Rune Karlsson


Bild på Rune Karlsson

Runes forskningsresultat


Analyzing model uncertainty and economies of scale of the Swedish National Freight model...

The purpose of the paper is to analyze model uncertainty and economies of scale of the Swedish national freight transport model system Samgods to changes in its zone-to-zone base matrices. Even though economies of scale is important for freight...

Trängsel på spåren?: fördelning av tåglägen i tågplanerna 2014–2016

Studien i detta notat undersöker tilldelningen i Trafikverkets tågplaner för 2014–2016. Forskarna har jämfört järnvägsföretagens inlämnade ansökningar om tåglägen, med beviljade tåglägen i tågplanen. Huvudresultatet är att både gods- och...

Validering av sjötransporter i Samgodsmodellen: version 1.1

I projektet analyseras hur väl sjötransporter modelleras i det nationella godstransportmodellsystemet Samgods. I denna första rapport ingår en kortfattad beskrivning av Version 1.1 av modellen och dess kalibrering, en jämförelse av modellresultat...

Baserunning - analyzing the sensitivity and economies of scale of the Swedish national...

The purpose of the paper is to analyze how sensitive the Swedish national freight model system Samgods is to uncertainties in its production-consumption matrices (PC-matrices). This is done by studying how sensitive outputs from one of its key...

Effects of more stringent sulphur requirements for sea transports

In 2008 the International Maritime Organization (IMO) decided on more stringent requirements from 2015 for airborne emissions of sulphur dioxide from sea transports in the sulphur emission control areas (SECA). The European SECA comprises the Baltic...

Tidtabelläggning: principer, tumregler och utfall

Denna rapport består av tre delar som ur olika perspektiv handlar om kapacitetstilldelning på järnväg.  I rapportens första del beskrivs de principer och tumregler som används i avsaknad av det ideala instrumentet för att ta fram en tidtabell för...

Analys av effekter av IMO:s skärpta svavelkrav: modellberäkningar på uppdrag av...

VTI har på uppdrag av Trafikanalys analyserat konsekvenserna av de skärpta svavelregleringarna som träder i kraft år 2015 i svavelkontrollområdet (SECA) som innefattar Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen. Analyserna har gjorts med hjälp av den...

Effects of Longer Lorries and Freight Trains in an International Corridor between Sweden...

The effects of enabling the use of longer road vehicle combinations and/or longer trains in an intermodal freight corridor that extends from central Sweden to the Ruhr area in Germany are studied. Transports are designed based on the smallest...

Konkurrensyta land–sjö för svenska godstransporter

I den här rapporten presenteras resultaten av en undersökning om konkurrensytan mellan väg och järnväg å ena sidan och sjöfarten å andra sidan för godstransporter i, till och från Sverige. Varuägare väljer olika transportkedjor för att frakta olika...

Trängsel och knapphet på väg, järnväg och i kollektivtrafik: delstudie inom SAMKOST

Syftet med denna studie är att göra en inventering av data och genomförda studier som skulle kunna ligga till grund för marginalkostnadsberäkningar av trängsel på väg och knapphet på järnvägskapacitet. Vidare kommenteras metodutveckling för att...

Uppdaterad beräkning av transportkostnader för företag i norra Sverige

Transportbidraget kompenserar företag i 44 kommuner i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län för nackdelar som det geografiska läget medför när det gäller transportkostnader. År 2006 beräknade SIKA hur mycket 2001 års...

Effects of longer trucks and freight trains in an international corridor between Sweden...

The effects of enabling use of longer road vehicle combinations and/or longer trains in an intermodal freight corridor that extends from central Sweden to the Ruhr area in Germany are studied. For the time being the transports are designed based on...

Externa kostnader och avgifter för fem svenska, gränsöverskridande godstransporter

För fem internationella godstransportrelationer, som har Sverige som start eller mål, har sammanlagt femton alternativa transportkedjor studerats:- Fall 1: Containertransport från Hamburg till Eskilstuna- Fall 2: Trailertransport från Düsseldorf...

Internalisation of External Effects in European Freight Corridors

External effects or externalities “consist of the costs and benefits felt beyond or ‘external to’ those causing the effect” (Anderson, 2006). In the case of transportation, the negative externalities (costs) can take the form of air pollution, noise...

Internalisation of external effects in European freight corridors

This project was conducted upon a request from the Swedish Agency for Transport Analysis (Trafikanalys), with a governmental assignment to annually report the rate of internalisation per mode for passenger and freight transports. In its 2013 report,...

Uppdaterad analys av transporteffekter av IMO:s skärpta emissionskrav: modellberäkningar...

