Tomas Svensson


Bild på Tomas Svensson

Tomas forskningsresultat


The Politics of Speed

In most European countries, the often difficult policy process of setting and implementing speed limits on specific roads is delegated to public administration on local and regional levels. The purpose of this paper is to describe and analyze the...

Invånarnas syn på den framtida trafiken i Malmös innerstad

Trafikens utformning i stadskärnorna bör baseras på en avvägning mellan tillgänglighet för enskilda bilister och biltrafikens konsekvenser för andra trafikanter och stadsmiljön i övrigt. I studien som redovisas i detta notat skickades en enkät med...

Innovationer för hållbar kollektivtrafik i Skandinavien

Syftet med projektet har varit att analysera de institutionella och planeringsmässiga förutsättningarna för kollektivtrafiken i de Skandinaviska länderna ur ett jämförande perspektiv. Rapporten bygger på kvalitativa fallstudier av kollektivtrafiken...

Invånarnas syn på den framtida trafiken i Lidköpings stadskärna

Trafikens utformning i stadskärnorna bör baseras på en avvägning mellan tillgänglighet för enskilda bilister och biltrafikens konsekvenser för andra trafikanter och stadsmiljön i övrigt. På uppdrag av Lidköpings kommun har VTI utfört en studie om...

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling

Syftet med rapporten är att förbättra kunskaps- och beslutsunderlag för en effektivare användning av kollektivtrafiken som utvecklingsverktyg. Uppdraget baseras på kollektivtrafikrelaterad ekonomisk forskning med fokus på lokal och regional...

Det nya hastighetsgränssystemet

Syftet med studien är att ge en samlad beskrivning och analys av det nya hastighetsgränssystemet utifrån beslutsfattares perspektiv på regional och kommunal nivå efter etapp 2 av införandeprocessen. Studien fokuserar på de regionala perspektiven och...

Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs stadskärna

En stor majoritet av invånarna i Helsingborg är anhängare av mindre biltrafik och bilparkering i stadskärnan under förutsättning att den minskande tillgängligheten med bil samtidigt ger direkta positiva konsekvenser för möjligheterna att gå, cykla...

Spårfaktorn på spåret

Syftet med förstudien ”Spårfaktorn på spåret” är att beskriva och analysera förutsättningar för ocherfarenheter/utvärderingar av investeringar i spårvägssystem i stadsmiljö. Resultaten som redovisas irapporten kan dels användas för att förbättra...

Spårburen kollektivtrafik i Linköping

I den nya översiktsplanen för Linköpings stad och i trafikstrategin diskuteras bl.a. ett högkvalitativt kollektivtrafiknät i staden, det så kallade LinkLink. Högkvalitativ kollektivtrafik förutsätter att kollektivtrafikens utveckling ses som en...

Invånarnas syn på den framtida trafiken i Linköpings stadskärna

Traffic design in urban centres should be based on a balance between the access of individual motorists and road traffic impact on other traffic and on the urban environment in general. The municipal traffic and urban planning must therefore take...

Beslut om hastighetsgränser

This report concerns the results of phase two of the research project "Speed issues on a regional level". Phase 2 describes and analyzes the concrete decision-making concerning the setting of speed limits. The study is based primarily on interviews...

Parkering

This report is based on a literature review, compiled research and development results on how parking conditions affect transportation choices. The report also discusses parking as a planning area, measures in parking policies, consequences for...

Det nya hastighetsgränssystemet

Under 2008 och 2009 inför Vägverket nya hastighetsgränser baserade på ett mer flexibelt tiostegsystem. Det innebär att dagens hastighetsgränser kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. Hastigheten ska successivt anpassas efter hur säker...

Duospårväg - innovativ kollektivtrafik

The aim of the research project "Tramtrain - Innovative public transport" isto describe and analyse if and how regional transport systems with tramtrainsas an integrated part can contribute to more efficient and sustainabletransportation in Swedish...

