Lätt fallvikt - vägmaterial

VTI har ett nytt instrument som ska underlätta mätningar av stabilitet hos obundna vägmaterial. Den nya tekniken ska göra mätningarna enklare, billigare och mindre tidskrävande.

Instrumentet har använts i ett projekt som med ny, enkel, billig och tidsbesparande teknik ska mäta och utvärdera stabiliteten hos obundna material i vägar. Materialen som ska testas är de som förekommer i vägens undergrund och bärlager. Om vägens beläggning är av asfalt, grus eller betong har ingen betydelse för just dessa mätningar.

Mäter deflektion

Det nya instrumentet är en lätt fallviktsdeflektometer som ska användas för att mäta deflektion (deformation) och kontrollera bärighet i fält med olika packat vägmaterial. Med mätning i fält menas här mätning av grusvägar eller vägar som är under konstruktion.

Mätning med en fallviktsdeflektometer utförs genom att en vikt som kan väga upp till 14 kN släpps ned på en metallplatta. När vikten släpps slår den på plattan och en deformation av både plattan och marken under plattan registreras. De flesta liknande mätinstrument som finns på marknaden idag mäter antingen plattans eller markens deformation men med den nya utrustningen är det möjligt att göra de här mätningarna med samma instrument.

Utrustad med sensorer och gps

Det nya mätinstrumentet är utrustat med åtta olika sensorer som är kopplade till själva fallvikten. Sex av sensorerna är geofoner som ska mäta totala deformationer i marken och i instrumentets fallviktsplatta samt 30 cm och 60 cm från plattans mittlinje.

Två av sensorerna är LVDT (Linear Variable Displacement Transformer) som ska mäta den plastiska deformationen som sedan jämförs med en referensbalk som också är kopplad till utrustningen.

Utöver detta är instrumentet utrustat med en tillsats som kan mäta dynamisk CBR både på vägar och i ett laboratorium. CBR står för California Bearing Ratio och är ett värde som beskriver mekaniskt motstånd i vägmaterial.

Instrumentet har dessutom gps (global positioning system) som kan ange geografisk position när man mäter ute i fält.

Testas i stor grop

För att främja materialtestning, har en stor grop grävts på VTI:s bakgård. Gropen som är 10 meter lång, 5,5 meter bred och 1,7 meter djup ska fungera som testbana.

För att ha kontrollerade förhållanden i gropen är den täckt med en stor plåt som kan öppnas och slutas automatiskt. I gropen kommer först sand att packas och bärighetstestas med den nya lätta fallviktsdeflektometern. Därefter forslas sanden bort och gropen fylls med bärlagermaterial.

Hela systemet är kopplat till en bärbar dator som visar och sparar testresultaten.

Kontakt

Senast uppdaterad: