Mattias Haraldsson


Bild på Mattias Haraldsson

Mattias forskningsresultat


Marginal railway track renewal costs

In this paper, renewal costs for railway tracks are investigated using survival analysis. The purpose is to derive the effect from increased traffic volumes on rail renewal cycle lengths and to calculate associated marginal costs. A flow sample of...

SAMKOST 2

VTI fick 2012 regeringens uppdrag att uppdatera kunskapen om trafikens samhällsekonomiska kostnader (SAMKOST 1). Arbetet avrapporterades i december 2013 varefter regeringen i januari 2014 utvidgade VTI:s uppdrag. Denna rapport avrapporterar det...

Att bedöma säkerhetsnivån på spårbunden trafik i Sverige

Detta notat innehåller en analys av Transportstyrelsens befintliga data utifrån kraven på att bedöma säkerhetsnivån på spårbunden trafik i Sverige. Uppdraget från Transportstyrelsen var att visa om den information som behövs är tillgänglig via...

Marginalkostnader för drift och underhåll av det nationella vägnätet

Med hjälp av bokförda kostnader för drift och underhåll av det nationella vägnätet samt trafikarbetes- och infrastrukturinformation för åren 2004-–2009 skattas kostnadsfunktioner. Med dessa som utgångspunkt beräknas sedan kostnadselasticiteter och...

Näringslivets perspektiv på Europeiska kommissionens förslag om TEN-T och Connecting...

I det föreslagna transeuropeiska transportnätverket TEN-T ingår nätverk i två nivåer: dels ett heltäckande nät (comprehensive), dels ett kärnnät (core). Syftet med näten är bland annat att erbjuda infrastrukturtjänster som stödjer brukarnas behov,...

Marginalkostnadsskattningar för buss och lätt lastbil

Syftet med denna rapport är att beräkna marginalkostnader för buller, trafiksäkerhet och vägslitage för bussar och lätta lastbilar. Bullerkostnaderna beräknas med modellen Nord 2000 tillsammans med kalkylvärden från ASEK 5. Marginalkostnaden för...

Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna

År 1993 infördes Telelagen, vilken gjorde att Televerket/Telia konkurrensutsattses. Efter 10 år ersattes denna lag med Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som en anpassning dels till EU:s direktiv, dels till teknisk utveckling och ändrade...

Samhällsekonomisk analys av rundvirkestransporter med 90-tonslastbilar

Syftet med denna rapport är att göra en samhällsekonomisk analys som visar hur de kostnader som rundvirkestransporter med lastbil ger upphov till, skulle påverkas om fordonens totalvikt tilläts öka från 60 till 90 ton och samtidigt få en tillåten...

Estimating the economic lifetime of roads using road replacement data

This paper analyses the economic lifetime of roads in Sweden using a data over kilometres of new roads together with a "centrality" index constructed from population statistics. The relation between economic lifetime and centrality is performed by...

The effects of long and heavy trucks on the transport system

Trucks up to 25.25 metres in length and weighing up to 60 tonnes are permitted in domestic traffic in Sweden. This deviates from the EU standard, according to which trucks are not to be longer than 18.75 metres or weigh more than 40 tonnes. The...

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet

I Sverige tillåts lastbilar i inrikestrafik som är upp till 25,25 meter långa och 60 ton tunga. Detta skiljer sig från EU-normen, där lastbilar som regel inte är längre än 18,75 meter och väger maximalt 40 ton. Näringsdepartementet har gett VTI i...

The marginal cost for pavement renewal

The wear and tear of an extra vehicle that uses a road results in advancement of future repavements. This increases the present value cost of these repavements, which is interpreted as the marginal cost. Using a large data set covering all pavement...

Marginal costs for road maintenance and operation

Using observational data covering the whole Swedish national road network for the period 1998-2002, this paper estimates a set of maintenance and operation cost functions. It is found that costs for all operation and maintenance measures increase...

Effects of distance work on the activity-travel pattern

This paper estimates the long run effects of distance work on various aspects of the activity-travel pattern. Estimations are made using econometric matching on a data material from the Swedish travel survey, RES, a travel diary collected in the...

Invånarna i Örebro och trafiken i innerstaden

En enkät innehöll tre olika framtidsbilder för trafikens utformning icentrala Örebro skickades ut till invånarna i Örebro. Enkäten finns med sombilaga till rapporten. Närmare 17 (16,8) procent av de tillfrågade anser attcentrala Örebro i högre grad...

Distansarbetares resmönster och karakteristik

Detta notat innehåller beskrivande statistik av delar av den nationellaresvaneundersökningen, RES, 1999-2001 som bedöms ha relevans för enundersökning av sambandet mellan distansarbete och olika aspekter av resande.Undersökningen ingår i projektet...

Travel behaviour and land use in the information society

The purpose of this paper is to review literature relevant for studies about the impact of information and communication technology (ICT) on transportation. The review will be used as a starting point for a research project at Swedish national road...

Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik

I rapporten studeras resandet på Tvärbanan i Stockholm och Kringen iGöteborg. Trafikvolymerna granskas mot bakgrund av samhällsekonomiskaanalyser och prognoser som gjorts inför projekten. Dessutom förs en generelloch översiktlig diskussion om s.k....

Invånarna i Sundsvall och trafiken i innerstaden

Det är viktigt att den avvägning som faktiskt görs när det gällerutformningen av en innerstad motsvarar den som invånarna efterfrågar. Det ärdock förenat med vissa problem att ta reda på hur invånarna vill att trafikenska utformas. Det finns ingen...

Konsekvenser av dagligvaruhandelns strukturomvandling

Dagligvaruhandelns strukturomvandling har påverkat städers och tätorters transportsystem, miljö och allmänna attraktionskraft. Ökad biltrafik och ökat bilberoende, minskande servicenivåer i bostadsområden och stadsdelscentra, försämrade innerstäder...

Diskreta valmodeller för analys av urbana transport- och distributionssystem

Det arbete som presenteras här, syftar till att pröva ekonometriska analysmetoder för det tvärsnittsdata som samlas in i projektet. Metoderna appliceras på ett datamaterial som tidigare samlats in, och som i flera viktiga avseenden har en struktur...

Hushållens inköpsmönster och val av dagligvarubutiker i Trollhättan, Västerås och...

I projektet Samhällsekonomisk analys av dagligvaruhandelns strukturomvandling undersöks hushållens inköpsmönster och preferenser avseende butiksstruktur med hjälp av enkätundersökningar. Undersökningarna syftar bl.a. till att avgöra om den pågående...