Per Henriksson


Bild på Per Henriksson

Pers forskningsresultat


People and parking requirements

A land use policy shift is taking place in a growing number of cities regarding parking, whereby a conventional supply management approach is being replaced with a parking management approach. As part of this policy shift, many cities are lowering...

Tunga lastbilars däckanvändning och olycksrisk vintertid

Det finns idag ett lagkrav på att vinterdäck ska användas på drivaxeln på tunga fordon (totalvikt överstigande 3,5 ton) under vinterdäcksperioden, 1 dec till 31 mars, om det är vinterväglag. Detta krav är helt baserat på framkomlighet, då man anser...

Den svenska förarutbildningen

Det övergripande syftet med den här undersökningen är att ge en djup och bred kunskapsbas rörande dagens förarutbildning. Utifrån resultaten av de fyra ingående delstudierna avser projektet i sin helhet att identifiera förändringsbehov samt bidra...

Utländska lastbilar i Sverige

Det saknas ett tillförlitligt dataunderlag för hur utländska lastbilars trafikarbete fördelar sig på olika typer och viktklasser på svenska vägar. VTI har därför genomfört en fältstudie för att få en bättre bild av de tunga lastbilsekipagen som...

Parkeringsnormer för bostäder

I denna rapport analyseras effekterna av sänkta parkeringsnormer för bostäder för invånarna i det centrumnära, och relativt nybyggda, bostadsområdet Porslinsfabriken i Göteborg. Porslinsfabriken är med en relativt låg parkeringsnorm på 0,57 platser...

Bältesanvändning i Sverige 2015

Detta notat redovisar resultatet av VTI:s årliga mätning av bilbältesanvändning som genomförts i ett antal syd- och mellansvenska städer sedan 1983. Redan i mätseriens början använde 84–86 procent av förare och framsätespassagerare bälte. År 2015 är...

Förarprov för personbil

Denna studie är både kvalitativ och kvantitativ och har haft fyra syften: Det första syftet var att samla kunskaper med hjälp av en litteraturstudie om forskning, goda exempel och förslag på hur man hanterat problematiken med omprov. Det andra var...

Mopedungdomars trafiksäkerhet

Det övergripande syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om föräldrars betydelse för unga mopedisters beteende i trafiken, och hur man utifrån den kunskapen kan nyttja föräldrar som en resurs för ökad säkerhet för sina barn. I studien...

Bältesanvändning i Sverige 2014

VTI har observerat bilbältesanvändningen i ett antal syd- och mellansvenska städer sedan 1983. Bilbältesanvändningen för passagerare i både fram- och baksäte ökade fram till 2012, därefter har ökningen upphört. Bland yrkesförare har...

Användning av personbilar ägda av juridiska personer

Det finns en efterfrågan bland kommuner på fordonsstatistik nedbruten på kommunnivå. Statistiken kan användas för uppskattningar av trafikarbetet eller beskrivningar av fordonsparken. Fordon kan emellertid vara registrerade i en kommun enligt...

Invånarnas syn på den framtida trafiken i Malmös innerstad

Trafikens utformning i stadskärnorna bör baseras på en avvägning mellan tillgänglighet för enskilda bilister och biltrafikens konsekvenser för andra trafikanter och stadsmiljön i övrigt. I studien som redovisas i detta notat skickades en enkät med...

Utmanande situationer, självrapporterade körvanor och förmågor bland äldre bilförare...

Många äldre slutar att köra bil för att de blir mer ängsliga i samband med bilkörning. Att införa förebyggande åtgärder, till exempel fortbildningskurser eller utveckling av förarstödssystem, kan vara en lösning enligt detta notat. Forskare på VTI...

Bältesanvändning i Sverige 2013

VTI har observerat bilbältesanvändningen i ett antal syd- och mellansvenska städer sedan 1983. Observationerna år 2013 gjordes under sammanlagt ett tiotal dagar i augusti–september. Sammanlagt observerades drygt 58 400 personbilar, drygt 1 200...

Invånarnas syn på den framtida trafiken i Lidköpings stadskärna

Trafikens utformning i stadskärnorna bör baseras på en avvägning mellan tillgänglighet för enskilda bilister och biltrafikens konsekvenser för andra trafikanter och stadsmiljön i övrigt. På uppdrag av Lidköpings kommun har VTI utfört en studie om...

Äldres resvanor

Syftet med detta notat är att ge en översikt av viktiga forskningsresultat om äldres resmönster samt att diskutera och problematisera hur heterogeniteten beaktas i forskning om äldres resmönster. Sammanställningen av forskningsresultat har gjorts i...

Bältesanvändning i Sverige 2012

VTI har observerat bilbältesanvändningen i ett antal mellansvenska städer sedan 1983. Observationerna år 2012 gjordes under sammanlagt ett tiotal dagar i augusti–september, ungefär ett dygn per mätpunkt. Sammanlagt observerades drygt 59 300...

