Mats Gustafsson


Bild på Mats Gustafsson

Mats forskningsresultat


Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm

Sedan 2011 pågår ett särskilt arbete i Stockholm för att minska PM10-halterna i staden. Insatserna omfattar främst dammbindning med CMA (kalciummagnesiumacetat) och vakuumsugning med en kraftig, torr vakuumsugningsmaskin. Denna rapport sammanfattar...

Utvärdering av städmaskiners förmåga att reducera vägdammsförrådet i gatu- och...

För att undvika överskridande av miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) har Statens vegvesen Vegdirektoratet i Trondheim genomfört ett försök att rengöra en vägtunnel och en vägsträcka med tre olika städmaskiner för att minska mängden vägdamm....

Modelling road dust emission abatement measures using the NORTRIP model

Road dust emissions in Nordic countries still remain a significant contributor to PM10 concentrations mainly due to the use of studded tyres. Measures to reduce road dust emissions include speed reductions, reductions in studded tyre use, dust...

Road salt emissions

De-icing of road surfaces is necessary in many countries during winter to improve vehicle traction. Large amounts of salt, most often sodium chloride, are applied every year. Most of this salt is removed through drainage or traffic spray processes...

Partiklar i väg- och järnvägstunnlar

Höga halter av luftföroreningar är ett vanligt förekommande problem i tunnlar för såväl väg som järnväg. Källor och emissionsprocesser skiljer sig dock åt väsentligt, vilket avspeglas i aerosolernas fysikaliska och kemiska egenskaper. Då...

On particulate emissions from individual trains in tunnel environments

In order to detect the concentrations and size distributions of airborne particles that were generated by individual moving trains on an underground railway platform, a series of real-time measurements were undertaken. The measurement range covered...

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm

Sedan 2011 pågår ett intensifierat arbete för att sänka halterna av PM10 i Stockholm. Denna rapport presenterar resultat och utvärdering av insatserna gjorda under vintersäsongen 2014–2015. Säsongen uppvisar de lägsta PM10-halterna samt lägst antal...

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm

Sedan 2011 pågår ett intensifierat arbete för att sänka halterna av PM10 i Stockholm, där problemen är omfattande. Denna rapport presenterar resultat och utvärdering av insatserna gjorda under vintersäsongen 2013–2014. De lägsta PM10-halterna sedan...

Mätning av luftkvalitet vid TestSite E18

Mätningar av luftkvalitet (PM10 och NOX (NO och NO2)) har genomförts under perioden 2013-03-16 till 2014-03-26 vid Testsite E18, belägen längs E18 mellan Västerås och Enköping. Vid Testsite E18 görs kontinuerliga mätningar av trafik (i östgående...

Emissioner av inandningsbara partiklar från dubbdäcksslitage av vägbana

Nya begränsningar för antal dubbar i dubbade däck infördes i Sverige och Finland 2013. Regelverket tillåter numera 50 dubbar per rullomkretsmeter. Alternativt kan däcken testas i en speciell slitagetest, så kallad over-run test, för att bli...

Slaggasfalt, delrapport C

I detta notat presenteras en studie som gjordes för att undersöka om användning av slaggasfalt i tätbebyggda och tättrafikerade områden kan minska damningsproblematiken vintertid. Slaggasfalten visar mycket god nötningsresistens, men bilden är...

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm

En ny vakuumsug för att sänka halterna av inandningsbara partiklar (PM10) har testats på några gator i Stockholm. Resultatet av VTI:s mätningar visar att det mest effektiva sättet att sänka PM10-halter är dammbindning med kalciummagnesiumacetat...

Slitage av och partikelemissioner från betongbeläggning

Föreliggande rapport syftar till att studera såväl slitage som bildning av inandningsbara partiklar från en betongbeläggning, en betongbeläggning med inblandad titandioxid (TiOmix) samt från en referensasfalt (ABS16) under kontrollerade förhållanden...

Driftåtgärder mot PM10 på Hornsgatan och Sveavägen i Stockholm

I flera tätorter i Sverige finns problem med att uppfylla miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar (PM10) i omgivningsluften. Stockholm har flera utsatta miljöer där partikelhalterna överskrider gränsen för dygnsmedelvärdet. Källan till...

Inhalable railroad particles at ground level and subterranean stations

The paper compares PM10 concentrations in railroad environments with EU air quality standards and characterizes particle concentrations and particle properties in relation to train traffic. The results show that PM10 concentrations in ground-level...

Vägbeläggningar och PM10

Slitagepartiklar från vägbeläggningar bidrar till höga partikelhalter i svenska väg- och gatumiljöer. För att få en bild av hur vägbeläggningarnas egenskaper kan påverkas för att minska emissionerna har ett flertal forskningsprojekt utförts under...