VTI har fått i uppdrag av Sjöfartsverket att analysera konsekvenserna av de skärpta svavelregleringarna som träder i kraft i det s.k. svavelkontrollområdet (SECA) som innefattar Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen år 2015. En liknande analys...

Valideringsverktyg och valideringsdata till godsmodeller

Rapporten behandlar frågeställningar kring validering av den svenska nationella godstransportmodellen Samgods. I någon mån berörs även valideringsproblematiken i vidare mening. Det är angeläget att ta fram oberoende data och statistik som kan...

An outline for a validation database for SAMGODS

En ny svensk nationell godstransportmodell, SAMGODS, har utvecklats i ett samarbete mellan svenska transportmyndigheter. Under senare tid, då detta system har börjat komma till användning i utredningar, har behovet av en valideringsdatabas vuxit sig...

Coastdown measurement with 60-tonne truck and trailer: estimation of transmission,...

Baserat på så kallad coastdown-mätning har parametrar för färdmotstånd uppskattats för en tung lastbil med släp (60 ton) och med skåp som påbyggnad. Färdmotståndet vid en hastighet av 20 m/s, genomsnittliga vindförhållanden och 50 % lastfaktor...

Effekter av längre lastbilar och godståg i en internationell korridor

I projektet studeras effekterna av att möjliggöra användandet av längre lastbilsekipage och/eller längre godståg i en trafikslagsövergripande godskorridor som sträcker sig från Mellansverige till Ruhrområdet. För närvarande är de minsta fordonen...

Kartläggning av godstransporterna i Sverige

Den här rapporten sammanfattar sex delprojekt som ingår som underlag till Trafikanalys uppdrag från regeringen att redovisa ett kunskapsunderlag och nulägesanalys av gods-transporter i Sverige. Regeringsuppdraget innefattar också hur statistiken och...

Näringslivets perspektiv på Europeiska kommissionens förslag om TEN-T och Connecting...

I det föreslagna transeuropeiska transportnätverket TEN-T ingår nätverk i två nivåer: dels ett heltäckande nät (comprehensive), dels ett kärnnät (core). Syftet med näten är bland annat att erbjuda infrastrukturtjänster som stödjer brukarnas behov,...

Rolling resistance model, fuel consumption model and the traffic energy saving potential...

För att uppskatta hur trafikenergin påverkas av förbättrad vägytestandard behövs följande:• rullmotstånd som funktion av vägytans tillstånd• alla övriga färdmotstånd• bränsleförbrukning (Fc) som function av färdmotstånd.Huvudsakligen baserat på data...

ITS-stöd för miljövänlig körning: kartläggning och försök: slutrapport

Denna rapport utgör slutrapportering i projektet ”ITS-stöd för miljövänlig körning” som utförts under 2009-2010 med finansiering från Trafikverkets FUD-program. Projektet har utförts av Sweco och VTI. Projektets syfte har varit att öka kunskapen...

Road surface influence on rolling resistance: coastdown measurements for a car and an HGV

Hur rullmotstånd och bränsleförbrukning påverkas av vägytans egenskaper, såsom makrotextur och ojämnhet, är betydelsefullt att veta när man ska utforma beläggningen på en viss väg. Resultaten av en VTI-studie visar att inverkan av ojämnhet är...

Rolling resistance: basic information and state-of-the-art on measurement methods. Final...

MIRIAM has established a sub-project (SP), designated SP 1, to deal with measurement methods for rolling resistance and related issues. This subject forms the most fundamental basis for the MIRIAM ambition to consider rolling resistance in pavement...

A method for estimation of average engine fuel maps: power measurements at drive wheels

There is a need for engine maps in order to simulate fuel consumption for road vehicles after mechanistic principles. In an engine map, fuel consumption (g/kWh or g/s) is expressed as a function of engine speed and engine torque. In general, there...

Metoder för synkronisering av körförlopps- och emissionsdata

Empirical investigations of the connection between driving patterns and exhaust emissions are an important basis for estimating emissions from road traffic. A well-known and important measurement problem is the non-constant time delay that arises...

SAMLIC: pilotförsöket

Growing cities are increasing the demand for goods carrying traffic to function well with other traffic. The number of zones for unloading goods in the centre of Linköping is small compared to the number of delivery addresses and the number of goods...

NÄTRA: näringslivets transporter med bil i Stockholms län 1998

Publikationens syfte är dels att med exempel visa vilka data för näringslivets vägtransporter i Stockholms län 1998som kan erhållas ur NÄTRA-databasen och dels att vetenskapligt beskriva hur undersökningen har genomförts ochhur resultaten har...