Sara Janhäll


Bild på Sara Janhäll

Saras forskningsresultat


Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2015–2016

Sedan 2011 pågår ett särskilt arbete i Stockholm för att minska PM10-halterna i staden. Insatserna omfattar främst dammbindning med CMA (kalciummagnesiumacetat) och vakuumsugning med en kraftig, torr vakuumsugningsmaskin. Denna rapport sammanfattar...

Möjligheter till minskade koldioxidutsläpp genom trafikledning: en förstudie

Trafikledning och trafikinformation kan påverka utsläppen av klimatgaser, främst via trafikens avgasutsläpp och energibehov, men också i viss mån genom att trafikledningen kan senarelägga eller helt undvika nyinvestering i transportinfrastruktur...

Samhällsekonomiska effekter med en kombitransport: beräkningar på järnvägsvagnen...

I Sverige och EU finns det ett uttalat mål om att kombinera fler godstransporter på väg med järnvägstransporter. Syftet är att minska utsläpp av växthusgaser, men även en minskning av bullerutsläpp och andra externa effekter som trängsel, olyckor...

Samspel i trafiken: formella och informella regler bland cyklister

Kunskapen om cyklisters beteende i förhållande till trafikregler men också vad som styr samspelet med andra trafikanter är bristfällig och behöver därför förbättras. Syftet med detta projekt var därför att kartlägga och studera samband och...

Uppdatering EVA-kalkylen: nya emissionsfaktorer beräknade med PHEM

Den nuvarande Europagemensamma HBEFA-modellen anger emissionsfaktorer för olika körmönster och fordonstyper. Med den modellen kan man dock inte studera till exempel enskilda korsningar. Denna studie utnyttjar samma grundmodell, PHEM (www.tugraz.at),...

Utvärdering av städmaskiners förmåga  att reducera vägdammsförrådet  i gatu- och...

VTI har i maj 2016 på uppdrag av Statens vegvesen i Trondheim genomfört en fältstudie i Strindheimtunnelen samt på Haakon VII gate med syfte att jämföra och utvärdera städmaskiners och teknikers förmåga att reducera vägdammsförrådet i gatu- och...

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2014–2015

Sedan 2011 pågår ett intensifierat arbete för att sänka halterna av PM10 i Stockholm. Denna rapport presenterar resultat och utvärdering av insatserna gjorda under vintersäsongen 2014–2015. Säsongen uppvisar de lägsta PM10-halterna samt lägst antal...

Modelling road dust emission abatement measures using the NORTRIP model: Vehicle speed...

Road dust emissions in Nordic countries still remain a significant contributor to PM10 concentrations mainly due to the use of studded tyres. Measures to reduce road dust emissions include speed reductions, reductions in studded tyre use, dust...

Particles in road and railroad tunnel air: sources, properties and abatement measures

Höga halter av luftföroreningar är ett vanligt förekommande problem i tunnlar för såväl väg som järnväg. Källor och emissionsprocesser skiljer sig dock åt väsentligt, vilket avspeglas i aerosolernas fysikaliska och kemiska egenskaper. Då...

Road salt emissions: A comparison of measurements and modelling using the NORTRIP road...

De-icing of road surfaces is necessary in many countries during winter to improve vehicle traction. Large amounts of salt, most often sodium chloride, are applied every year. Most of this salt is removed through drainage or traffic spray processes...

Utvärdering av städmaskiners förmåga att reducera vägdammsförrådet i gatu- och...

För att undvika överskridande av miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) har Statens vegvesen Vegdirektoratet i Trondheim genomfört ett försök att rengöra en vägtunnel och en vägsträcka med tre olika städmaskiner för att minska mängden vägdamm....

An integrated method for assessing climate related risks and adaptation alternatives in...

The urban environment is a complex structure with interlinked social, ecological and technical structures. Global warming is expected to have a broad variety of impacts, which will add to the complexity. Climate changes will force adaptation, to...

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2013–2014

Sedan 2011 pågår ett intensifierat arbete för att sänka halterna av PM10 i Stockholm, där problemen är omfattande. Denna rapport presenterar resultat och utvärdering av insatserna gjorda under vintersäsongen 2013–2014. De lägsta PM10-halterna sedan...

