Sara Nygårdhs


Bild på Sara Nygårdhs

Saras forskningsresultat


Nordic certification system for road marking materials: version 4:2017

Ett nordiskt certifieringssystem för vägmarkeringsmaterial introducerades under 2015. Systemet baseras på dokumenterade materialtester på provfält, där materialen certifieras utifrån hur många hjulpassager de klarar. Från och med 2016 omfattar...

Cyklisters interaktion med extrautrustning, infrastrukturen och andra trafikanter: En...

Hur cyklister interagerar med infrastrukturen, och hur de integrerar utförandet av extrauppgifter, hänger ihop med den omgivande trafiksituationen och cyklistens egenskaper. För att studera sambanden närmare utfördes en semi-kontrollerad fältstudie...

Kriterier för vägbelysning på statlig väg i och i anslutning till mindre tätorter på...

Enligt nuvarande riktlinjer för väg- och gatubelysning ska vägar och gator inom tätort förses med stationär belysning, medan vägar utanför tätort normalt sett inte behöver ha belysning. Regelverket Vägar och gators utformning (VGU) är tvingande för...

Nordic certification of road marking materials in Sweden 2015−2016

Ett nordiskt system för certifiering av vägmarkeringsmaterial introducerades 2015. I ett första steg omfattar certifieringen Danmark, Norge och Sverige. I dessa länder kommer i framtiden att krävas materialgodkännande för att få använda materialet...

Nordic certification of road marking materials in Denmark 2015–2016

Ett nordiskt system för certifiering av vägmarkeringsmaterial introducerades 2015. I ett första steg omfattar certifieringen Danmark, Norge och Sverige. I dessa länder kommer det i framtiden att krävas ett materialgodkännande för att få använda...

Legibility of road marking symbols in the roadway

The regulations concerning road markings have recently opened up more for use of symbols in the roadway. However, regulations for the dimension of road marking symbols vary even between the Nordic countries, and research on how the symbols should be...

Kantstolpars effekt på trafikantbeteendet

För att förbättra den visuella ledningen i mörkertrafik är flertalet nordiska vägar utrustade med kantstolpar. Hur dessa sätts upp längs med vägen varierar emellertid mellan länderna; på tvåfältsvägar är exempelvis avståndet mellan två kantstolpar...

The effect of different delineator post configurations on driver speed in night-time...

The aim of the study was to investigate how different delineator post configurations affect driver speed in night-time traffic. In addition, the potential speed effect of introducing a secondary task was investigated. The study was carried out in a...

Vägbelysningens betydelse för fotgängares synbarhet i mörker

Fotgängares synbarhet i vägbelysning har registrerats i en fullskalig mätserie. Synbarheten har kvantifierats med upptäcktavstånd till en fotgängare som står i begrepp att korsa en gata vilket har mätts med sex försökspersoner som suttit som...

Symboler i vägbanan: en sammanställning av gällande regelverk i Danmark, Finland, Norge,...

Denna studie har syftat till att sammanställa befintliga regelverk och riktlinjer för användandet av symboler i vägbanan i de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige samt i Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Dessutom har en...

Fotgängares upptäckbarhet vid olika nivåer på vägbelysningen

Denna pilotstudie har genomförts som två fullskaleförsök på Tagenevägen i Göteborg. Denna väg har en belysningsanläggning i vilken varje ljuspunkts effekt kan regleras oberoende av övriga ljuspunkter. Detta möjliggör en reglering av medelluminansen...

Samspel mellan vägbelysning och vägbeläggning med avseende på energiförbrukning

Syftet med projektet ”Samspel mellan vägbelysning och vägbeläggning för minskad energiförbrukning”,finansierat av Energimyndigheten, var att studera om det är möjligt att reducera vägbelysningen ochdärmed spara energi och pengar genom att använda...

Tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion år 2010 i SST, SÖ, SSY och SM

Starting in 2000, mobile condition assessment of dry road marking retroreflectivity has been carried out in Sweden. Later, also the retroreflectivity of wet road markings has been estimated from the dry performance and the macro texture. As in 2009,...

Literature review on variable message signs (VMS) 2006-2009

VMS can be used in a number of ways, for instance for information about speed, travel time, roadworks ahead, congestion, accidents, lane shift, weather, route guidance and events. During 2006-2009 a large number of studies regarding VMS have been...

Field test on visibility at cycle crossings at night

Denna rapport utgör dokumentation av en fältstudie som är en del i projektet "Trafikantstöd i mörkertrafik".De första delarna i projektet var en litteraturstudie om mörkertrafik i tätort samt en fokusgruppsstudiedär olika trafikantgruppers behov och...

Tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion år 2009 i SMN, SST och SSÖ

Starting in 2000, condition assessment of road markings have been carried out in Sweden. As previously, the purpose of the study has been to answer the questions: - To which degree is the performance in the Swedish regulations fulfilled? - Is there...

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort: en fokusgruppsstudie med...

The aim of this study was to improve knowledge on road users' experiences, problems and needs in night-time traffic in urban areas. Based on a previous literature study, the following road user groups were selected for a focus group study:...

Readability of variable message traffic sign

This report describes a number of tests of the readability of variable message traffic signs that were carried out in a period from the spring of 2008 until the autumn of 2009. An even earlier test is not mentioned. A variable message traffic sign...

Field test on visibility at cycle crossings at night

Purpose: The main purpose of the study was to compare the night-time visibility distance of cycle crossings to the nighttime visibility distance of bicyclists at the corresponding cycle crossings. This was tested both for dry and wet road surface....

Halkvarnare för applicering på vägbanan: test av prototyp i laboratorium och i fält

In order to draw the attention of drivers to slippery conditions, ice warningsensors for application on carriageways have been developed. These areexpected to react to the temperature of the road surface, which would be anadvance compared with...

Läsbarhet av VMS: resultat från förförsök vid DTU

Within the Nordic collaboration NMF (Nordic Meeting for Improved Road Equipment) it was agreed in 2007 that a project on legibility of variable message signs, VMS, would be started. This document reports on a pilot study of a subproject within this...

Kantstolpar: en litteraturstudie utförd på uppdrag av NMF

The literature review was made on commission by the Nordic collaboration NMF (Nordic meeting for improved road equipment). The commission was on synthesising knowledge of and regulations for post delineators in the Nordic countries. The review...

Prediktion av vägyteluminans i vägbelysning

In night-time driving, road lighting is important to road safety. Consequently, it is important that the performance of the lighting is satisfactory, not only immediately after installation, but also over time. Therefore, the performance, which in...

Spärrområden i trevägskorsningar med separat körfält för vänstersväng

The aim of the reported project was to make an inventory of existing alternative designs of intersections with a separate left turn lane. From this inventory, estimations of the visibility of the prohibited area and of possible application methods...

Tillståndsmätning av vägmarkeringar år 2007 i VST, VMN och VN

The purpose of the study has, as previously, been to answer two important questions: - To which degree is the retroreflectivity in the Swedish regulations fulfilled? - How has the performance fluctuated over time? In general, it can be stated that...

Intelligent Transport Systems (ITS) in passenger cars and methods for assessment of...

The background for this study is that many Intelligent Transport Systems (ITS) are currently introduced in passenger vehicles aiming at providing increased traffic safety. This provides a need to assess the traffic safety effects from these systems....

Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen

Efter att den så kallade zebralagen infördes år 2000 har olyckorna vid övergångställen ökat, både påkörning av fotgängare och upphinnandeolyckor. Detta skulle delvis kunna förklaras av att bilisterna alltför sent upptäcker fotgängare som står i...

Sammanställning av användning och utformning av varningslinjer i Norden: uppdrag inom NMF

The aim of this study has been to compile the regulations and criteria for use and design of warning lines in Norway, Denmark, Sweden and Finland. Warning lines are used in all of the above-mentioned countries but with different designs regarding...

Alternativa typer av utmärkning vid vägarbete på motorväg: en jämförande studie

Everyday life of road-workers is often fraught with danger. High speeds and disrespectful drivers many times make it hard to accomplish the work. High speed means short time between detection and passing the working zone and in event of an accident...

Nedsläckning och reduktion av vägbelysning på motorväg

In 2004, the Swedish Road Administration and the Swedish Association of Local Authorities published a handbook, VGU, on the design of roads and streets, in which one of the sections deals with road lighting. The main thought in the VGU is to...

VMS - Variable Message Signs: A literature review

This literature review is primarily aimed at describing studies that deal with the interaction between driver behaviour and variable message signs, VMS. The collected references are, for the most part, published in Europe or studies about European...

Äldre i transportsystemet: mobilitet, design och träningsproblematik

Generally, more elderly will be travelling and be out on the roads as active road-users in the future. Research exists on the travelling habits of the elderly; but more in-depth knowledge on the elderly's preferences as license-holders, drivers,...

Tillståndsmätning av vägmarkeringar år 2006 i VST, VMN och VN

Condition assessments of road marking performance have been carried out in Sweden since the year 2000. Preferably, busy roads (belonging to road marking class 3) have been studied, but lately also road markings on roads with less traffic (belonging...

Mobila mätningar av vägmarkeringars retroreflexion i Sverige 2006: en översikt

During the year of 2006 a large number of mobile measurements of road marking retroreflectivity were carried out in Sweden. In total, the retroreflectivity of dry markings was measured on 386 road stretches. Additionally, indirect measurements...

Svensk sammanfattning av COST 331: krav på längsgående vägmarkering

The national technical specifications existing for road markings today include minimum performance levels on essential parameters (daytime and night-time visibility and skid resistance). It is desirable that the demands are based on both the...

Nordiskt samarbetsprojekt inom NMF: synbarhet av VMS

In recent years, VMS (Variable Message Signs) have been used more frequently in Nordic countries. The VMS should fulfil the requirements given in the standard EN 12966-1, with respect to symbol luminance, luminance contrast, colour and beam width....

Speglande reflexion i våta vägbeläggningar: störande ljus vid vägarbeten om natten:...

With respect to traffic, roadworks are to an ever increasing extent performed during the dark hours. In these cases, lighting is a critical factor to consider. It is important that the road-user experiences good visual guidance past the road work...

Vägbelysning: en litteraturstudie

During the recent years, the Swedish National Road Administration has shown an increasing activity in the field of road lighting, which among other things resulted in a new strategy for road lighting and a revision of VGU (the design of roads and...

Tillståndsmätning av vägmarkeringar i Danmark 2003

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars retroreflexion kan till exempelutföras föratt undersöka vägmarkeringars funktion samt för att fördela medel för drift-ochunderhållsåtgärder av dessa. Under år 2002 gjordes en pilotstudie i Norden isyfteatt...

Tillståndsmätning av vägmarkeringar i Norge 2003

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars retroreflexion kan till exempelutföras för att undersöka vägmarkeringars funktion samt för att fördela medelför drift- och underhållsåtgärder av dessa. Under år 2002 gjordes enpilotstudie i Norden i syfte att...

Tillståndsmätning av vägmarkeringar i Finland 2003

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars retroreflexion kan till exempelutföras för att undersöka vägmarkeringars funktion samt för att fördela medelför drift- och underhållsåtgärder av dessa. Under år 2002 gjordes enpilotstudie i Norden i syfte att...

Prediktionsmodell för våta vägmarkeringars retroreflexion

Vägmarkeringars synbarhet i mörker och väta är av stor vikt. I syfte attskapa modeller för att kunna prediktera våta vägmarkeringars retroreflexionfrån mätningar av retroreflexionen vid torrt väglag gjordes två mätserier -en av VTI och en av...

Tillståndsmätning av vägmarkeringar i Sverige 2003

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars retroreflexion kan till exempelutföras för att undersöka vägmarkeringars funktion samt för att fördela medelför drift- och underhållsåtgärder av dessa. Under år 2002 gjordes enpilotstudie i Norden i syfte att...

Fotgängares upptäckbarhet i mörker vid övergångsställen

En metod för studium av fotgängares upptäckbarhet vid övergångsställen i mörker på gator med stationär belysning har testats. Metoden innebär att från svart/vita foton gör försökspersoner jämförande bedömningar av upptäckbarheten vid ett antal par...

Tillståndsmätning av vägmarkeringarnas funktion i Norden 2003

Tillståndsmätningar av torra vägmarkeringars retroreflexion har gjorts iDanmark, Finland, Norge och Sverige under sommaren 2003. Syftet med dessamätningar var att jämföra vägmarkeringarnas funktion inom och mellanländerna. Mätningarna utfördes med...

Utvärdering av vägmarkeringar tillhörande klass 2 och 3 i VMN och VST

År 2000 gjordes en landsomfattande tillståndsbeskrivning av vägmarkeringarnas funktion på vägar tillhörande vägmarkeringsklass 3, dvs. på vägar med ÅDT > 4 000 fordon/dygn. Under år 2001 studerades dessutom standarden på vägnätet med mindre trafik,...