Olle Eriksson


Bild på Olle Eriksson

Olles forskningsresultat


Energibehov för trafik och för underhållsåtgärder av vägbeläggning

I detta notat undersöker forskarna hur man kan välja vägunderhåll som minskar den totala energianvändningen för trafik och underhåll, samtidigt som det tas hänsyn till kostnadseffektivitet och osäkerheter. En generell metod för beslutsstöd har...

MPD och IRI i sidoläget för tung trafik

Mätning av längsgående ojämnheter och makrotextur på det statliga vägnätet i Sverige inkluderar International Roughness Index (IRI) och Mean Profile Depth (MPD). Dessa data kan bland annat användas för att prediktera, rullmotstånd, komfort och...

Hastighet – vägyta

Denna rapport handlar om samband mellan hastighet och vägytestandard, som är av intresse vid planering av beläggningsunderhåll. De kostnader och målvariabler som påverkas av dessa handlar om restid, drivmedel och miljö. Enligt tidigare studier av...

Design and analysis of semi-controlled studies

Semi-controlled studies provide a hybrid approach in between controlled experiments and naturalistic driving studies. As in controlled experiments, the researcher can assign participants to groups, select the route and define the tasks, but the...

Väggrepp på våt asfalt för slitna och nya vinterdäck

Denna studie har mätt väggrepp på våt, saltad asfaltväg vid temperaturer kring noll grader för slitna och nya vinterdäck i syfte att undersöka hur väggreppet för de tre olika förekommande typerna av vinterdäck i Sverige försämras med ålder och...

Driver behavior in mixed and virtual reality

This paper presents a comparative study of driving behavior when using different virtual reality modes. Test subjects were exposed to mixed, virtual, and real reality using a head mounted display capable of video see-through, while performing a...

Prognosintervall för antal allvarligt skadade i vägtrafikolyckor

Syftet med denna studie har varit att visa hur stor osäkerheten är i prognoserna för antalet allvarligt och mycket allvarligt skadade personer inom olika delpopulationer, med avseende på geografiska områden, trafikantkategorier, ålder och kön....

Emissioner av inandningsbara partiklar från dubbdäcksslitage av vägbana

Nya begränsningar för antal dubbar i dubbade däck infördes i Sverige och Finland 2013. Regelverket tillåter numera 50 dubbar per rullomkretsmeter. Alternativt kan däcken testas i en speciell slitagetest, så kallad over-run test, för att bli...

Limit handling i en körsimulator

Körsimulatorstudier som involverar körning på gränsen till fordonets förmåga (handling-gränsen) behöver fordonsmodeller som på ett korrekt sätt kan modellera dessa situationer. Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur VTI:s körsimulator...

Effects of desired speeds for queuing and delay on single-lane road segments

To improve road safety on parts of the road network carrying low traffic volumes, road designs are proposed including single-lane road segments and periodic overtaking lanes. These roads have been proven to contribute to substantial benefits in...

MPD/IRI Transverse Position

Road monitoring of the state road network in Sweden includes for the longitudinal measurement of international roughness index (IRI) and mean profile depth (MPD). In Sweden the paths of the longitudinal measurements correspond to the surface contact...

Test av is- och snögrepp för slitna vinterdäck

Denna studie har mätt is- och snögrepp för slitna och nya vinterdäck i syfte undersöka hur väggreppet för olika typerna av vinterdäck försämras med ålder och slitage. Totalt har 77 däck testats, varav 27 helt nya däck och 50 begagnade. Däcken har...

Känslighetsanalys av en modell för asfaltsdeformation

Ökad lastbilstrafik, höjd tillåten axellast, ökad användning av breddäck och en tendens till allt högre däcktryck har resulterat i en allt snabbare spårbildning i asfaltbeläggningar. Det finns ett tydligt behov av att kunna förstå och modellera...

Ljudvarningar vid vägarbetsplatser för att uppnå sänkta hastigheter

Ett projekt har genomförts i syfte att hitta metoder som effektivt sänker förbipasserande trafikanters hastigheter vid vägarbetsområden genom att i realtid varna med hjälp av ljud. Projektet har bestått av två delar. Först genomfördes en...

Olycksrisk vid lokala ojämnheter och andra ytdefekter

I den här studien undersöks speciellt om en lokal ojämnhet på vägytan påverkar risken för trafikolycka och allmännt om andra defekter på vägytan har någon liknande påverkan. Resultatet är ett ej signifikant utfall vid test av om lokal ojämnhet har...

Prognosmodeller för tillståndsmått i Trafikverkets Pavement Management System

Vägytans tillstånd på det statliga svenska vägnätet har inventerats med mätbil sedan 1987. Av kostnadsskäl mäts inte alla vägar varje år, istället kan man använda modeller som prognostiserar tillståndet för de år då mätningar saknas. Syftet med...

Validating on-the-limit properties of a driving simulator

The paper describes a validation model for both subjective and objective comparison of on-the-limit properties of a driving simulator. VTI moving base driving simulator, SIM III, has been used with three different versions of VTI’s vehicle model,...

Cognitive workload and visual behavior in elderly drivers with hearing loss

The purpose was to examine eye tracking data and compare visual behavior in individuals with normal hearing (NH) and with moderate hearing loss (HL) during two types of driving conditions: normal driving and driving while performing a secondary...

Validating speed and road surface realism in VTI driving simulator III

Nya simulatormodeller för vibrationer, ljud och grafik har utvecklats och implementerats i VTI:S fordonssimulator III. Syftet med denna studie är att validera simulatorn med avseende på hastighet och återgivandet av olika vägyteparametrar. Tjugofyra...

Road surface influence on rolling resistance

Hur rullmotstånd och bränsleförbrukning påverkas av vägytans egenskaper, såsom makrotextur och ojämnhet, är betydelsefullt att veta när man ska utforma beläggningen på en viss väg. Resultaten av en VTI-studie visar att inverkan av ojämnhet är...

Road user effect models

Det saknas idag tillfredsställande effektmodeller för beräkning av konsekvenser och kostnader för trafikanterna av olika underhållsstrategier. Det största problemet identifierat av Trafikverken/Vägverken i Finland, Sverige, Norge och Estland är...