Petrografisk analys, bergmaterial

En petrografisk analys utgör grunden för att bedöma ett bergmaterials kvalitet, användningsområde, tekniska egenskaper och eventuella brister.

VTI erbjuder en analys som involverar kvantitativ bestämning av:

  • mineralinnehåll, inklusive glimmerhalt.

Andra parametrar som undersöks är:

  • kornstorlek
  • kornfogar
  • metamorfa omvandlingar
  • vittring
  • mikrosprickor
  • foliation.

Undersökningen involverar normalt sett både en generell okulär bedömning och en mer detaljerad tunnslipsundersökning av materialet under polarisationsmikroskop.

Vi följer befintliga standarder, exempelvis:

  • SS-EN 932-3 Ballast - Generella egenskaper, Del 3: Petografisk beskrivning, förenklad, metod(ackrediterad)
  • SS EN 134 50 Makadamballast för järnväg och svenska tillägget BVS 585.52
  • RILEM recommended test method AAR-1, Detection of potential alkali-reactivity of aggregates – Petrographic method (prepared by Sims and Nixon), Materials and structures, Vol 36, 2003, pp 480–496.

Vi kan även utföra specialanpassade undersökningar som till exempel bestämning av kornform med hjälp av bildanalys.

Våra kunder är främst bergmaterialproducenter, entreprenörer och beställare av vägar och infrastruktur. Ofta skickas materialet till oss för kvalitetsanalys som en del i ballastcertifieringen, ibland även som del i skadeutredningar och tvister mellan parter.

Senast uppdaterad: