Samuel Lindgren


Bild på Samuel Lindgren

Samuels forskningsresultat


Impact of higher road vehicle dimensions on modal split: An ex-post analysis for Sweden

Godstransporter på väg bidrar till en stor mängd trängsel, buller och olika former av luftföroreningar. Policyinstrument som leder till att minska dessa negativa externaliteter ligger därför högt upp på dagordningen hos beslutsfattare. Ett av de...

Vad styr valet av trafikslag för godstransporter?: en kunskapsöversikt

Syftet med detta notat är att inventera, sammanställa och bedöma forsknings- och kunskapsläget avseende vad som styr valet av trafikslag i ett företags- och verksamhetsperspektiv. Underlagsmaterialet utgörs av rapporter och vetenskapliga artiklar...