidsdata varierar enligt samma mönster längs sträckan men att det inte är helt jämförbart med hur medelvärdet av de två VTIRST-mätningarna varierar längs sträckan.

Korrelationen mellan de två VTIRST-körningarna är 0,99 och att genomsnittskorrelationen mellan de sju dagliga Nira-mätningarna är 0,74.

- Resultaten varierar mellan delsträckor och högre korrelation är inte i sig självt ett mått på bättre förmåga att identifiera ojämna delar av vägen, säger Olle Eriksson.

Det fanns bara långtidsdata från en 60-dagarsperiod, därför har inte långtidsdata kunnat vara med i alla jämförelser. En mer omfattande utvärdering av långtidsdata skulle behövas för att få en bättre bild över hur bra IRI kan skattas med uppkopplade bilar.

- Vi har haft ett gott samarbete med uppdragsgivaren och fått snabb feedback på våra frågor om data och den teknik som Nira Dynamics AB använder. Den utvärdering som gjorts är strikt objektiv och visar faktiska skillnader och likheter mellan de data-set som vi erhållit från Nira och som vi samlat in med vår mätbil, säger Thomas Lundberg, projektledare och forskningsingenjör på VTI.

Comparison of IRI from connected vehicles and IRI from profilometer. Measurements done in 2021. (2022 Digitala vetenskapliga arkivet DiVA) Länk till annan webbplats.