Roger Pyddoke


Bild på Roger Pyddoke

Rogers forskningsresultat


Vilka reser med kollektivtrafik i lands- och glesbygd?: demografi och resmönster

Mot bakgrund av VTI:s regeringsuppdrag Innovativa och effektiva lösningar för kollektiva resor på landsbygd identifierades ett behov av en kartläggning om hur Sveriges landsortsbefolkning reser. Särskilt behövs kunskap om vilka som reser kollektivt...

Distributional effects of taxes on car fuel, use, ownership and purchases

We analyse distributional effects of four car-related tax instruments: an increase of the fuel tax, a new kilometre tax, an increased CO2-differentiated vehicle ownership tax, and a CO2-differentiated purchase tax on new cars. Distributional effects...

Implementing Optimal Supply of Public Transport: The Choice between Tendering and...

This paper compares two approaches for providing public transport: competitive tendering and targeted subsidies. The subsidy option means that commercial operators charge a fare, and are paid by the public sector principal both per passenger and per...

Modelling effects of policy instruments for sustainable urban transport in Scandinavia

The purpose of this paper is to review the modelling used for the planning of infrastructure and design of policy instruments for transport in cities in Scandinavia, and to survey elasticities of transport demand with respect to policy instruments...

The influence of public transport supply on private car use in 17 mid-sized Swedish...

We analyse the impact of increased public transport supply on private car use using micro data on individuals from 17 mid-sized cities in Sweden. The data is obtained from Swedish administrative registers (tax and odometer), which exists for all...

Trängsel på spåren?: fördelning av tåglägen i tågplanerna 2014–2016

Studien i detta notat undersöker tilldelningen i Trafikverkets tågplaner för 2014–2016. Forskarna har jämfört järnvägsföretagens inlämnade ansökningar om tåglägen, med beviljade tåglägen i tågplanen. Huvudresultatet är att både gods- och...

Uppföljning av E20-avtalen

Det finns för närvarande ytterst litet evidensbaserade rekommendationer för hur kollektivtrafikavtal bör konstrueras för att på bästa sätt ge drivkrafter för att nå målen. Detta projekt kan ses som ett första steg på vägen mot att skapa en sådan...

Differences in the effects of fuel price and income on private car use in Sweden 1999-2008

The objective of this paper is to analyse how the use of privately owned cars in Sweden varies across a number of background parameters including fuel price, disposable income, car purchase cost index, children over 18, employment and the car...

Regress - en god idé i järnvägssektorn?

Syftet med denna promemoria är att studera olika aspekter av att införa möjligheter till regress i järnvägssektorn. Regress innebär att den som drabbas ekonomiskt av förseningar som förorsakas av någon annan ges möjlighet att kräva ersättning för...

Samhällsekonomisk analys av förändrad frekvens och taxa för regionaltågstrafik i...

Under de senaste två decennierna har både utbud av och resande med regionaltåg ökat väsentligt i Sverige. Konsekvenserna av dessa ökningar har hittills endast i begränsad utsträckning analyserats från samhällsekonomisk utgångspunkt. Syftet med denna...

Tidtabelläggning: principer, tumregler och utfall

Denna rapport består av tre delar som ur olika perspektiv handlar om kapacitetstilldelning på järnväg.  I rapportens första del beskrivs de principer och tumregler som används i avsaknad av det ideala instrumentet för att ta fram en tidtabell för...

Household car ownership in urban and rural areas in Sweden 1999–2008

This paper studies household car ownership in urban and rural areas in Sweden using register data for all adult Swedes from 1999 to 2008. Data for individuals are linked to members of the same household, allowing us to estimate models of households....

Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel: underlagsrapporter 1-10

VTI notat 28-2014 innehåller de tio underlagsrapporter som ligger till grund för VTI rapport 831: ”Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel – Sammanfattande rapport”. I VTI rapport 831 diskuterar forskarna flera dimensioner av hur...

Optimal supply of public transport: subsidising production or consumption or both?

This paper compares two approaches for providing public transport: competitive tendering and vouchers. The functioning of tendering is well known. The voucher alternative means that commercial operators charge passengers a fare and are also paid by...

Response to a social dilemma: an analysis of the choice between an economic and an...

Many countries have begun to require benefit-cost analysis as a way of informing key regulatory decisions. However, its actual use seem to be limited, especially in the area of environmental, health, and safety regulation. Reasons for this seem to...

Trängsel och knapphet på väg, järnväg och i kollektivtrafik: delstudie inom SAMKOST

Syftet med denna studie är att göra en inventering av data och genomförda studier som skulle kunna ligga till grund för marginalkostnadsberäkningar av trängsel på väg och knapphet på järnvägskapacitet. Vidare kommenteras metodutveckling för att...