Effekten av de nya reglerna för AM-behörighet (moped klass I)

Den 1 oktober 2009 infördes AM-behörigheten för att få köra moped klass I och samtidigt infördes krav på att föraren måste genomgå en praktisk och teoretisk utbildning hos behörig utbildare. Syftet med denna studie var att med hjälp av en för- och...

European road users' risk perception and mobility

The SARTRE (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe) project started in 1991. It consists of a European wide survey about knowledge of road traffic laws and road traffic risks, attitudes regarding road safety issues, reported road traffic...

Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs stadskärna

En stor majoritet av invånarna i Helsingborg är anhängare av mindre biltrafik och bilparkering i stadskärnan under förutsättning att den minskande tillgängligheten med bil samtidigt ger direkta positiva konsekvenser för möjligheterna att gå, cykla...

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2011

I föreliggande notat redovisas tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion i Region Stockholm 2011. Mätningarna har utförts under perioden 28 juni-7 oktober med det mobila instrumentet Ecodyn 30, kompletterad med optokator för skattning av...

Bältesanvändningen i Sverige 2011

VTI har observerat bilbältesanvändningen i ett antal mellansvenska städer sedan 1983. Observationerna år 2011 gjordes under sammanlagt ett tiotal dagar i augusti–september, ungefär ett dygn per mätpunkt. Sammanlagt observerades 60 200 personbilar,...

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2011

VTI har genomfört tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion i hela riket 2011. Mätningarna har utförts med det mobila instrumentet Ecodyn 30 och resultaten är kompletterade med skattningar av våtsynbarheten. Följande slutsatser kan dras från...

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2011

I föreliggande notat redovisas tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion i Region Syd 2011. Mätningarna har utförts under perioden 20 maj-21 september med det mobila instrumentet Ecodyn 30, kompletterad med optokator för skattning av...

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2011

I föreliggande notat redovisas tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion i Region Mitt 2011. Mätningarna har utförts under perioden 18 juni-15 oktober med det mobila instrumentet Ecodyn 30, kompletterad med optokator för skattning av...

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2011

I föreliggande notat redovisas tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion i Region Öst 2011. Mätningarna har utförts under perioden 16 juni-20 september med det mobila instrumentet Ecodyn 30, kompletterad med optokator för skattning av...

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2011

I föreliggande notat redovisas tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion i Region Väst 2011. Mätningarna har utförts under perioden 2-6 juni med det mobila instru¬mentet Ecodyn 30, kompletterad med optokator för skattning av våtsynbarheten....

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2011

I föreliggande notat redovisas tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion i Region Norr 2011. Mätningarna har utförts under perioden 2-29 augusti med det mobila instrumentet Ecodyn 30, kompletterad med optokator för skattning av våtsynbarheten....

Co-operation between police and social treatment services offering treatment to drink and...

Objective: To describe and analyze a measure that has been introduced in Sweden with the objective of quickly offering treatment for the alcohol or drug problems suspected drink or drug drivers may have. The goal of the measure is that every...

Utvärdering av en ny obligatorisk riskutbildning för motorcyklister

Från den 1 november 2009 infördes en obligatorisk riskutbildning för behörighet A och A1 (tung respektive lätt motorcykel). Utbildningen är både teoretisk och praktisk och specifikt riktad till motorcyklister. Syftet med föreliggande studie är att...

Utvärdering av kurser för förare av sportmotorcyklar

VTI har utvärderat sporthojskurserna som Sveriges MotorCyklister erbjuder. Utvärderingen har skettgenom två delstudier. I den första delstudien genomfördes telefonintervjuer med personer som deltog ikurserna år 2007. Syftet med den kvalitativa...

Bilbältesanvändningen i Sverige 2009

VTI has observed seat belt use in a number of towns in Central Sweden since 1983. The observations last year were made over a total of nine days in August–September 2009, approximately one day per measuring point. The total number of vehicles...

Invånarnas syn på den framtida trafiken i Linköpings stadskärna

Traffic design in urban centres should be based on a balance between the access of individual motorists and road traffic impact on other traffic and on the urban environment in general. The municipal traffic and urban planning must therefore take...

Åtgärder för äldre bilförare

I rapporten beskrivs och värderas trafiksäkerhetsåtgärder för äldre bilförare i Norge. Med hjälp av litteratursökningar (publikationer från år 2000 och senare) togs en översikt fram av åtgärder riktade mot såväl förare, fordon som väg- och...

Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt...

A questionnaire survey has been conducted as part of the evaluation of the Joint National Action against Drunk and Drugged Drivers according to the Skellefte Model which the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) has carried...

Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt...

