Ragnar Hedström


Bild på Ragnar Hedström

Ragnars forskningsresultat


Innovationsupphandling och implementering av komplexa signalsystem: arbetsprocesser och...

Projektets syfte är att identifiera problem och behov som möjliggör att en beställarorganisation uppnår målen för funktionalitet, tid och budget för innovationsupphandling av signalsystem. En litteraturgenomgång och att antal workshops med...

Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten: implementeringsprocessen av nytt...

I denna rapport redovisas resultaten av ett projekt som gjorts i syfte att beskriva och analysera implementeringsprocessen av nya och reviderade regelverk om säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten. För arbete på väg kom det nya regler och...

Bankonstruktionens egenskaper och deras påverkansgrad på nedbrytningen av spårfunktionen

Trafikverket saknar idag övergripande underhållsstrategier för järnvägsanläggningen som beskriver hur underhållet ska bedrivas för bästa kostnadseffektivitet. Syftet med denna rapport är att identifiera de egenskaper som påverkar nedbrytningen av...

Säkerhet vid väg- och spårarbete: en intervjustudie

Det finns regler och föreskrifter som reglerar hur säkerhet och arbetsmiljö ska beaktas vid väg- och spårarbeten, men trots detta inträffar årligen ett antal olyckor och mer eller mindre allvarliga incidenter. För att få en bild av hur säkerhets-...

Cykling och gående vid större vägar: några aspekter på anläggning, drift och underhåll...

Syftet med studien är att redovisa några aspekter rörande anläggning, drift och underhåll samt kostnader för gång- och cykellösningar längs större vägar, med eller utan mitträcke, där gällande hastighet för biltrafiken ligger i intervallet 70-90...

Genomförda utredningar och försök med längre och tyngre tåg i Sverige

Syftet med denna rapport är att redovisa genomförda studier i Sverige och försök för att köra längre tåg respektive tyngre tåg sedan början på 1990-talet. Materialet till rapporten bygger på utredningar som genomförts av Banverket (numera...

Spårburen kollektivtrafik i Linköping: förslag till en implementeringsmodell

I den nya översiktsplanen för Linköpings stad och i trafikstrategin diskuteras bl.a. ett högkvalitativt kollektivtrafiknät i staden, det så kallade LinkLink. Högkvalitativ kollektivtrafik förutsätter att kollektivtrafikens utveckling ses som en...

Parkering: politik, åtgärder och konsekvenser för stadstrafik

This report is based on a literature review, compiled research and development results on how parking conditions affect transportation choices. The report also discusses parking as a planning area, measures in parking policies, consequences for...

Demonstrationstrafik med duospårvagn

This report describes the project "Demonstration traffic with TramTrain" which was performed over the period April-June 2006 with the TramTrain Regio Citadis. Traffic was carried out on the sections Linköping-Kisa, Linköping-Åtvidaberg and on the...

Sommarcykelvägar: en framtida potential för ökad utbyggnad av cykelvägnätet?

Summer cycle paths are characterised by having a slightly lower standard than "normal" cycle paths. In this context, a lower standard implies that the cycle paths do not necessarily have to be given an asphalt surface, do not have to be provided...

Spårvägssäkerhet: metoder för minskning av sannolikheten för vissa typer av kollisioner i...

Denna rapport utgör slutredovisning av projektet "Spårvägssäkerhet – metoder för minskning av sannolikheten för vissa typer av kollisioner i spårvägstrafiken". Projektet har finansierats av Banverket och genomförts på VTI i Linköping. Projektet har...

Vinterklimatmodell för järnvägssektorn: en förstudie

The aim of this report is to make an initial survey of disruptions to rail traffic in winter. This survey is used in studying the prospects for submitting a project application to Banverket, the authority responsible for rail traffic in Sweden. The...

Funktionsupphandling av väg- och banhållning: problem och möjligheter

The present project has been carried out within the framework of the subject"Competitive procurement in the transport sector". Owing to the increase inthe costs of infrastructure maintenance on roads and railways in recentyears, there is greater...

Attraktiv och effektiv spårvägstrafik: den moderna spårvägens egenskaper, funktioner och...

This document is a summary report on the research theme "Light Rail - LightCost, Part II" which was carried out at VTI over the period 1999-2004. Theproject has been financed by the Swedish Agency for Innovation Systems, withsome assistance by the...

Lugna gatan! och kommunen: trafikplanering i lokal tillämpning

The ambitions concerning traffic safety increased when the Swedish parliamentaccepted the governmental white paper "vision zero" in October 1997.Consequently, a new supporting planning guideline for local traffic planningwas needed and in July 1998...

Spårvägens infrastruktur: en förstudie

Man kan konstatera att det finns ett flertal olika konstruktionslösningar när det gäller spårvägsspår vilket indikerar att det inte är självklart hur spårvägsspår skall utformas. Trots att spårvägsspår har funnits under lång tid har det inte vuxit...

Hastighetsdämpande åtgärder och integrerad stadsplanering: en litteraturstudie

It has become more and more common among Swedish municipalities to implement traffic calming measures, with the aim to improve safety and functioning of the local transport system. A plethora of different measures and designs of physical...

Banretur: återvinning av banvallsmassor och betongsliprar - en förstudie

This pilot study refers to a project whose objective was to developprocedures for the way surplus material removed in conjunction with ballastand banquette cleaning shall be dealt with from the technical/economicstandpoint, in view of the...

Kriterier för byte alternativt fortsatt underhåll av spårväxlar

De bedömningskriterier som i dagsläget utnyttjas för beslut om spår-växelbytebygger på en sammanvägning av flera faktorer men utnyttjar intepå ett systematiskt sätt den information som finns lagrad i Banverkets olikainformationssystem. Genom...

Riskberäkning avseende transport av petroleumprodukter på väg och järnväg: Loudden -...

VTI har genomfört en riskanalysstudie för transporter av bensin, diesel och eldningsolja för alternativen Loudden – Upplands Väsby via Valhallavägen för lastbil och Gävle (Fredrikskans) – Rosersberg för tåg. Dels har analysen gjorts med den modell...

Exempel på några spårvägssystem i Frankrike och Tyskland: rapport från en studieresa...

I mitten av oktober 1998 reste tio spårvägintresserade(forskare vid VTI ochkollektivtrafikkonsulter) till fem städer med främstintressant spårvägstrafik,nämligen Paris, Saarbrücken, Strasbourg, Freiburg ochKarlsruhe.Två av dessa städer (Karlsruhe...

Light rail - light cost: A preliminary study

This report describes a project intended partly to survey the need for multidisciplinary competence in the fieldof light rail transport and partly to determine whether there is a possibility and a need for expanding light railtraffic in Sweden as a...

Miljöeffekter av 30 km/h i tätort - med avseende på avgasutsläpp och buller: en förstudie

Denna förstudie redovisar ett projekt vars syfte varit att som helhet öka kunskapen om miljöeffekter med avseende på avgasutsläpp och buller vid en sänkning av hastighetsgränsen från 50 km/h till 30 km/h i tätort och hur detta i sin tur kan...