Magnus Landergren


Bild på Magnus Landergren

Arbetar med godstransportmarknaden och sjöfart.

Övriga publikationer:

Om transportprognoser, http://swopec.hhs.se/ctswps/abs/ctswps2016_016.htm

Om förseningskostnader för godstransporter, http://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a080/forskningsresultat/report_vttv_2016_appendix_20160516.pdf

Utbildning:

Pågående doktorandstudier i nationalekonomi.

Masterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Magnus forskningsresultat


En granskning av samhällsekonomiska kalkyler för farledsinvesteringar: investeringar i...

På uppdrag av Riksrevisionen har VTI utvärderat samhällsekonomiska kalkyler för farledsinvesteringar. Kalkylerna för farlederna in till Göteborgs hamn, Norrköpings hamn och Gävle hamn har analyserats utifrån ett övergripande jämförande och...

Svenska sjöolyckors samhällsekonomiska kostnader: värdering av fartygsskador, oljeutsläpp...

I detta notat redovisas en studie om värderingar på skador relaterade till sjöfartsolyckor i svenskt farvatten. Resultaten visar att kostnaden för 103 omkomna i sjöfartsolyckor 1985-2014 var 2,3 miljarder kronor. För vägtrafiken finns en väl...

Elanvändning för längre och tyngre tåg: sammanfattning av resultat, erfarenheter och...

Projektet som redovisas i detta notat analyserar hur godstransporterna på järnväg kan effektiviseras. Hypoteserna är att transporterna kan effektiviseras genom att använda längre respektive tyngre godståg, genom att genomföra energibesparande...

Godstransportmarknaden på järnväg: underlag till utredningen om järnvägens organisation

Denna rapport syftar till att beskriva hur den svenska godstransportmarknaden fungerar på järnväg, och ge en bild av hur den kan fortsätta att utvecklas. Den är skriven som ett underlag till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02)....