Wanna Svedberg


Bild på Wanna Svedberg

Wannas forskningsresultat


En rättslig konstruktion för straffrättsligt ansvar gällande självkörande fordon:...

Denna studie utgör ett resultat av det utredningsuppdrag som lämnats av Utredningen om självkörande fordon på väg till Statens väg- och transportforskningsinstitut. Utredningsuppdraget har bl.a. bestått i (1) att inventera aktuellt regelverk utifrån...

Nya och gamla perspektiv på ansvar?: en rättsvetenskaplig studie om ansvar i en...

Projektets syfte är att analysera de rättsliga förutsättningarna för ansvar och ansvarsutkrävande gällande självkörande fordon på väg. I syftet ingår att inom utvalda rättsområden synliggöra och problematisera rättsliga konstruktioner kring ansvar...