Road pavements and PM10

Slitagepartiklar från vägbeläggningar bidrar till höga partikelhalter i svenska väg- och gatumiljöer. För att få en bild av hur vägbeläggningarnas egenskaper kan påverkas för att minska emissionerna har ett flertal forskningsprojekt utförts under...

NORTRIP - Non-exhaust road traffic induced particle emissions

The PM10 concentrations exceed the EU limit values in almost all countries in Europe. Especially, in many Nordic cities, non-exhaust particle emissions are the main reason for high PM10 levels along densely trafficked roads. This is connected to the...

Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift

En stor del av de inandningsbara partiklar (PM10) som förekommer i stadsmiljö och längs allmänna vägarhar visat sig härröra från slitage av beläggningar, däck och bromsar, men även från sandning vintertid.En viktig källa är beläggningen, dels genom...

Vägbeläggningars damningsbenägenhet

Sedan 2005 gäller en miljökvalitetsnorm för inandningsbara partiklar (PM10) i Sverige, baserad på ettEG-direktiv. I Sverige är vägdamm en viktig lokal källa till överskridanden av normen, vilketuppmärksammat dubbdäcksanvändningens negativa effekter,...

Tema miljörisker

This report compiles the results from the project Theme Environmental risks. More specifically, the project concerned how different transport related environmental risks influence different road users and how their behaviour influence the...

WearTox

Under slutet på 90-talet genomfördes mätningar av luften partikelhalter i sex svenska städer där syftet var att studera vilka halter som förekommer i gatu-, respektive taknivå och studera partiklarnas ursprung (Areskoug m. fl. 2001). Något...

Slitagepartiklar från vägbeläggningar med gummiinblandad bitumen

Dubbdäcksslitage av vägbeläggningar orsakar emissioner av inandningsbara partiklar (PM10) vars tillåtna halt i omgivningsluften är reglerad enligt en miljökvalitetsnorm. Ett sätt att minska partikelemissionen är att anpassa beläggningarnas...

Wear particles from road pavements with rubber mixed bitumen

Studded tyre wear of road pavements causes emissions of inhalable particles (PM10). Allowed concentration of PM10 is regulated by an EU directive which is implemented in an environmental quality standard in Sweden. One way of reducing pavement wear...

Utvärdering av städmaskiners förmåga att minska PM10-halter

I föreliggande projekt har tre städmaskiners effekt på PM10-halterna i luften och på vägytan provats. Två delstudier har genomförts: en i gatumiljö på Sveavägen i Stockholm och en med kontrollerade försök på Barkarby flygplats.Försöken på Sveavägen...

The environmental sub-model of the Swedish Winter Model

Modeling the impact of the use of chemical anti-/deicing on the roadside environment requires knowledge of the roadside exposure to salt, the vulnerability or dose-response relationship of the modeled environmental subjects and, preferably, the...

Effekter av dammbindning av belagda vägar

Inandningsbara partiklar från vägdamm är ett hälsoproblem och en viktig orsak till att miljökvalitetsnormen för partiklar i utomhusluft inte nås i Sverige. Bildningen av vägdamm längs belagda vägar i de nordiska länderna är i stor utsträckning...

Effekt av dammbindning av belagda vägar

Appendix 1 till: "Effekter av dammbindning av belagda vägar" av Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Per Jonsson & Martin Ferm.Syftet med föreliggande litteraturstudie är att få en aktuell bild av kunskapen kring effekter av de olika typer av...

Slitagepartiklar från vägbeläggning med gummiinblandad bitumen

Studded tyre wear of road pavements cause emissions of inhalable particles (PM10). Allowed concentration of PM10 is regulated by an EU directive which is implemented in an environmental quality standard in Sweden. One way of reducing pavement wear...

NanoWear

Particles from road and tire wear have in recent years come to the fore as an important and relatively unexplored contribution to air particulate pollution. Mechanically generated wear particles are relatively coarse (>0.5 microns), but in...

Wet dust sampler

A new technique to sample dust on road surfaces is presented. It is based on the use of water to wash a road surface, hence the name wet dust sampler (WDS). The sample water is collected allowing for a range of analyses. The WDS is a prototype, and...

Winter model

The environmental model is a submodel in the Swedish winter maintenance management system, the Winter Model. The Winter Model will make it possible to assess the most important effects and their monetary value of changes in winter maintenance...

Road dust and air quality in Sweden

During the last years it has become evident that wear particles from road pavements, tires, brakes, and road maintenance strongly contribute to episodes with very high concentration of inhalable particles (PM10) in outdoor air. These episodes...

Järnvägens föroreningar - källor, spridning och åtgärder

Pollutants in the railway environment emanate both from emissions from thetraffic and from the treatment of embankments to control weeds and preventtimber sleepers from rotting. During the last years particular attention hasbeen paid to air...