Två studier av kostnader för upphandlade asfaltbeläggningar

I detta notat redovisas resultaten av två studier som analyserat kostnader för Trafikverkets vägbeläggningar. Trafikverket har tillhandahållit två olika källor för information om beläggningsåtgärder. Den första är VUH databasen som innehållande mer...

De nationella myndigheternas hantering av marknadsöppning inom kollektivtrafiken under...

Denna rapport analyserar Trafikverkets, Transportstyrelsens, Konkurrensverkets och Konsumentverkets aktiviteter med järnvägs- och kollektivtrafikmarknaderna under januari till augusti 2012. Vi finner inga indikationer på att företag av Trafikverket...

Frivilliga klimatåtgärder på den svenska godstransportmarknaden: en intervjustudie

Denna intervjustudie frågar både köpare och utförare av godstransporter efter åtgärder för att minska utsläpp av klimatgaser, åtgärdernas kostnader och effekter. De intervjuade företagen har valts bland företag med uttalade klimatstrategier....

Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014–2025: kvalitetsgranskning av...

I juni 2013 redovisade Trafikverket ett förslag till trafikslagsövergripande plan för transportsystemets utveckling under åren 2014–2025. Trafikanalys har regeringens uppdrag att granska beslutsunderlaget för denna plan och VTI har bistått med...

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta

Regeringen har tillsatt utredningen om Fossilfri FordonsFlotta 2030 (FFF) för att få underlag för en strategi om hur man kan göra trafiken oberoende av fossila drivmedel. Utredningen studerar ett antal möjligheter att minska utsläppen. FFF har...

Marknadsöppning – och sen?: Samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för en stärkt...

I januari 2012 öppnades marknaden för kolletivtrafik vilket innebär att det numera är möjligt att, under förutsättning att vissa grundläggande villkor tillgodoses, bedriva buss- eller järnvägstrafik på kommersiella villkor var som helst i landet....

The impact of education on environmental policy decision-making

Civil servants in governmental agencies regularly both propose environmental policies for the elected politicians and make own decisions. In making these decisions they may be influenced by legal norms, agency policy and culture, professional norms...

The Liberalisation of Railway Passenger Transport in Sweden

The purpose of this paper is to describe Sweden’s recent reforms to open the railway passenger markets to entry, and to address how the reforms have handled four critical issues for the success of the reforms: the allocation of infrastructure...

Congestion charges and labour market imperfections: “wider economic benefits” or “losses”?

The presence of distortive taxation and agglomeration benefits in the labour market means that there are benefits and losses not captured by standard cost-benefit analyses of transport policy measures. Recent theoretical analyses have raised...

De nationella myndigheternas hantering av marknadsöppning inom kollektivtrafiken:...

Denna rapport analyserar Trafikverkets, Transportstyrelsens, Konkurrensverkets och Konsumentverkets aktiviteter med järnvägs- och kollektivtrafikmarknaderna under 2011. Vi finner inga indikationer på att företag av Trafikverket förfördelats i...

Fyrstegsprincipen i praktiken: tre underlagsrapporter för Riksrevisionens granskning av...

Riksdag och regering förfogar över en rad styrmedel för att uppnå de mål som ställts upp för trafikpolitiken. Det finns också politisk enighet om att den så kallade fyrstegsprincipen ska användas för att analysera och identifiera de styrmedel som...

Före och efter: uppföljning av en järnvägsinvestering i Oslo

På uppdrag av forskningsprogrammet Concept har VTI genomfört en utvärdering av ett nytt dubbelspår mellan Asker och Sandvika sydväst om Oslo. Projektet utgör en deletapp i den ursprungliga planen att gå från två till fyra spår på hela sträckan...

Inträdeshinder och flaskhalsar för en öppen marknad för persontransporter på järnväg

The purpose of this report is to assess the likelihood of expansion of supply from established or new operators in the Swedish passenger rail market, what may be hindrances to such developments and to analyze possible alternative measures to remove...

Medfinansiering av transportinfrastruktur: blev det mer och bättre?

Inför arbetet med den plan som fastställde prioriteringen av infrastrukturinvesteringar under perioden 2010–-2021 hade regeringen för avsikt att förmå lokala och regionala intressenter att i ökad utsträckning bidra till det som är ett statligt...

På spaning efter den innovativa myndigheten

Regeringen har högt ställda ambitioner vad gäller produktivitetsutveckling och nytänkande i offentlig sektor. Man vill bland annat stärka innovationsbenägenheten för att få ut mer av de resurser som idag förbrukas och den vägen möta en del av de...

The liberalization of railway passenger transport in Sweden: outstanding regulatory...

The purpose of this paper is to describe Sweden’s recent reforms to open the railway passenger markets to entry, and to addresses four critical issues for the success of the reforms; the allocation of infrastructure capacity, the provision of...

Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna

År 1993 infördes Telelagen, vilken gjorde att Televerket/Telia konkurrensutsattses. Efter 10 år ersattes denna lag med Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som en anpassning dels till EU:s direktiv, dels till teknisk utveckling och ändrade...

Vart tar pengarna vägen?: Om behovet av bättre uppföljning för ökad effektivitet i...

Det är inte möjligt att följa kostnaderna för infrastrukturinvesteringar från regeringens investeringsplan och riksdagens budgetbeslut till kostnaden vid upphandlingstillfället och till slutlig resursförbrukning. I uppsatsen diskuteras tänkbara...

Vart tar pengarna vägen?: om behovet av bättre uppföljning för ökad effektivitet i...

Det mesta talar för att det till mycket begränsade kostnader går att utforma system som gör det möjligt att dra lärdomar av både goda och mindre goda erfarenheter och därmed förbättra kostnadseffektiviteten för infrastrukturinvesteringar i offentlig...

Cost overruns in Swedish transport projects

Cost overrun of transport projects is one of the most important problems in transport planning. It also makes the result of the cost-benefit analyses uncertain, thus decreasing their usefulness for decision making. In recent years more emphasis has...

Lärande kostnadskalkylering och efterfrågeprognosering: kvantifiering av kostnads- och...

Syftet med detta projekt är att sammanställa och jämföra de kostnadskalkyler och prognoser avseende trafikflöden som ligger till grund för samhällsekonomiska kalkyler i planer med utfall, samt att föreslå metoder och peka ut behov av data för...

The role of ticket retailing in railway regulation

European railway regulation proceeds on the assumption that increased competition among railway operating companies will yield lower prices and better services for passengers. At the same time legislators are aware that insufficient provision of...

Increased patronage for urban bus transport with net-cost contracts

Simulations of net cost contracts augmented with a subsidy per passenger for public transport bus operators in Sweden indicate that such contracts may shift the operators profit maximising price and frequency combination in a direction that yields...

Miljöpolitik på samhällsekonomisk grund: en fallstudie om styrmedlet miljökvalitetsnormer...

I denna studie undersöks om samhällsekonomisk analys och kvantifierade underlag använts vidutformning och tillämpning av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i luft. Ett sådantbeslutsunderlag är vanligt i transportsektorn medan ett...

Quality incentives and quality outcomes in procured public transport: Case study Stockholm

Gross contracts appear to be the most common contract form for procured public transport in Sweden and elsewhere. This contract form, it has been argued, gives weak incentives for operators to deliver the desired quality level. Therefore many...

Strategi för Transportstyrelsens marknadstillsyn över järnvägssektorn

Syftet med denna rapport är att mot bakgrund av den förestående liberaliseringen av persontrafiken påjärnvägen analysera de arbetsuppgifter Transportstyrelsen, i sin egenskap av regleringsmyndighet, skahantera i den nya regleringssituationen, liksom...

Empiriska analyser av bilanvändning och bilägande i Sverige / Empirical analyses of car...

The purpose of this report is to describe and analyse how individual car ownership and car use in Sweden are affected by costs, income, sex and the place of residence of the individual and further to investigate whether inhabitants of rural areas...

Höghastighetsjärnvägar - ett klimatpolitiskt stickspår

Through all shades of political opinion there seems to be a perception that large-scale investments in high-speed railways is a climate policy necessity. Against this background this report studies whether "Götalandsbanan" - a high-speed railway...

Infrastrukturpolitik på samhällsekonomisk grund

A government committee, Trafikverksutredningen, has commissioned VTI to review the national infrastructure policy regarding construction and maintenance of roads and railways as well as concerning policies to ascertain its appropriate use. Based on...

Nya former för ersättning i kollektivtrafiken

The purpose of this project is to examine if contracts where public transport operators as a part of their compensation receive ticket revenues (so called net contracts) give the operators stronger incentives to achieve the public transport...

Quality incentives versus quality outcome in procured public transport: case study...

Gross contracts appear to be the most common contract form for procured public transport in Sweden and elsewhere. This contract form, it has been argued, gives weak incentives for operators to deliver the desired quality level. Therefore many...

Offentlig-privat samverkan kring infrastruktur: en forskningsöversikt

The Parliament's Standing Committee on Transport and Communication decided in Februry 2007 to procure a state-of-the-art report with respect to Public Private Partnerships (PPP). The purpose was to let committee members share experiences and...

Collusion without communication

We study tacit collusion by investigating experimentally the effect of explicit instructions on how to coordinate prices. We find:no tacit collusion in triopoly markets even with explicit instructions on how to coordinateincreased tacit collusion...

Hur hushållen anpassar sig till ändrade kostnader för bilinnehav och bilanvändning: essä...

The best and most detailed knowledge of car use in Sweden and how car use is changing comes from travel surveys. There are also many studies of how the number of car journeys and kilometres driven is affected by petrol price changes and other cost...