Efficiency in goods distribution collaboration in cities - SAMLIC

The number of zones for unloading goods in the city centre is often small compared to the number of delivery addresses and carriers. The attendant phenomenon is congestion and its subsequent costs. One way to reduce these effects is to implement...

Aktörers syn på hastighetsgränser i en region

Riksdagen antog regeringens proposition ”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället” (proposition 1996/97:137) i oktober 1997. Den faktiska utvecklingen av trafiksäkerheten har inte motsvarat de målsättningar som har antagits. Etappmålet för säker...

Implementering av SAMLIC

Growing cities are increasing the demand for goods carrying traffic to function well with other traffic. The number of zones for unloading goods in the centre of Linköping is small compared to the number of delivery addresses and the number of goods...

SAMLIC

Growing cities are increasing the demand for goods carrying traffic to function well with other traffic. The number of zones for unloading goods in the centre of Linköping is small compared to the number of delivery addresses and the number of goods...

Invånarna i Örebro och trafiken i innerstaden

En enkät innehöll tre olika framtidsbilder för trafikens utformning icentrala Örebro skickades ut till invånarna i Örebro. Enkäten finns med sombilaga till rapporten. Närmare 17 (16,8) procent av de tillfrågade anser attcentrala Örebro i högre grad...

Integrerad planering och kollektivtrafik

Changing the modal split in urban transport systems towards an increasingshare for public transport is generally seen as a necessary prerequisite forsustainability. However, it is not an easy task to improve thecompetitiveness of public transport...

Lugna gatan! och kommunen

The ambitions concerning traffic safety increased when the Swedish parliamentaccepted the governmental white paper "vision zero" in October 1997.Consequently, a new supporting planning guideline for local traffic planningwas needed and in July 1998...

Hastighetsdämpande åtgärder och integrerad stadsplanering

It has become more and more common among Swedish municipalities to implement traffic calming measures, with the aim to improve safety and functioning of the local transport system. A plethora of different measures and designs of physical...

Stormarknader eller närbutiker?

The results from earlier research imply that manyindividuals appreciate the existence of food stores in their own residentialarea. But the access to a localfood store can be described as a public good which is not possible topurchase in desired...

Invånarna i Sundsvall och trafiken i innerstaden

Det är viktigt att den avvägning som faktiskt görs när det gällerutformningen av en innerstad motsvarar den som invånarna efterfrågar. Det ärdock förenat med vissa problem att ta reda på hur invånarna vill att trafikenska utformas. Det finns ingen...

Konsekvenser av dagligvaruhandelns strukturomvandling

Dagligvaruhandelns strukturomvandling har påverkat städers och tätorters transportsystem, miljö och allmänna attraktionskraft. Ökad biltrafik och ökat bilberoende, minskande servicenivåer i bostadsområden och stadsdelscentra, försämrade innerstäder...

Konsekvenser av restriktioner för biltrafik i städer

Syftet med rapporten är att översiktligt sammanställa det internationella kunskapsläget vad gäller konsekvenser av restriktioner för biltrafik i städer, med betoning på s.k. traffic calming eller trafiklugnande åtgärder. I viss utsträckning kommer...

Hushållens inköpsmönster och val av dagligvarubutiker i Trollhättan, Västerås och...

I projektet Samhällsekonomisk analys av dagligvaruhandelns strukturomvandling undersöks hushållens inköpsmönster och preferenser avseende butiksstruktur med hjälp av enkätundersökningar. Undersökningarna syftar bl.a. till att avgöra om den pågående...

Hushållens inköpsmönster och val av dagligvarubutiker

I projektet ”Samhällsekonomisk analys av dagligvaruhandelns omvandling” haren förstudie genomförts som redovisas i föreligganderapport. I projektet genomförs analyser och utvärderingar av dagligvaruhandelns pågående strukturomvandlingi riktning mot...

Balancing car accessibility and good urban environment

This paper has been produced as part of the research project “Optimal balance between access by private car and the environment in town and cities”. The background to the project is the increasing use of cars in towns and cities, which has been a...