Susanne Gustafsson


Bild på Susanne Gustafsson

Susannes forskningsresultat


Tunga lastbilars däckanvändning och olycksrisk vintertid

Det finns idag ett lagkrav på att vinterdäck ska användas på drivaxeln på tunga fordon (totalvikt överstigande 3,5 ton) under vinterdäcksperioden, 1 dec till 31 mars, om det är vinterväglag. Detta krav är helt baserat på framkomlighet, då man anser...

Utvärdering av alkolås efter rattfylleri

Ett permanent system för alkolås efter rattfylleri trädde i kraft den 1 januari 2012. Det betyder att förare som gjort sig skyldiga till alkoholrattfylleribrott har möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås i stället för att vara utan...

A behavioural study of quadbike drivers

As quadbikes are becoming more and more common in Sweden the number of accidents also increases. The first aim of this study was therefore to increase our knowledge of how and where quadbikes are used, the mistakes and violations drivers make and...

Säker framkomlighet

Detta notat redovisar en studie av spårdjupstillväxt för tre olika åtgärder som implementerats inom Trafikverkets projekt ”Säker framkomlighet”. Åtgärderna är:2-fältsvägar med frästa mitträfflorsmala mötesfria vägar (”gles 2+1-väg med...

Säker framkomlighet

Föreliggande rapport redovisar övergripande resultat av fyra olika åtgärder som implementerats inomTrafikverkets projekt ”Säker framkomlighet” vilket haft som syfte att förbättra framkomlighet ochtrafiksäkerhet på främst befintliga tvåfältsvägar med...

Utvärdering av miljöinslagen i körkortsutbildningen

Studiens syfte var att mäta effekter av den utbildning i sparsam körning som ingår i körkortsutbildningen för B-behörighet på bränsleförbrukning och olika körbeteenden typiska för sparsam körning bland förare med cirka ett halvt år gammalt körkort....

Utvärdering av alkolås efter rattfylleri

Ett permanent system för alkolås efter rattfylleri trädde i kraft den 1 januari 2012. Transportstyrelsen ansvarar för systemet som gäller samtliga körkortsbehörigheter. De som har gjort sig skyldiga till grovt rattfylleri, till upprepade fall av...

Participation Rates in a Voluntary Alcohol Interlock Program for Drink Drivers in Sweden

After a long trial period, an alcohol interlock program was permanently introduced in Sweden in 2012. Participation in the program is voluntary and the duration of the program is one or two years, depending on the severity of the drink driving...

Vinterväghållning för gående

På uppdrag av Trafikverket har vi tagit reda på förutsättningarna för att använda VViS-data ur ett kommunalt perspektiv vid planering av vinterväghållning för gående. I begreppet vinterväghållning innefattas både snöröjning och halkbekämpning. VViS...

The Swedish Joint Action Method against Drink Driving

In Sweden, a joint action method called SMADIT is in use, where the police quickly offer help from the social services or the dependency care and treatment service to suspected drink drivers. One conclusion from this paper is that SMADIT, as an...

Unga mopedisters olycksinblandning

Det övergripande syftet med den här undersökningen är att öka kunskaperna om de processer som leder fram till olyckor genom en kunskapsöversikt, djupstudier av mopedolyckor med svår skada och analyser av ungdomars diskussioner om moped på internet....

Kartläggning av personskadeolyckor med fyrhjulingar på väg

Syftet med den här studien har varit att kartlägga fyrhjulingsåkare som skadats i olyckor som skett på väg under perioden 2003–2013. Mer specifikt har syftet varit:att beskriva egenskaper hos de skadade och andra omständigheter kring olyckan så som...

Fyrhjulingsförares beteenden och felhandlingar

I takt med att fyrhjulingarna blir allt fler ökar också antalet olyckor. Det första syftet med detta projekt var därför att öka kunskapen om de olyckor som inträffar medan det andra syftet var att öka kunskapen om var och hur fyrhjulingar framförs,...

