Oskyddade trafikanter inblandade i olyckor och deras skador

Buss, elsparkcyklar, cyklar, folk
Foto: Annika Johansson/VTI

VTI har gjort en jämförande studie om oskyddade trafikanter, deras inblandning i olyckor och skadeutfall. Risken att skada sig allvarligt var störst för fotgängare, framför allt äldre kvinnor. Andra utsatta grupper var unga, manliga mopedister och cyklande barn i lägre skolåldern. Resultaten presenteras på Transportforum i Linköping 16 juni.

De flesta allvarliga olyckor var singelolyckor, vilket kanske inte förvånar när det gäller cyklister, mopedister och motorcyklister. De har det gemensamt att fordonet är relativt instabilt och kräver fokus. Det forskarna däremot inte förväntat sig var den stora andelen skadade fotgängare, att det går att skada sig allvarligt utan att framföra ett fordon och utan hög hastighet.

Visserligen färdades fler kvinnor än män till fots men det förklarar ändå inte hela skillnaden i skadeutfall där betydligt fler kvinnor drabbades. De olycksdrabbade var främst kvinnor över 45, varav många fortfarande i arbetsför ålder. Benskörhet vara en bidragande orsak. Fotgängare halkade och skadade sig allvarligt även på parkeringar. Allt går inte alltid att åtgärda med bättre väghållning, därför kan det var ännu mer viktigt att uppmuntra till bra vinterskor och broddar.

För cyklister var det något fler män som skadades allvarligt och åldersgruppen 10 till 14 år hade högst andel. Bland mopedister var över hälften 15 till 17 år och övervägande delen män. Bland motorcyklisterna var nio av tio män, de flesta i åldrarna 25 till 64 år.

Även elcyklar och elsparkcyklar

Till oskyddade trafikanter räknas fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Kategorin cyklar omfattar även elcyklar och elsparkcyklar.

– Elcyklister som skadas allvarligt är oftare något äldre kvinnor medan elsparkcyklister oftast är yngre personer och män. Elsparkcyklar är mer instabila fordon än cyklar och de allvarliga olyckorna sker ofta nattetid men inte enbart, säger projektledaren Jenny Eriksson.

Nollvisionens mål är att minska antalet omkomna och allvarligt skadade. Ur det perspektivet är det fotgängarna som behöver prioriteras först eftersom den kategorin både hade flest antal allvarligt skadade samt många omkomna. Även cyklister hade stort antal skadade, medan mopedister och motorcyklister hade ungefär samma lägre nivå.

Däremot omkom flest motorcyklister av alla oskyddade trafikanter, om man inte räknar med de fotgängare som omkom i en fallolycka eftersom det kan ske av andra orsaker än trafikrelaterade. Fallolyckorna kan till exempel ske på grund av sjukdom. Jämfört med övriga oskyddade trafikanter var det flest allvarligt skadade motorcyklister, räknat per resa. Däremot var det flest mopedister som skadades allvarligt, räknat på miljon kilometer.

Till eller från ett fritidsärende

De flesta som skadades allvarligt uppgav att de var på väg till eller från ett fritidsärende. Halka var den orsak som uppgavs mest, där snö och is var vanligaste orsaken för fotgängare, snö, is och löst grus för cyklister, samt löst grus för mopedister och motorcyklister. Ojämnheter, hål och gropar var också en vanlig orsak för alla kategorier.

Trots att övervägande delen allvarliga olyckor sker på fritiden är det framför allt arbetspendlingen som står i fokus när kommuner arbetar med framför allt cykelinfrastrukturen. Jämfört med arbets- och skolresor är det fler cyklister och mopedister som skadas allvarligt på fritidsresor, både räknat per 1 miljon delresor och per 1 miljon kilometer. Här behövs det mer kunskap, menar Jenny Eriksson.

– Vi vet inte om dessa resor görs på samma infrastruktur som arbetsresorna eller om de trafikanterna befinner sig på annan och kanske sämre infrastruktur. Hur det ser ut för fotgängare och motorcyklister är naturligtvis något som också borde studeras. Frågan är: Skiljer sig infrastrukturen åt beroende på ärende? Eller finns det andra faktorer som kan förklara en del som exempelvis mörker, alkohol, utrustning?

Oskyddade trafikanters inblandning i olyckor och deras skadeutfall – En jämförande studie mellan fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister (2022, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Olycksstatistik för cyklister, elcyklister och elsparkcyklister.
Störst antal allvarligt skadade finns bland skolbarn, unga mopedist och äldre elcyklister.

Finansiär och data

  • Studien är bekostad av Trafikverket och har kommit till för att öka förståelsen för hur olyckorna har inträffat och för att hitta möjliga åtgärder för att minska antalet skadade oskyddade trafikanter.
  • Forskarna har använt sig av underlag från olycksdatabasen Strada för åren 2014 till 2019 med undantag för cyklister, elcyklister och elsparkcyklister där jämförelsen gjordes för perioden 1 januari 2019 till 30 juni 2021.
  • Resvanedata är hämtad från den nationella resvaneunderökningen 2011 till 2016.