Exhaust emissions and environmental classifications of cars: what indicators are relevant...

För närvarande baseras miljöklassning av bilar på utsläppen av koldioxid, enligt de riktlinjer som tagits fram av EU. Enligt forskare på VTI bör även skillnader i teknologier utgöra en grund för miljöklassning av bilar. Motivet till denna rapport är...

Mätning av luftkvalitet vid TestSite E18

Mätningar av luftkvalitet (PM10 och NOX (NO och NO2)) har genomförts under perioden 2013-03-16 till 2014-03-26 vid Testsite E18, belägen längs E18 mellan Västerås och Enköping. Vid Testsite E18 görs kontinuerliga mätningar av trafik (i östgående...

Review on urban vegetation and particle air pollution: Deposition and dispersion

Urban vegetation affects air quality through influencing pollutant deposition and dispersion. Both processes are described by many existing models and experiments, on-site and in wind tunnels, focussing e.g. on urban street canyons and crossings or...

Vegetationens inverkan på luftmiljön

Vegetationens påverkan på den lokala luftkvaliteten är både positiv och negativ. Den positiva effekten är att den totala mängden luftföroreningar minskar genom att luften filtreras. Den negativa effekten är att växterna agerar som vindskydd och...

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2012–2013

En ny vakuumsug för att sänka halterna av inandningsbara partiklar (PM10) har testats på några gator i Stockholm. Resultatet av VTI:s mätningar visar att det mest effektiva sättet att sänka PM10-halter är dammbindning med kalciummagnesiumacetat...

n-Alkanoic monocarboxylic acid concentrations in urban and rural aerosols: Seasonal...

We report new data on the abundance and distribution of n-monocarboxylic acids (n-MCAs) in fine- and coarse-mode aerosols in rural and urban areas of Sweden, and determine their possible sources. Overall, C6–C16n-MCAs accounted for ~ 0.5–1.2% of the...

Source apportionment and seasonal variation of PM2.5 in a Sub-Sahara African city:...

Sources of airborne particulate matter and their seasonal variation in urban areas in Sub-Saharan Africa are poorly understood due to lack of long-term measurement data. In view of this, filter samples of airborne particulate matter (particle...

Trafikinformation och miljöeffekter: beräkningar av omledningseffekter

Projektet syftar till att beräkna miljöeffekterna av trafikinformation med en nyutvecklad beräkningsmodell. Baserat på denna effektsnurra redovisas även en åtgärdsbank som utifrån dagens trafikinformation syftar till förbättrad energianvändning,...

Utvärdering PHEM-modellen: En förstudie

Trafikverket har konstaterat att användningen av modeller för mikrosimulering av bränsleförbrukning och emissioner i Sverige behöver utvecklas. Projektet som redovisas i detta notat är en utvärdering av PHEM-modellen för att undersöka...

A novel method for determination of size-resolved, submicrometer particle traffic...

A novel approach to determine size-segregated particle number emission factors for traffic is presented. It was proven that using limited data sets (800-2000 samples) statistically significant emission factors from road traffic can be extracted. In...

Size resolved traffic emission factors of submicrometer particles

Size resolved emission factors for submicrometer particles related to trace gases have been obtained from measurement data at a suburban road side, with a traffic intensity of 18,000 vehicles per day. Number of particles with diameter 10-368 nm,...

Vertical distribution of air pollutants at the Gustavii Cathedral in Göteborg, Sweden

Atmospheric trace gases and particles were measured at two heights at the Gustavii Cathedral in Göteborg, Sweden, during 7 weeks in September and October 1999. The Gustavii Cathedral is situated in the city centre of Göteborg, which is near the...

Roadside measurements of fine and ultrafine particles at a major road north of Gothenburg

Particle measurements were conducted at a road site 15km north of the city of Gothenburg for 3 weeks in June 2000. The size distribution between 10 and 368nm was measured continuously by using a differential mobility particle sizer (DMPS) system....

Simulations of ozone formation from different emission sources in Sweden

An emission inventory concerning volatile organic compounds (VOC) and their emission profile linked to their sources in Sweden has been undertaken. The inventory has been used in model simulations to predict the ozone formation from different...