The Skellefte Model is a project whose purpose is to reduce the number of repeated drunk driving offences by improving cooperation between the police, social services, addiction treatment systems, county administrative boards, public prosecutors,...

Simulatorsjuka - orsak, verkan och åtgärder

The knowledge overview deals with simulator sickness, for example, why it occurs, the symptoms, and what measures can alleviate the symptoms. Image systems which extend a long way sideways, 90º turns and rapid changes of speed are examples of...

Förändringar inom den svenska förarutbildningen

Den 1 mars 2006 infördes en ny kursplan för körkort B. En ny kursplan avsågs bland annat bli mer lättfattlig samt bidra till ökat engagemang och förnyelse hos de olika aktörerna i utbildningsprocessen. I den nya kursplanen finns också en större...

Äldre bilförare i Norge och Sverige –

I det här projektet identifieras riskfyllda situationer för äldre bilförare och analyseras äldre förares olycksinblandning samt deras visuella beteende i komplexa trafiksituationer. Projektet använder huvudsakligen tre metoder: 1) en grundlig analys...

Utvärdering av kurser för förare av sportmotorcyklar

Accident rates concerning riders of so-called super-sport motorcycles have been negative in recent years. As part of a strategy for increasing the safety of this group of motorists, the Swedish Motorcyclists Association (SMC) has conducted courses...

SMADIT

SMADIT - Cooperation against alcohol and drugs in traffic, is a project in Stockholm County in cooperation between the Swedish Road Administration, the Police Authority, Stockholm County Council, Stockholm County branch of the Swedish Association of...

Äldre deltagare i körsimulatorstudier

This research overview deals with simulator studies involving older participants, of about 65 years of age or older. The overview has been structured in accordance with the aims the studies referred to regarding simulator driving. In the driving...

Äldre i transportsystemet

Generally, more elderly will be travelling and be out on the roads as active road-users in the future. Research exists on the travelling habits of the elderly; but more in-depth knowledge on the elderly's preferences as license-holders, drivers,...

En modell för att prognostisera ungdomars körkortstagande

The propensity of young people to take driving licence was rather consistent up until 1990. Around 1990, the behaviour of young people changed in many respects. They continued living at home for a longer period of time, they became established later...

Fyrtiotalisterna som framtida äldre trafikanter

A questionnaire was sent by post to a sample of holders of driving licenseswho had been born in the year 1944. The questionnaire covered present travelhabits, expectations regarding the future as older road users, and givinglifts to elderly people....

Trafikmiljö för äldre bilförare

The report begins with a short description of the state of knowledge atpresent, and of the age-related functional impairments that affect cardriving. Two explanatory models are described as to why accidents occur.After that, there is a discussion of...

Safety and mobility of people with disabilities driving adapted cars

A study was carried out to increase knowledge about the safety of drivers with disabilities. A questionnaire that focused on the driver's disability, the adaptive equipment, the use of the car, safety, and accident involvement was sent to a random...

Fler äldre bilförare i trafiken - färre olyckor per individ?

Denna studie har undersökt om äldre (65-84 år) bilförares olycksutvecklingtill någon del skulle kunna förklaras med teorin att sällsynta företeelser ärförknippade med högre risk jämfört med vanligt förekommande företeelser(enligt Smeeds lag). Vår...

Förare med funktionshinder

Kunskapen om funktionshindrade förare har varit bristfällig. VTI genomfördedärför föreliggandestudie på uppdrag av Vägverket under år 1999. En enkät med frågor om förarensfunktionsnedsättning, utrustningen i bilen, användningen av bilen,...

Strategisk kompensation och körbeteende hos äldre bilförare

Föreliggande studie jämförde körbeteendet hos äldre (67+) förare som antingen körde under hela året eller endast under sommarperioden. 41 äldre försöksdeltagare körde i VTI:s körsimulator under både vinter- och sommarförhållanden och kombinerade...

Äldre bilförare i simulator

Syftet med denna studie var att granska simulatorns validitet för studier av körbeteende hos äldre (65+) bilförare. Äldre bilförare är det snabbast växande segmentet i förarpopulationen. I förhållande till fältstudier är en körsimulator fördelaktig...

Validering och utvärdering av AUT/TRANSYT

AUT är ett system för optimal styrning av samordnadetrafiksignaler. Systemet har utvecklats föratt kunna installeras i befintliga signalsystem utankrav på omfattande investeringar. AUT innehållerde modeller för effektberäkning som krävs...

Körkortsdiagnostik i allmänläkares dagliga patientarbete med äldre

I Sverige och Finland används olika metoder för att identifiera de äldre förare som av medicinska skäl inte borde fortsätta att köra bil. Svenska läkare är skyldiga att rapportera olämpliga förare, men inga medicinska undersökningar krävs för att...