Rattfylleriets omfattning bland svårt skadade förare

Resultaten i den här studien visar att bland de förare som misstänks för påverkan av alkohol eller annat ämne enligt Strada så har detta också bekräftats i 65 procent av fallen (konfidensintervall: 54-76 %). Detta framkommer när registreringen i...

Smadit-metodens nytta och effekter

Misstänkta rattfyllerister som snabbt efter en rattfyllerihändelse fått kontakt med socialtjänst eller beroendevård för hjälp när det gäller missbruk anser att insatsen varit till stor nytta. Metoden att upprätta en kontakt inom 24 timmar används...

Ljudvarningar vid vägarbetsplatser för att uppnå sänkta hastigheter

Ett projekt har genomförts i syfte att hitta metoder som effektivt sänker förbipasserande trafikanters hastigheter vid vägarbetsområden genom att i realtid varna med hjälp av ljud. Projektet har bestått av två delar. Först genomfördes en...

Rattfylleri vid färjelägen


Cyklisters singelolyckor

Ungefär en tredjedel av de trafikanter som skrivs in på sjukhus är cyklister och majoriteten av dem har skadats i en singelolycka, dvs. en olycka som inte beror på en kollision med en annan trafikant. Syftet med det här projektet har varit att...

SMADIT ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, är en metod som innebär att polisen erbjuder misstänkta rattfyllerister att så snabbt som möjligt komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård om de vill ha hjälp med att komma till...

Alcohol- and drug-related fatal accidents in Sweden

This conference paper presents an accident study investigating where fatal alcohol- and drug-related accidents occur with respect to traffic environment (i.e., urban versus rural), road type, speed limit, annual average daily traffic flow, and road...

Barn i bil


Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv

Denna studie har finansierats av Trafikverkets Skyltfond i syfte att erhålla kunskap om cykelhjälmsanvändning och dess variationer över landet. Inledningsvis studerades data över cyklisters olyckor, skador och hjälmanvändning när det gäller...

Prevalence of alcohol, illicit drugs and psychoactive medicines in killed drivers in four...

Our objective was to determine the presence of psychoactive substances in blood of drivers killed in road crashes in four European countries. Data from 1118 drivers of car and vans, killed between 2006 and 2009, were collected in Finland, Norway,...

Alkohol och droger i trafiken - var står vi idag?

Rattfylleri är ett av de största trafiksäkerhetsproblemen i Sverige. I den här artikeln ges en översikt över den senaste tidens forskning vad gäller problemets omfattning, attityder till att köra rattfull och de åtgärder som erbjuds. Genomgången,...

Droger och mediciner

Alkohol i kombination med bilkörning är ett relativt väl utforskat område men när det gäller andra ämnen är kunskapen bristfällig. Syftet med den här studien är att kartlägga omfattningen av illegala droger och mediciner i svensk trafik. Resultaten...

Användning och behov av effektsamband i tätort

Som en del i projektet ”Effektsamband för vägtransportsystemet – kartläggning av användning samt uppdatering av effekter för tätort” har en enkätstudie genomförts. Syftet med enkäten var att kartlägga användning och behov av effektsamband i tätorter...

Vägtrafikens hastigheter

I syfte att uppnå etappmålet för vägtrafiksäkerheten finns delmålen att hastighetsefterlevnad skall öka på såväl det statliga som det kommunala vägnätet. VTI har därför fått i uppdrag av Trafikverket att analysera viktiga problemområden och...

Analys av rattfylleriolyckor

Det mindre vägnätet bör inte lämnas utan polisens övervakning när det gäller rattfylleri. Det bör också förekomma omfattande övervakning på dessa vägar nattetid. Detta är en viktig slutsats av en genomförd VTI-studie angående var och när...

Nordic citizens' views on traffic safety

Even though traffic safety is very high in the Nordic countries, there are still too many people who die or are severely injured. The Nordic Road Safety Council conducted a questionnaire survey with the purpose to find differences between member...

Hastighetsdämpande åtgärder

A literature survey has been conducted regarding international traffic calming measures that could have a potential use in Sweden and other Nordic countries. Focus has been on measures in new traffic environments and ITS (Intelligent Transport...

Förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige

The prevalence of illicit drugs and medicines in the driving population, i.e. among drivers on the road, was 2.5 per cent between the years 2006 and 2011 in Sweden. The prevalence of alcohol, illicit drugs and medicines among drivers killed in...

Barns färd i bil

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, har genomfört en observationsundersökningutanför 347 förskolor omfattande 5 000 barn i åldrarna 0–10 år.Undersökningens främsta syfte var att visa hur lag och rekommendationer följs när det...

Bilagedelen

Består av 1) Hållbar jämställdhet i framtidens kollektivtrafik. Lägesrapport 1a: Rapportering från fokusgrupperna, av Lena Levin, Emmy Dahl och Malin Henriksson. 2) Hållbar jämställdhet i framtidens kollektivtrafik. Lägesrapport 1b: Resultat av...

15-åringar i Nordens trafik

Syftet med enkätundersökningen var att skaffa ett underlag för att förbättra trafiksäkerheten bland ungdomar i Norden. I projektet har barn i åldern 12-17-år kallats ”de glömda barnen” eftersom väldigt lite görs för deras trafiksäkerhet. Slutsatser...

Utlandsföddas trafiksäkerhet

Swedish traffic accident statistics have previously shown that involvement in accidents differs for people born in Sweden and people born abroad. The main aim of this report is to further illuminate this area through the use of four different...

SMADIT

SMADIT - Joint Action against Alcohol and Drugs in Traffic - is a collaborative project in Stockholm County involving the Swedish Road Administration, the Police Authority, Stockholm County Council, the Association of Local Authorities in Stockholm...

Kvalitetsgranskning av TSU92-, en undersökning om resvanor

TSU92- is a travel survey that started in 1992 with the aim to increase the knowledge of travels made by unprotected road-users. The survey is still focused on these groups, but questions of other transport modes are also included. An evaluation of...

SMADIT

SMADIT - Cooperation against alcohol and drugs in traffic, is a project in Stockholm County in cooperation between the Swedish Road Administration, the Police Authority, Stockholm County Council, Stockholm County branch of the Swedish Association of...

Rattfylleriets omfattning

This report presents the results from a study with the aim of estimating the prevalence of drink driving in three Swedish counties, as well as testing the used method in practice. Data was collected by the police that conducted breath tests of...

Impact of Nonresponse and Weighting in a Swedish Survey

Results from travel surveys, together with traffic monitoring programs, serve as a basis for policy decisions and evaluations. Correct interpretation of the survey results is therefore of vital importance, and the impact of different sources of...

Analys av polisens alkoholutandningsprov i fem län åren 2001-2003

The extent and results of the police breathalyser tests in Stockholm, Västerbotten, Östergötland, Skåne and Västra Götaland Counties over the period 2001-2003 have been analysed. The primary aim is to uncover and describe shortcomings in existing...

Rapportering från ett samverkansprojekt för bättre rattfylleristatistik

The most important contribution to improved knowledge of the prevalence of drink-driving in Sweden is a sample survey where drivers are tested at randomly selected sites and time points. The prerequisites for such a study have been investigated in...

Utlandsföddas mobilitet och resvanor i svensk trafikmiljö

Syftet med föreliggande studie har varit att öka kunskapen om utlandsföddas situation i det svenska vägtransportsystemet och att analysera deras mobilitet och resvanor. Utlandsfödda innefattas av personer som är födda i ett annat land än Sverige,...

The traffic safety situation among foreign born in Sweden

Road traffic crashes are identified as a world wide public health problem. Prognoses by WHO suggest these crashes to constitute the third most common reason for fatalities and disabilities in 2020. However, the crash risk varies from country to...

Vad är en effektiv trafikövervakning?

VTI har på uppdrag av Vägtrafikinspektionen undersökt vilken kunskap som finns dokumenterad, nationellt och internationellt, om olika arbetsmetoder när det gäller trafikövervakning. Utifrån denna kunskap dras slutsatser om vad som är en effektiv...

