Däckslitage hos elfordon – användarnas upplevelse

En del elfordonsanvändare upplever att däcken slits snabbare än hos fossildrivna fordon. Troliga orsaker är elfordonens högre vikt, kraftigare acceleration och högre andel motorbromsning. Det framgår av en VTI-studie framtagen på uppdrag av Naturvårdsverket.

Det finns även användare som upplever mindre däckslitage hos just eldrivna fordon, vilket tyder på en komplex problembild där många faktorer med olika effekter på slitaget samverkar.
Användares erfarenheter av däckslitage hos elfordon är en enkät- och intervjustudie framtagen av seniora forskaren Mats Gustafsson och forskaren Raheb Mirzanamadi på VTI. Behovet av denna studie framkom i samband med det regeringsuppdrag VTI genomförde om mikroplaster från vägtrafiken.
Elektrifiering av fordon ses som en lösning för att minska klimatgasutsläpp och lokala luftföroreningar genom minskade eller inga avgasutsläpp. Även utsläpp på grund av bromsslitage förväntas minska på grund av användning av regenerativ bromsning, den teknik där motorn används som generator vid inbromsning så att energi återförs till batteriet.
Till elfordon räknas elbilar, plug-in elhybrider och elhybrider. Studien stödjer delvis hypotesen att däcken på elfordon slits snabbare, speciellt när det gäller rena elbilar.
– Den här studien har gett en tvetydig bild. Litteraturstudier visade att elfordonens däck riskerar att slitas ut mer än fossildrivna fordons, detta eftersom de är 15 till 20 procent tyngre, samt har mer kraft vid acceleration och inbromsning. Däremot tycks ett mer försiktigt körbeteende ha haft motsatt verkan, säger Raheb Mirzanamadi.
Jämfört med fossildrivna fordon har elfordon också ett högre och mer direkt vridmoment och kan därför accelerera snabbt. Dessa egenskaper antas leda till högre utsläpp av slitagepartiklar från däck- och vägslitage samt högre uppvirvling av vägdamm.
Å andra sidan kan körbeteendet i elbilar skilja sig åt på grund av oro för fordonens räckvidd i förhållande till laddningsmöjligheter. Det mer försiktiga körbeteendet kan komma att ändras i takt med batteriernas kapacitet ökar och fler laddstationer blir installerade. Det finns även möjlighet att mer exakt kontrollera elmotorerna, vilket kan underlätta för fordonstillverkare att programmera fordonen för lägre däckslitage, exempelvis via olika körlägen.
Enkäterna visade att de flesta användare av elfordon upplevde liknande däckslitage som för fossildrivna fordon, men cirka 33 procent av de privata användarna och 12,5 procent av de professionella användarna upplevde snabbare däckslitage. Orsaker som de bedömde som viktiga var till exempel tyngre fordon och kraftigare acceleration. Ungefär 15,3 procent av de privata användarna upplevde långsammare slitage, vilket ofta förknippades med förändrat körbeteende.
Det fanns två versioner av enkäten, en för privata användare, som skickades ut via Facebook, och en för professionella användare (företag) inom taxi- och busstransport samt biluthyrningsföretag. Den privata enkäten besvarade 307 personer och 28 företag besvarade den professionella versionen. Vidare djupintervjuades sju företrädare för olika företag. Antalet svar är relativt litet varför resultaten bör tolkas med viss försiktighet. För att kunna dra säkra slutsatser behövs mer kunskap.
– Studien belyser användares upplevelser av däckslitage och visar på att eldrift kan ha både positiva och negativa effekter på däckslitaget på grund av olika faktorer. För att förstå och kvantifiera de olika faktorernas inverkan på däckslitaget behövs mer tekniskt inriktade studier, säger Raheb Mirzanamadi.

Users’ experiences of tyre wear on electric vehicles – A survey and interview study (2022 Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Privata användares däckslitage

Grafik däckslitage för privata användare
De flesta användare av elfordon upplevde liknande däckslitage som för fossildrivna fordon. Av de privata användarna upplevde 32,6 procent mer och 15,3 procent mindre slitage.