Metodavsteg – VTI:s väglabb, krocklabb och mättekniskt labb

Här listar vi metoder vid vårt väglabb, krocklabb och mättekniska labb där vi gör vissa avsteg.

VTI:s avsteg: Fading i backe utförs ej

Validering: Fading i backe gäller endast för tunga fordon (N3 och M3). VTI gör normalt inte bromsprovning på dessa. Lämplig provplats för fading i backe finns ej inom rimligt avstånd från VTI.

Noteras i rapport: Nej

VTI:s avsteg: Provning görs mot Direktivet 70/157/EEC med ändringar t.o.m. Direktiv 2006/96/EG. Senare ändringar tas ej hänsyn till i provningen.

Validering: De senare ändringarna inverkar främst på kraven på provplatsens ytegenskaper, vilka ej uppfylls av den befintliga provplatsen. Den befintliga provplatsen har bl.a en något grövre textur och jämnhet än vad som anges i kraven i de senare ändringarna, vilket kan förväntas ge en högre bullernivå på befintliga provplatsen. Bedömningen görs därför att i normalfallet är provningen på den befintliga provplatsen därför på den"säkra sidan" i jämförelse med senare kravspecifikation på provytan.

Noteras i rapport: Nej

VTI:s avsteg: Provningsområdet är inte asfaltbelagt i den utrsäckning som anges i figur 1 bilaga 4 i direktivet, utan två diagonala hörn saknar asfaltbeläggning.

Validering: Bullerprovning på ett testfordon har gjorts inom provplatsen där provningsområdets placering har varierats i sidled och längdled utan att det har uppmätts några skillnader i bullernivåer. Slutsatsen är därmed att avsteget på utsträckningen av asfaltbelagd yta inte inverkar på mätresultatet.

Noteras i rapport: Nej

VTI:s avsteg: Den i ECE R44 totala massan för P-dockor kan i sällsynta fall falla utanför upställd tolerans med ett fåtal gram.

Validering: Bedömmningen är att ett fåtal gram på tex en P10 docka med massa av 32 kg inte inverkar på resultatet.

Noteras i rapport: Nej

VTI:s avsteg: Nedkylning av provet efter utstrykningen sker inte med vattenkylning. Endast placering på metallanordning.

Validering:

Noteras i rapport: Nej

VTI:s avsteg: Material i provkrage

Validering: Vi avser inte att byta provkragen eftersom vi bedömer att materialkvaliteten inte påverkar provningen, En tyngre provkrage påverkar dock den rörliga massan vid provningen vilket sliter hårdare på utrustningen. (VTIs verkstad som byggt denna prallutrustningen tänkte på detta vid tillverkningen och valde därför aluminium som är ett betydligt lättare material.

Noteras i rapport: Nej

VTI:s avsteg: Vi har inte utrustning för att mäta mittendiametern på Ø150 mm provkroppar, diametern mäts alltså med 4 punkter istället för 6.

Validering: I de mycket sällsynta fall där kund önskar få analyserat skrymdensitet m.h.a volymmätning med skjutmått mäter vi diametern på 4 istället för 6 punkter. Denna påverkan är försumbar, särskilt på en borrkärna och ev gyratoriskt tillverkade prov.

Noteras i rapport: Nej

VTI:s avsteg: Vi använder inte kiselgel vid extraktionen.

Validering: Från validering för version 2013: Mjukpunkt har testats före och efter återvinning utan påverkan varpå vi ansett att det inte är nödvändigt.

Noteras i rapport: Nej

VTI:s avsteg: För lång "stång".

Validering: Kompensation för stångens längd görs vid bestämning av "h2".

Noteras i rapport: Nej

VTI:s avsteg: Vi använder inte lastceller med mätområde 1-300N och tolerans +/-0,1N.

Validering: Vi använder lastceller med mätområde 0-250N och tolerans +/-1,0N. Ett fel i kraftmätningen på 1 N ger maximalt ett fel på 0,2m*1N=0,2J. Tvärsnittsarean är 1,00+/-0,02cm2. Maximalt fel i kohensionsenergi med ett fel i kraftmätningen på 1 N blir 0,2J/cm2, vilket är mindre än den mätosäkerhet (minst 0,28J/cm2) vi anger i rapporter.

Noteras i rapport: Nej

Senast uppdaterad: