Safwat Said


Bild på Safwat Said

Docent i vägteknologi vid Lunds tekniska högskola

Tekn. dr. i vägteknik, KTH

Safwat Saids forskning är i huvudsak inriktad på funktionsegenskaper hos asfaltsbeläggningar. Han arbetar med karaktärisering och modellering av asfaltsbeläggningar, dels med avseende på nedbrytning i fält, dels med avseende på utmattningssprickor och spårbildning i bitumenbundna lager.

Safwad Said arbetar med tillämpningar av PEDRO (PErmanent Deformation in asphalt concrete for ROads), modellen för prediktering av spårtillväxt i asfaltbeläggningar relaterad till trafikbelastning och val av massabeläggning.

Safwats forskningsresultat


Alternativa beläggningar – högpresterande

Det finns kunskaper och erfarenheter av att högpresterande beläggningar, med till exempel polymermodifierat/gummimodifierat bitumen med flera, kan leda till ökade livslängder hos vägar. En ökad livslängd kan innebära en besparing i naturresurser och...

Återvinning av MJOG/MJAG i varmblandad asfalt (halvvarmt i varmt)

Syftet med denna undersökning var att se i vilken grad man kan blanda in gamla asfaltbeläggningar som granulat i nytillverkad varmasfalt utan att försämra egenskaperna hos den nya beläggningen. Vägen mellan Kaunisvaara och Svappavaara behövde rustas...

Slaggasfalt, delrapport B

Slagg som ballast i asfalt har tidigare undersökts både i laboratorium och genom olika vägförsök. Främst har dessa undersökningar avsett slitlagerbeläggningar eftersom man funnit att många slagger är mycket nötningsresistenta och har även visat...

Kalltillverkad asfaltbeläggning

En kunskapsöversikt över kalltillverkade asfaltbeläggningar både i Sverige och andra länder presenteras i syfte att vidareutveckla kalltekniken som en miljöanpassad asfaltbeläggning. Kall asfaltteknik har periodvis använts i Sverige under många år,...

Provsträckor med gummiasfalt

Mer än 150 000 ton gummiasfalt har tillverkats mellan åren 2007–2013 i Sverige för asfaltering av totalt mer än 150 km vägsträckor fördelade på mer än 20 vägobjekt. I det här arbetet redovisas uppbyggnaden och tillståndsutvärderingen av fyra...

Förstärkning av vägkonstruktion med stålnätsarmering

En sträcka på 800 meter av motorvägen E6 söder om Ljungskile, öppnad för trafik 1991, uppvisade skador i form av längsgående sprickor i hjulspåren redan efter ca 5 års trafikering. Under år 2000 hade vägen omfattande längs- och tvärgående...

Prediction of the Remaining Fatigue Life of Flexible Pavements Using Laboratory and Field...

The main objective of this study was to develop comprehensive criteria to evaluate the remaining service life of existing roads as regards their field fatigue cracking characteristics using fracture mechanics principles and associated laboratory...

Performance Evaluation of Polymer Modified Bitumens on a Heavily Trafficked Test Road

In asphalt paving, polymer modified bitumens (PMBs) have more potential for use and can clearly demonstrate the value of their initial higher cost. To further assess the sustainable benefits of using PMBs, a test road was constructed on a highway in...

Evaluation of test sections with Polymer Modified Bitumens

It has been recognized that Polymer Modified Bitumens (PMB) have more potential for use in asphalt paving and can clearly demonstrate the value of their initial higher cost. To further assess sustainable benefits on heavy trafficked roads, test...

Influence of heavy traffic lateral wander on pavement deterioration

Lateral wander of the traffic has an impact on the degradation development of pavements. This is usually not accounted for in the structural design process. Facilities with wide carriageways and broad shoulders tends to have relatively large lateral...

Prediction of flow rutting in asphalt concrete layers

This paper evaluates an approach for predicting rut formation in asphalt concrete (AC) layers. The approach is based on a linear viscoelastic model for predicting permanent vertical strain in AC layers subjected to a moving load. The input data are...

Evaluering av asfaltkonstruktion

During the years 1994-1996 a test road was built on E6 near Halmstad. The test road has now been trafficked, and simultaneously studied since 1996. For the present study two test sections were chosen with different bituminous mixes which were to be...

Styvhetsmodul

A total of thirteen laboratories in Sweden took part in a comparative investigation of determining resilient modulus according to the indirect tensile test. Three different types (i.e. makes) of equipment have been used in the investigation: eight...

Utvärdering av massabeläggning med mjukgjord bitumen, MJAB och MJAG

Med hänsyn till utbredd användning av mjukgjord asfaltbetong i delar av Norrland behövs testmetoder och dimensioneringsmetoder som är lämpliga för konstruktioner med dessa massabeläggningar. Funktionskraven i ATB VÄG är egentligen framtagna för...