The environmental sub-model of the Swedish Winter Model from real world data to a...

The use of salt in the winter maintenance operations has both desired and undesired consequences. Many studies have been made regarding different environmental problems related to road salt. Most of the studies regarding salt damaged vegetation have...

Studies of wear particles using the VTI road simulator/particle generator

The high costs of maintenance related to pavement wear have caused many countries to prohibit the use of studded tyres. In Japan and Norway, regulations have also been based upon the health aspects of the road dust. In Japan studded tyres are...

Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljöer

Airborne particles from railroad traffic have been identified as an air pollution problem mainly in tunnel environments. As a result of the introduction of the environmental quality standard for inhalable particles in Sweden 2005, the interest in...

Effekter av vinterdäck

Valet av vinterdäck har, från att i huvudsak varit en fråga om trafiksäkerhet och slitage av vägar under senare år även kommit att handla om negativa effekter av de inandningsbara partiklar som bildas då dubbdäck sliter på vägbanan och de effekter...

Tema Vintermodell

Syftet med Vintermodellen är att beräkna och värdera de väsentligaste konsekvenserna för trafikanter, väghållare och samhälle av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen. Huvudrapporten är i sig en sammanfattning av de rapporter som...

Traffic-generated emissions of ultrafine particles from pavement-tire interface

In a road simulator study, a significant source of sub-micrometer fine particles produced by the road-tire interface was observed. Since the particle size distribution and source strength is dependent on the type of tire used, it is likely that...

Inandningsbara partiklar från dubbdäcksslitage av vägbana

The aims of this project have been to describe PM10 from studded tyre wear and to study their inflammatory effects in human airway cells. The VTI circular road simulator has been used to generate "clean" wear particles from two different pavements;...

Inandningsbara partiklar från interaktion mellan däck, vägbana och friktionsmaterial

The aims of this project have been to describe PM10 from studded tyre wear and to study their inflammatory effects in human airway cells. The VTI circular road simulator has been used to generate "clean" wear particles from two different pavements;...

Modeling the exposure of roadside environment to airbone salt

A field study was performed in order to investigate the relationships between the salt use, the mechanisms affecting the salt emission, dispersion and the salt exposure in a modeling approach. The salt was collected on gauze filter salt vanes at...

Patterns of residual salt on road surface

A field study was performed in order to investigate the patterns of residual salt on a road surface and the mechanisms involved in transporting the salt off the road into the roadsides. The residual salt was measured in nine segments across a road...

Identifiering av samband i landskapet

Eklips är ett samarbetsprojekt med många inblandade parter. VTI:s del harvarit att undersöka vissa samband i landskapet utifrån ordinära fält ochkartstudier. Därefter har forskare vid Metria Miljöanalys försökt identifieradessa samband automatiskt....

Emissioner av slitage- och resuspensionspartiklar i väg- och gatumiljö

Partiklar från slitage och resuspension i vägmiljön är svårhanterliga i modelleringshänseende av flera skäl. Exempelvis är de primära emissionerna av slitagepartiklar oftast svåra att uppskatta pga. att emissionerna påverkas av ett stort antal...

Föroreningsnedfall från järnvägstrafik

Miljö- och hälsorisker orsakade av partikelspridning har uppmärksammats mer och mer de senaste åren. Även järnvägen ger upphov till spridning av partiklar, bland annat har vissa problem med damning påpekats, då främst i samhällen där tågen bromsar...

Väg- och gaturengöring som åtgärd mot höga partikelhalter orsakade av vägdamm

Resuspended road dust has, during the last years, proved to be a contributivecause to high concentrations of inhalable particles (PM10) in ambient air.The connection of PM10 to negative health effects has lead to anenvironmental quality standard...

Bedömning av skada på bevarandeintressen

Assessment of damage to heritage assets is often a weak element inenvironmental impact assessments (EIA). General method development is neededin this respect as support for the authors of analyses and descriptions forroad projects. The task of the...

Bedömning av skada på bevarandeintressen

Bedömning av skada på bevarandeintressen är ofta en svag punkt i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Generell metodutveckling i detta avseende behövs som stöd för utförare av analyser och beskrivningar för vägprojekt. Projektet Bedömning av skada på...

Icke-avgasrelaterade partiklar i vägmiljön

Icke-avgasrelaterade partiklar härrör från, i huvudsak, slitage och korrosion av vägbeläggning och fordonskomponenter som t.ex. däck och bromsbelägg. Bidrar gör även drift- och underhållsåtgärder, vägutrustning och partiklar transporterade till...

Transportrelaterad miljökvalitet

Under 10–11 september 2001 möttes 31 representanter från departement, myndigheter, forskningsfinansiärer och forskarsamhället på Scandic hotell Hasselbacken i Stockholm för att lyssna till föredragningar om och diskutera kring begreppet...