Inledningstalare

Vi är glada att kunna presentera våra inledningstalare för årets konferens med tema klimatanpassning. Inledningssessionen kommer ge olika perspektiv och infallsvinklar på gemensamma utmaningar.

Moderator för inledningssessionen är Karin Klingenstierna

VTI:s generaldirektör Tomas Svensson inleder med att hälsa välkommen. Även infrastrukturministern Tomas Eneroth är på plats och håller ett inledningsanförande.

Porträttbild Therese Sjögren.
Foto: SMHI.

Therése Sjöberg

Therése är sakkunnig inom transporter och infrastruktur vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI. Centrumets roll är att vara en nod för kunskap om klimatanpassning samt att vara en mötesplats för aktörer i samhällets klimatanpassning.

Porträttbild Erik Junelius.
Foto:KTH

Erik Jenelius

Erik är universitetslektor och avdelningschef för Transportplanering på KTH. Hans forskning handlar om att göra transportsystemet mer resilient, hållbart och resurseffektivt genom att utveckla metoder inom planering, styrning, dataanalys och simulering.

Porträttbild David Bendz.
Foto: SGI

David Bendz

David är forskningchef vid Statens geotekniska institut, SGI. David arbetar med strategiska frågor kopplat till forskning och utveckling inom SGI:s uppdrag med effektivare markbyggande, renare mark och klimatanpassning.


Porträttbild Ulrika Honauer.
Foto: Trafikverket.

Ulrika Honauer

Ulrika är avdelningschef för Vägsystem på Trafikverket. Avdelningen ansvarar för planering och beskrivning av underhållsbehovet och strategier för vidmakthållande av statliga vägar. Avdelningen ansvarar för att ta fram en nationell underhållsplan för vägsystemet och beställer och följer upp underhålls- och reinvesteringsåtgärder i hela landet.

Senast uppdaterad: