Sara Janhäll


Bild på Sara Janhäll

Saras forskningsresultat


Uppdatering EVA-kalkylen

Den nuvarande Europagemensamma HBEFA-modellen anger emissionsfaktorer för olika körmönster och fordonstyper. Med den modellen kan man dock inte studera till exempel enskilda korsningar. Denna studie utnyttjar samma grundmodell, PHEM (www.tugraz.at),...

Möjligheter till minskade koldioxidutsläpp genom trafikledning

Trafikledning och trafikinformation kan påverka utsläppen av klimatgaser, främst via trafikens avgasutsläpp och energibehov, men också i viss mån genom att trafikledningen kan senarelägga eller helt undvika nyinvestering i transportinfrastruktur...

Utvärdering av städmaskiners förmåga att reducera vägdammsförrådet i gatu- och...

För att undvika överskridande av miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) har Statens vegvesen Vegdirektoratet i Trondheim genomfört ett försök att rengöra en vägtunnel och en vägsträcka med tre olika städmaskiner för att minska mängden vägdamm....

Modelling road dust emission abatement measures using the NORTRIP model

Road dust emissions in Nordic countries still remain a significant contributor to PM10 concentrations mainly due to the use of studded tyres. Measures to reduce road dust emissions include speed reductions, reductions in studded tyre use, dust...

Road salt emissions

De-icing of road surfaces is necessary in many countries during winter to improve vehicle traction. Large amounts of salt, most often sodium chloride, are applied every year. Most of this salt is removed through drainage or traffic spray processes...

Partiklar i väg- och järnvägstunnlar

Höga halter av luftföroreningar är ett vanligt förekommande problem i tunnlar för såväl väg som järnväg. Källor och emissionsprocesser skiljer sig dock åt väsentligt, vilket avspeglas i aerosolernas fysikaliska och kemiska egenskaper. Då...

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm

Sedan 2011 pågår ett intensifierat arbete för att sänka halterna av PM10 i Stockholm. Denna rapport presenterar resultat och utvärdering av insatserna gjorda under vintersäsongen 2014–2015. Säsongen uppvisar de lägsta PM10-halterna samt lägst antal...

Review on urban vegetation and particle air pollution

Urban vegetation affects air quality through influencing pollutant deposition and dispersion. Both processes are described by many existing models and experiments, on-site and in wind tunnels, focussing e.g. on urban street canyons and crossings or...

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm

Sedan 2011 pågår ett intensifierat arbete för att sänka halterna av PM10 i Stockholm, där problemen är omfattande. Denna rapport presenterar resultat och utvärdering av insatserna gjorda under vintersäsongen 2013–2014. De lägsta PM10-halterna sedan...

Avgasutsläpp och miljöklassning av bilar

För närvarande baseras miljöklassning av bilar på utsläppen av koldioxid, enligt de riktlinjer som tagits fram av EU. Enligt forskare på VTI bör även skillnader i teknologier utgöra en grund för miljöklassning av bilar. Motivet till denna rapport är...

Mätning av luftkvalitet vid TestSite E18

Mätningar av luftkvalitet (PM10 och NOX (NO och NO2)) har genomförts under perioden 2013-03-16 till 2014-03-26 vid Testsite E18, belägen längs E18 mellan Västerås och Enköping. Vid Testsite E18 görs kontinuerliga mätningar av trafik (i östgående...

Vegetationens inverkan på luftmiljön

Vegetationens påverkan på den lokala luftkvaliteten är både positiv och negativ. Den positiva effekten är att den totala mängden luftföroreningar minskar genom att luften filtreras. Den negativa effekten är att växterna agerar som vindskydd och...

An integrated method for assessing climate related risks and adaptation alternatives in...

The urban environment is a complex structure with interlinked social, ecological and technical structures. Global warming is expected to have a broad variety of impacts, which will add to the complexity. Climate changes will force adaptation, to...

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm

En ny vakuumsug för att sänka halterna av inandningsbara partiklar (PM10) har testats på några gator i Stockholm. Resultatet av VTI:s mätningar visar att det mest effektiva sättet att sänka PM10-halter är dammbindning med kalciummagnesiumacetat...

Source apportionment and seasonal variation of PM2.5 in a Sub-Sahara African city

Sources of airborne particulate matter and their seasonal variation in urban areas in Sub-Saharan Africa are poorly understood due to lack of long-term measurement data. In view of this, filter samples of airborne particulate matter (particle...

n-Alkanoic monocarboxylic acid concentrations in urban and rural aerosols

We report new data on the abundance and distribution of n-monocarboxylic acids (n-MCAs) in fine- and coarse-mode aerosols in rural and urban areas of Sweden, and determine their possible sources. Overall, C6–C16n-MCAs accounted for ~ 0.5–1.2% of the...

Trafikinformation och miljöeffekter

Projektet syftar till att beräkna miljöeffekterna av trafikinformation med en nyutvecklad beräkningsmodell. Baserat på denna effektsnurra redovisas även en åtgärdsbank som utifrån dagens trafikinformation syftar till förbättrad energianvändning,...

Utvärdering PHEM-modellen

Trafikverket har konstaterat att användningen av modeller för mikrosimulering av bränsleförbrukning och emissioner i Sverige behöver utvecklas. Projektet som redovisas i detta notat är en utvärdering av PHEM-modellen för att undersöka...

A novel method for determination of size-resolved, submicrometer particle traffic...

A novel approach to determine size-segregated particle number emission factors for traffic is presented. It was proven that using limited data sets (800-2000 samples) statistically significant emission factors from road traffic can be extracted. In...

Size resolved traffic emission factors of submicrometer particles

Size resolved emission factors for submicrometer particles related to trace gases have been obtained from measurement data at a suburban road side, with a traffic intensity of 18,000 vehicles per day. Number of particles with diameter 10-368 nm,...

Vertical distribution of air pollutants at the Gustavii Cathedral in Göteborg, Sweden

Atmospheric trace gases and particles were measured at two heights at the Gustavii Cathedral in Göteborg, Sweden, during 7 weeks in September and October 1999. The Gustavii Cathedral is situated in the city centre of Göteborg, which is near the...

Roadside measurements of fine and ultrafine particles at a major road north of Gothenburg

Particle measurements were conducted at a road site 15km north of the city of Gothenburg for 3 weeks in June 2000. The size distribution between 10 and 368nm was measured continuously by using a differential mobility particle sizer (DMPS) system....

Simulations of ozone formation from different emission sources in Sweden

An emission inventory concerning volatile organic compounds (VOC) and their emission profile linked to their sources in Sweden has been undertaken. The inventory has been used in model simulations to predict the ozone formation from different...