Metodavsteg – VTI:s väglabb, krocklabb och mättekniskt labb

Här listar vi metoder vid vårt väglabb, krocklabb och mättekniska labb där vi gör vissa avsteg.

VTI:s avsteg
Provning görs mot Direktivet 70/157/EEC med ändringar t.o.m. Direktiv 2006/96/EG. Senare ändringar tas ej hänsyn till i provningen.

Validering
De senare ändringarna inverkar främst på kraven på provplatsens ytegenskaper, vilka ej uppfylls av den befintliga provplatsen. Den befintliga provplatsen har bl.a en något grövre textur och jämnhet än vad som anges i kraven i de senare ändringarna, vilket kan förväntas ge en högre bullernivå på befintliga provplatsen. Bedömningen görs därför att i normalfallet är provningen på den befintliga provplatsen därför på den"säkra sidan" i jämförelse med senare kravspecifikation på provytan.

Noteras i rapport
Nej

VTI:s avsteg
Provningsområdet är inte asfaltbelagt i den utrsäckning som anges i figur 1 bilaga 4 i direktivet, utan två diagonala hörn saknar asfaltbeläggning.

Validering
Bullerprovning på ett testfordon har gjorts inom provplatsen där provningsområdets placering har varierats i sidled och längdled utan att det har uppmätts några skillnader i bullernivåer. Slutsatsen är därmed att avsteget på utsträckningen av asfaltbelagd yta inte inverkar på mätresultatet.

Noteras i rapport
Nej

VTI:s avsteg
Den i ECE R44 totala massan för P-dockor kan i sällsynta fall falla utanför upställd tolerans med ett fåtal gram.

Validering
Bedömmningen är att ett fåtal gram på tex en P10 docka med massa av 32 kg inte inverkar på resultatet.

Noteras i rapport
Nej

VTI:s avsteg
Nedkylning av provet efter utstrykningen sker inte med vattenkylning. Endast placering på metallanordning.

Validering
-

Noteras i rapport
Nej

VTI:s avsteg
Material i provkrage

Validering
Vi avser inte att byta provkragen eftersom vi bedömer att materialkvaliteten inte påverkar provningen, En tyngre provkrage påverkar dock den rörliga massan vid provningen vilket sliter hårdare på utrustningen. (VTIs verkstad som byggt denna prallutrustningen tänkte på detta vid tillverkningen och valde därför aluminium som är ett betydligt lättare material.

Noteras i rapport
Nej

VTI:s avsteg
Vi har inte utrustning för att mäta mittendiametern på Ø150 mm provkroppar, diametern mäts alltså med 4 punkter istället för 6.

Validering
I de mycket sällsynta fall där kund önskar få analyserat skrymdensitet m.h.a volymmätning med skjutmått mäter vi diametern på 4 istället för 6 punkter. Denna påverkan är försumbar, särskilt på en borrkärna och ev gyratoriskt tillverkade prov.

Noteras i rapport
Nej

VTI:s avsteg
Vi använder inte kiselgel vid extraktionen.

Validering
Från validering för version 2013: Mjukpunkt har testats före och efter återvinning utan påverkan varpå vi ansett att det inte är nödvändigt.

Noteras i rapport
Nej

VTI:s avsteg
För lång "stång".

Validering
Kompensation för stångens längd görs vid bestämning av "h2".

Noteras i rapport
Nej

VTI:s avsteg
Vi använder inte lastceller med mätområde 1-300N och tolerans +/-0,1N.

Validering
Vi använder lastceller med mätområde 0-250N och tolerans +/-1,0N. Ett fel i kraftmätningen på 1 N ger maximalt ett fel på 0,2m*1N=0,2J. Tvärsnittsarean är 1,00+/-0,02cm2. Maximalt fel i kohensionsenergi med ett fel i kraftmätningen på 1 N blir 0,2J/cm2, vilket är mindre än den mätosäkerhet (minst 0,28J/cm2) vi anger i rapporter.

Noteras i rapport
Nej

Senast uppdaterad: