VTI utbildar om socialt hållbar transportplanering

Tåg ankommer till en dimmig perrong.

Foto: Annika Johansson/VTI

Hållbarhet handlar ofta om miljö och ekonomi medan den sociala dimensionen hittills kommit i skymundan. VTI har nu fått möjlighet att utbilda om socialt hållbar transportplanering genom forskningsmedel från Formas. Projektet är ett samarbete med Göteborgsregionen och Göteborgs universitet.

Utbildningen kommer att utgå från aktuell forskning om social konsekvensbedömning (SKB) och metoder för att kartlägga, mäta, analysera och följa upp sociala aspekter. Målgruppen är yrkesverksamma transport- och samhällsplanerare inom kommuner, regioner, näringsliv och myndigheter.

– Hållbar transportplanering ska omfatta alla dimensioner som Sverige har åtagit sig att uppfylla sedan Brundtlandkommissionen 1987. Det handlar om miljö, ekonomi och social hållbarhet. Numera finns FN:s hållbarhetsmål angivna i 17 delmål inom Agenda 2030, säger projektledaren från VTI Lena Levin.

När det gäller ekonomi och miljö finns rutiner och metoder som är relativt väl etablerade inom transportplaneringen, däremot inte när det gäller social hållbarhet, menar Lena Levin.

Varför är det så?

– Det handlar om historia. Transportplanering har varit ett kunskapsfält för teknik och ekonomi under många år. Miljöaspekterna har kommit in mer rutinmässigt som en konsekvens av transportsystemets påverkan. Men befolkning nämns faktiskt också i miljöbalken. Att den inte ingår i praktiken beror nog på att det kräver andra kunskaper från dem som gör bedömningarna, säger Lena Levin.

Den sociala konsekvensbedömningen handlar om transportsystemets påverkan på människors vardag och livsvillkor, och om vilka valmöjligheter som finns till buds för olika grupper. Exempelvis kan barn, ungdomar och äldre ha sämre tillgång till mobilitetsresurser än övriga i befolkningen.

Det gäller ofta även personer med låga inkomster. Barn och äldre är också grupper som ofta drabbas negativt av trafiken. Det handlar också om att förstå hur olika normer och värderingar kan inverka på vilka val som görs och vilka transportlösningar som faller väl ut.

– Vi som forskar om och planerar transportsystemet kommer från ungefär samma bakgrund och kan behöva de ta in den kunskapen på annat sätt, exempelvis genom att göra medborgare mer delaktiga i forsknings- och planeringsprocessen, säger Lena Levin.

Öka förmågan

Målet för utbildningen är dels att lära ut vad social hållbarhet innebär, dels att öka förmågan att stärka social hållbarhet i transportplaneringen. Projektet grundar sig på nationell och internationell forskning om olika typer av transportrelaterade sociala konsekvenser. Det kan handla om allt från förändringar som avser tillgänglighet, påverkan på möjligheten att realisera förflyttningar och aktiviteter, hälsorelaterade frågor med mera.

Forskningen knyter an till begrepp som transportfattigdom, social exkludering/inkludering, transporträttvisa och rättvis mobilitet. En hel del av denna forskning återfinns i antologin Socialt hållbar transportplanering: Inspirationshandbok med exempel från forskning och praktik.

Utbildningen bygger vidare på ett nyligen avslutat forskningsprojekt. Det handlade om att utveckla metoder för social konsekvensbedömning för svensk transportplanering. I utbildningsprojektet kommer VTI att samarbeta med nätverket Socialt hållbar transportplanering som har mer än 120 medlemmar verksamma inom praktik och forskning i Sverige.

Projektet ska pågå i ett och ett halvt år. Utbildningen kommer att ske på två platser i Sverige och bestå av föreläsningar av erfarna forskare och lärare. Varje moment innehåller praktiska övningar där kursdeltagarna kan relatera till sitt arbete. En del av undervisningen kommer att ske via webben. Där kommer det också att finnas ett kursmaterial som uppdateras kontinuerligt.

Kursen startar 2023. Mer information och hur ansökan går till kommer i höst.

Socialt hållbar transportplanering: Inspirationshandbok med exempel från forskning och praktik (2021, Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Kontakt