Wanna Svedberg


Bild på Wanna Svedberg

Wannas forskningsresultat


En rättslig konstruktion för straffrättsligt ansvar gällande självkörande fordon

Denna studie utgör ett resultat av det utredningsuppdrag som lämnats av Utredningen om självkörande fordon på väg till Statens väg- och transportforskningsinstitut. Utredningsuppdraget har bl.a. bestått i (1) att inventera aktuellt regelverk utifrån...

Nya och gamla perspektiv på ansvar?

Projektets syfte är att analysera de rättsliga förutsättningarna för ansvar och ansvarsutkrävande gällande självkörande fordon på väg. I syftet ingår att inom utvalda rättsområden synliggöra och problematisera rättsliga konstruktioner kring ansvar...