Thomas Lundberg


Bild på Thomas Lundberg

Thomas forskningsresultat


MPD and IRI in the position of large goods vehicles: network measurements

Mätning av längsgående ojämnheter och makrotextur på det statliga vägnätet i Sverige inkluderar International Roughness Index (IRI) och Mean Profile Depth (MPD). Dessa data kan bland annat användas för att prediktera, rullmotstånd, komfort och...

Säker framkomlighet: spårutveckling på mitträfflade, mötesfria och riktningsseparerade...

Detta notat redovisar en studie av spårdjupstillväxt för tre olika åtgärder som implementerats inom Trafikverkets projekt ”Säker framkomlighet”. Åtgärderna är:2-fältsvägar med frästa mitträfflorsmala mötesfria vägar (”gles 2+1-väg med...

Säker framkomlighet: sammanfattande slutrapport 2015

Föreliggande rapport redovisar övergripande resultat av fyra olika åtgärder som implementerats inomTrafikverkets projekt ”Säker framkomlighet” vilket haft som syfte att förbättra framkomlighet ochtrafiksäkerhet på främst befintliga tvåfältsvägar med...

Texturmätning med vägytemätbil, som indikator för beläggningens friktion

Tillräcklig friktion är en viktig egenskap hos en vägyta. Normal friktionsmätning är omständlig och resurskrävande. Vägytans makrotextur mäts varje år för den större delen av vägnätet. Det skulle därför vara effektivt att använda makrotextur som...

Svenska vägtillståndsmått, då, nu och i morgon: del 3: i morgon – år 2010 och framåt

På uppdrag av Trafikverket har VTI gjort ett arbete med att utveckla och föreslå mått som på ett bättre sätt beskriver skador eller felaktigt konstruerade vägavsnitt utifrån data insamlade med vägytemätbilar. Måtten ska kunna användas för att...

Makrotexturens möjlighet att identifiera låg friktion: tillståndsmätning av vägytan

Trafikverket vill kunna beskriva friktionen för hela det statliga vägnätet. En rikstäckande friktionsmätning är praktiskt svår att hantera och mycket kostsam medan vi redan idag mäter vägytans makrotextur. I projektet testar vi om makrotexturen...

Objektiv mätmetod för tillståndsbedömning av grusväglag

Fram tills nu har tillståndsmätningar på grusvägnätet gjorts subjektivt enligt Trafikverkets metodbeskrivning. I denna rapport redovisas en objektiv metodik för kontinuerlig mätning av ojämnheter, löst grus, damm och tvärfall på grusväg. Projektet...

MPD/IRI Transverse Position

Road monitoring of the state road network in Sweden includes for the longitudinal measurement of international roughness index (IRI) and mean profile depth (MPD). In Sweden the paths of the longitudinal measurements correspond to the surface contact...

Prognosmodeller för tillståndsmått i Trafikverkets Pavement Management System: IRI och...

Vägytans tillstånd på det statliga svenska vägnätet har inventerats med mätbil sedan 1987. Av kostnadsskäl mäts inte alla vägar varje år, istället kan man använda modeller som prognostiserar tillståndet för de år då mätningar saknas. Syftet med...

Åkkvalitet på vinterväg

Denna VTI-studie konstaterar att det går att mäta ojämnheter på vinterväg på samma sätt som på barmarksväg. Både ojämnheter och buller vid låga frekvenser ökar vid visst vinterväglag och är kopplade till hastighet. De mätningar som utförts inom...

Prognosmodeller för tillståndsmått i Trafikverkets Pavement Management System -...

Vägytans tillstånd på det statliga svenska vägnätet har inventerats med mätbil sedan 1987. Syftet med dessa mätningar är att förse Trafikverkets pavement management system (PMS) med tillståndsdata. Av kostnadsskäl mäts inte alla vägar varje år, men...

Test av korrektionstjänst för GPS-mottagare vid vägytemätning

En mycket viktig faktor vid inventering av vägnätets tillstånd med hjälp av mätbilar är att med tillräckligt bra noggrannhet kunna positionsbestämma mätdata.I mars 2012 lades korrektionstjänsten EPOS, som hittills använts för att ge en förbättrad...

Kontrollmetod för nya vägbeläggningar

I denna rapport ges ett förslag till hur en ny asfaltytas struktur på en väg kan kontrolleras med beröringsfri lasermätteknik (vägytemätning av objekt med mätbil). Det gäller såväl kontroll av nybyggda objekt som objekt vid underhållsbeläggning. De...

Upphandling av vägytemätningar för perioden 2005-2008/2010

Vägverket har handlat upp vägytemätningar för perioden 2005-08 med en option på förlängning ytterligare två år. Upphandlingen påbörjades 2004 och avslutades våren 2005.Upphandlingen har omfattat uppdrag avseende vägnätsmätningar (vägnätsövergripande...

The influence of lateral position when measuring road surface characteristic data:...

I samband med utveckling av rullmotståndsmodeller har det aktualiserats att kunskapen om hur vägytedata varierar tvärs vägen är begränsad. I en studie gjord på VTI har det visat sig att MPD-nivån (Mean profile index) varierar med sidoläge, speciellt...

Upphandling av vägytemätningar för perioden 2010-2013/2014

Trafikverket, tidigare Vägverket har sedan 1987 samlat in vägnätsdata för planering och uppföljning av underhållet av det belagda vägnätet. 1996 genomfördes den första upphandlingen av mättjänsten. Upphandlingen gav en mätleverantör och ett ramavtal...

Vägytans makrotextur och dess variation: vägytemätning med mätbil

Early fault detection, particularly at construction stage, can result in substantial savings for the Swedish Transport Administration. A contributing element to these savings is to have a homogeneous bituminous surface structure. For example, load...

Svenska vägtillståndsmått då, nu och i morgon: del 2: nu - år 2005-2009

Årligen inventeras det belagda vägnätets tillstånd i syfte att få en objektiv uppföljning av standarduppfyllelseoch underlag för planering av kommande underhåll. Inventeringen sker med hjälp avspeciella vägytemätbilar. Kravet på Trafikverket att...

Acceptance testing for road surface monitoring vehicles in Finland

VTI has carried out acceptance testing of companies that would like to do road surface monitoring in Finland. This has been done on commission of the Finnish Road Administration. This kind of acceptance testing has been done in Sweden by VTI in...

Vägslitage och beläggningsunderhåll: analys av spårdjupsmätningar på fyra objekt

Förstudien från 1997 analyserade skillnader i spårdjups- och IRI-utveckling och därtill knutna beläggningskostnader vid nuvarande RUD-krav (17 mm spårdjup och IRI 2,5 över 400 m-sträckor för riksvägar med ÅDT >4 000 axelpar/dygn) för alternativa...

Design an up to date rut depth monitoring profilometer, requirements and limitations

Sweden has a long tradition in road surface condition monitoring. There are two measures that have dominated the estimation of the road surface condition; namely rut depth and IRI (International Roughness Index). Rut depth is the estimate of...

Qualification of road surface monitoring services in Sweden, 1996-2000

The aim of this report is to summarise and report the experience acquired from the comparative surveys conducted in 1996, 1997 and 2000 in connection with the Swedish National Road Administration's procurement of road surface survey services. The...

Nya mått; ett underlag för en utvecklingsstrategi inom området vägytemätningar

En förändrad behovsbild gör att det finns anledning att se över den information som samlas in vid tillståndsmätning av vägar. Behovet att underhålla det befintliga vägnätet ökar av flera skäl. Trafiken ökar och då särskilt andelen tunga fordon...