Nils-Gunnar Göransson


Bild på Nils-Gunnar Göransson

Nils-Gunnars forskningsresultat


Tillståndsuppföljning av observationssträckor

Projektet som delredovisas i detta notat har som målsättning att samla in, bearbeta och leverera högkvalitativa data som primärt är tänkt att användas för utveckling av tillståndsförändringsmodeller. Uppföljningen av observationssträckor har pågått...

Makrotexturens möjlighet att identifiera låg friktion

Trafikverket vill kunna beskriva friktionen för hela det statliga vägnätet. En rikstäckande friktionsmätning är praktiskt svår att hantera och mycket kostsam medan vi redan idag mäter vägytans makrotextur. I projektet testar vi om makrotexturen...

Tillståndsuppföljning av observationssträckor

Uppföljning av observationssträckor i det statliga, belagda, vägnätet har pågått sedan 1984. Inriktningen är i första hand fokuserad på den nedbrytning som orsakas av tung trafik. Målsättningen är att samla in, bearbeta och leverera data som primärt...

Tillståndsuppföljning av observationssträckor

Sedan 1984 har VTI gjort uppföljningar av observationssträckor för att samla in, bearbeta och leverera data att användas för utveckling av tillståndsförändringsmodeller. Inriktningen är i första hand fokuserad på den nedbrytning som orsakas av tung...

Stålslagg i asfaltbeläggning

Vid tillverkning av stål tillsätts kalk och dolomit som slaggbildare. Det innebär att slagg erhålls som biprodukt. Stålslagg används i många länder till bundna och/eller obundna lager i vägkonstruktioner. Denna rapport behandlar slagg från...

Tillståndsuppföljning av observationssträckor

Målsättningen med projektet är att samla in, bearbeta och leverera högkvalitativa data som primärt är tänkt att användas för utveckling av tillståndsförändringsmodeller. Uppföljningen av observationssträckor (100 meter långa) har pågått sedan 1984....

Tillståndsuppföljning av observationssträckor

Målsättningen med projektet är att samla in, bearbeta och leverera högkvalitativa data, primärt till utveckling av tillståndsförändringsmodeller. Uppföljningen av observationssträckor har, på uppdrag av Trafikverket, pågått sedan 1984. Inriktningen...

Utlåtande

Ett provvägsförsök utfördes på riksväg 84, mellan Kasteln och Laforsen i Gävleborgs län år 2001. Enligt resultaten har tidpunkten för utförandet en mycket stor inverkan på kvalitet och hållbarhet för ytbehandlingar. Samtliga tidigt utförda sträckor...

Tillståndsuppföljning av observationssträckor

The objective of this project is to collect and deliver high quality road data primarily for the development of performance prediction models. The monitoring of the LTPP sections started in 1984 on commission of the Swedish Road Administration. The...

Hala däck vid virkestransporter

Problemet med hala däck är väl känt sedan många år tillbaka av både väghållare och företrädare för däckbranschen. De hala däcken beskrivs som att de skulle beläggas med en hinna eller film. Företrädare för däckbranschen anser att en trolig...

Tillståndsuppföljning av observationssträckor

The objective of this project is to collect and deliver high quality road data primarily for the development of performance prediction models. The monitoring of the LTPP sections started in 1984 on commission of the Swedish Road Administration. The...

Beläggningsslitage vintern 2007/2008 på högtrafikerade vägar i Stockholmsområdet

VTI har under lång tid kontrollerat beläggningsslitage från dubbdäckstrafik genom utförda provvägar och utvalda kontrollsträckor. För att undersöka nutidens beläggningsslitage från dubbtrafik i Stockholmsregionen har mätningar utförts under vintern...

Utlåtande, Fog Seal på Y1

Syftet är att, på uppdrag av Trafikverket, studera konceptet Fog Seal som innebär att ett emulsionsklister (Fog Seal) sprids på en relativt nylagd ytbehandling (inom ett dygn). Tekniken är tänkt att begränsa risken för stenskott och blödningar...

Tillståndsuppföljning av observationssträckor

The objective of this project is to collect and deliver high quality road data primarily for the development of performance prediction models. The monitoring of the LTPP sections started in 1984 on commission of the Swedish Road Administration. The...

Tillståndsuppföljning av observationssträckor

The objective of this project is to collect and deliver high quality road data primarily for development of performance prediction models. The monitoring of LTPP-sections started in 1984 on commission of the Swedish Road Administration. The aim is...

Tillståndsuppföljning av observationssträckor

The objective of this project is to collect and deliver high quality road data primarily for development of performance prediction models. The monitoring of LTPP-sections started in 1984 on commission of the Swedish Road Administration. The aim is...

Prognosmodell för spårutveckling orsakad av tung trafik

VTI has, on commission by the Swedish Road Administration, monitored road data from 66 sites and more than 600 test sections since 1987 and the monitoring is still in progress. All data is stored in a Microsoft Access LTPP (Long Time Pavement...

Tillståndsuppföljning av observationssträckor

Målsättningen med projektet är att samla in, bearbeta och leverera högkvalitativa data, primärt till utveckling av tillståndsförändringsmodeller. Uppföljningen av observationssträckor (100 meter långa) har, på uppdrag av Vägverket, pågått sedan...

Tillståndsuppföljning av observationssträckor

Målsättningen med projektet är att samla in, bearbeta och levererahögkvalitativadata, primärt till utveckling av tillståndsförändringsmodeller. Uppföljningenavobservationssträckor (100 meter långa) har, på uppdrag av Vägverket (VV),pågått sedan...

Validering av PMS Objekt

Genom att nyttja, av VTI, insamlad data för ett stort antal vägsträckor(LTPP) harVägverkets dimensioneringsprogram PMS Objekt, delmoment för förstärkning,validerats. Detta har möjliggjorts genom jämförelse av den förväntadelivslängdensom beräknats...

Tillståndsuppföljning av observationssträckor

Sedan 1984 pågår vid VTI projektverksamhet med målsättningen att samla in,bearbeta och leverera högkvalitativa data till utveckling avtillståndsförändringsmodeller för belagda vägar. Med hjälp av denna typ avmodeller skall man kunna förutsäga...

Validering av PMS Objekt

Dimensionering enligt ATB VÄG 2003 kan utföras med hjälp av PMS Objekt, ettberäkningshjälpmedel för dimensionering av vägars bärighet, vid nybyggnadeller förstärkning/underhåll. Även analys av en vägs tjällyftning innefattas.Sedan mitten av 80-talet...

Tillståndsmätning av observationssträckor med Laser RST

En mätbil, Laser RST (Road Surface Tester), finns för att mäta vägytans tillstånd. Tillståndet beskrivs genom att mäta vägprofiler längs- och tvärs vägen och därifrån beräkna olika mått, såsom exempelvis spårdjup och IRI (International Roughness...