Undersökning av mekaniska egenskaper hos tunna beläggningar av MJAB

Tunna asfaltbeläggningar har använts till lågtrafikerade vägar i många år. I delar av Norrland har mjukgjord asfaltbetong och mjukbitumenbundet grus (MJAB och MJOG) ersatt oljegruset under senare år. Beläggningar med god flexibilitet och mjuka...

Beläggningslagers temperaturer

Beläggningars temperatur och dess variation under året har stor effekt på bitumenbundna beläggningars beteende under olika belastningstyper. Beläggningstemperatur varierar också med djupet i en vägkropp. Vid val av beläggning till ett specifikt...

Beständighet hos asfaltbeläggningar

Brister i asfaltlagers beständighet kan antas orsaka stora kostnader församhället. För att förbättra beständigheten på asfaltbeläggningar harvattenkänsligheten undersökts på bitumenbundet bärlager. Av speciellbetydelse för bärlager är dess förmåga...

Utvärdering av bitumenbundet bärlager, E4 Skånes Fagerhult

Under hösten 2003 har ett vägavsnitt på ca sju km lagts på E4 vid Skånes Fagerhult förbi Örkelljunga. Det är en nybyggd vägsträcka. Bär- och bindlager är utlagda under hösten 2003. Slitlagret utförs under hösten 2004. På uppdrag av Vägverket Region...

Stålarmering av väg E6 Ljungskile, Bratteforsån-Lyckorna

En sträcka på 800 m av motorvägen E6 söder om Ljungskile(Bratteforsån-Lyckorna), öppnad för trafik 1991, uppvisade skador i form avlängsgående sprickor i hjulspåren redan efter ca 5 års trafikering. Enskadeutredning utfördes under 1996 och...

Stålarmering av Väg 600, Sundom

REFLEX är ett EU-projekt där syftet har varit att utveckla stålarmerade vägkonstruktioner som kan förstärka en beläggnings hållbarhet. Det förväntade resultatet utifrån hela projektet är att öka livslängden i vägkroppen och därmed minska...

Glimmer i bitumenbundna beläggningar

På senare tid har man på sina håll observerat en del skador på vägarna vilketman tror beror på ökad halt av glimmer i finandelen. Mot den bakgrunden harVTI på uppdrag av Vägverket undersökt effekten av glimmerhalt i en massaunder simulerade...

Töjningskriterier tunna beläggningar

Beläggningens utmattningsegenskaper är avgörande för uppkomsten av sprickor. Hur dessa egenskaper uttrycks i form av dimensioneringskriterier är också avgörande för den trafikbelastning som en konstruktion beräknas klara. Det kriterium som återfinns...

Alternativa bitumenbundna bärlager - provsträckor på E18 Köping

Nya bitumenbundna bärlagertyper som alternativ till konventionella AG-beläggningar har börjat användas sedan några år. Åtta provsträckor, där 4 olika typer av bitumenbundna bärlager ingår, på E18 Köping har följts upp under ett antal år. Den här...

Polymermodifierade slitlagerbeläggningar på Arlanda Ramp Rudolf

Ett provläggningsförsök har utförts i anslutning till ordinarie beläggningsarbete på Arlandas Ramp Rudolf. Avsikten har varit att prova och utvärdera ett antal slitlagertyper med olika polymermodifierade bindemedel för att få underlag till en...

Funktionsegenskaper hos asfaltbeläggningar

Denna undersökning har till syfte att dels belysa betydelsen av funktionsegenskaper vid utvärdering av asfaltbeläggningars kvalité och dels komma med förslag till reparationsåtgärder hos asfaltbanor vid F21. Framför allt har spårbildning studerats i...

Funktionsegenskaper hos dränbeläggning

En vägsträcka, 4600 meter lång, bestående av dränbeläggning på väg E20 är objekt för rehabilitering. Frågan är om man kan lägga ett nytt slitlager på den befintliga dränbeläggningen utan störrerisk för allt för tidiga deformationer i lagren....

Fatigue characteristics of asphalt concrete mixtures

This report presents the state of the art in investigating fatigue cracking of asphalt mixtures, due to repeated load applications in the laboratory. A review of research relating to bitumen content and type, aggregate, filler, void content, mix...

Asphalt concrete rutting predicted using the PEDRO model

This paper presents a theoretical viscoelastic approach, called PEDRO(PErmanent Deformation of asphalt concrete layers for ROads), for predicting rut formation in asphalt concrete materials subjected to traffic loading. Input data are traffic...