Mobile phone use while driving

In this research, requested by the Swedish National Road Administration, thepurpose was to give a picture of drivers' use of mobile phones while drivingand more specifically their attitudes to the use of mobile phones whiledriving and the types of...

Skattning av rattfylleriets omfattning

Drink-driving is one of the largest traffic safety problems in Sweden and a number of measures are taken to reduce the problem. However, drink-driving is only one of many problems and in the process of prioritising among traffic safety measures,...

Resor i Sverige

Trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- är en enkätbaserad undersökning sombekostas av Vägverket och organiseras av VTI. Enkätens syfte är att ge entotalbild av folkets exponering i trafikmiljö och en utförligareexponeringsbild av gående och cyklister....

Effekt av belysningsåtgärder på Strandgatan i Eskilstuna

På uppdrag av Eskilstuna kommun har väg- och transportforskningsinstitutet,VTI, genomfört en undersökning i Eskilstuna av effekten av belysningsåtgärderpå två platser på Strandgatan. Förbättrad belysning hade installerats vid tvågång- och...

Jämförelse av data insamlat i trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- åren 2001 och 2002

Trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- har pågått dagligen sedan april 1992. Den är riksomfattande och belyser trafikanternas exponering i trafikmiljön med fokus på de oskyddade trafikanterna. Undersökningen är enkätbaserad och bekostas av Vägverket....

Gående och cyklister - exponering och skaderisker i olika trafikmiljöer för olika...

This survey is based on the results of the transport safety survey TSU92-.The aim is to describe the exposure and the injury risk for different agegroups of pedestrians and cyclists in different traffic environments. TSU92-is a survey based on the...

Child safety in cars

In order to study child safety in cars, international literature was reviewed with respect to road vehicle transportation for children, with the focus being on the age up to 12 years. The review included literature in English and Swedish....

Barn i bil - socioekonomiska faktorer

Syftet med föreliggande studie var att identifiera samband mellan felanvändning/ickeanvändning av skyddsutrustning för barn i bil och socioekonomiska faktorer. Studien har även gett en lägesbe-skrivning avseende felanvändning och ickeanvändning. De...

Samband mellan socioekonomisk bakgrund och användning av skyddsanordningar för barns...

En genomgång av litteratur från Sverige, Tyskland, USA och Australien under1990- och 2000-talet rörande barn i bil har utförts. Undersökningens syftevar att samla kunskap om skillnader i användning och felanvändning avskyddsanordningar för barns...

Resor i Sverige

TSU92- är en enkätbaserad trafiksäkerhetsundersökning som bekostas avVägverket och organiseras av VTI. Enkätens syfte är att ge en totalbild avsvenskarnas exponering i trafikmiljö men också att ge etttrafiksäkerhetsperspektiv. Enkätsvaren visar...

Certifiering av barnfack- och bilhandeln

NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) bedriver utbildningav försäljare inom barnfackhandeln och bilhandeln som säljerskyddsanordningar för barns säkerhet i bil. De handledare som arbetar meddetta har utbildats vid VTI (Statens...

Mobilen i fokus

Mobiltelefonens användning i ett generellt perspektiv och i ett trafikantperspektiv har diskuterats i två olika fokusgrupper. Diskussionernas syfte var att med kvalitativ metodik samla information som sedan skulle nyttjas vid formuleringen av en...

Enkäten och intervjun som metod för att samla in information om trafikanters exponering i...

I rapporten jämförs enkäten och intervjun som metoder då det gäller att samlainresdata eller exponeringsdata i trafiken. TSU92-, som är en postalenkätundersökning,jämförs med Riks-RVU, som baseras på telefonintervjuer. Båda undersökningarnavar...

Resor i Sverige

TSU92- är en enkätbaserad trafiksäkerhetsundersökning som pågått sedan april1992. Den är riksomfattande och undersöker svenska folkets exponering itrafikmiljö. Dagligen skickas enkäter ut till slumpvis valda personer mellan1 och 84 år. Enkäten...