Lena Nerhagen


Bild på Lena Nerhagen

Jag är miljöekonom och disputerade vid Göteborgs Universitet våren 2001. Jag arbetar vid VTIs Borlängekontor och har under 15 års tid arbetat med kvantifiering och monetär värdering av luftföroreningars påverkan på hälsa och miljö, nu senast inom ramen för VTIs regeringsuppdrag SAMKOST. Detta är underlag som kan användas i samhällsekonomisk analys av styrmedel. Sedan 2012 arbetar jag också med studier om beslutsfattande och användning av samhällsekonomiska beslutsunderlag på miljö-, turism- och transportområdet. Detta är bland annat en följd av erfarenheter jag fick från arbetet med att ta fram en regional klimat- och energistrategi under 2010-2012 på Länsstyrelsen Dalarna. Jag har under senare år genomfört projekt för bland andra Transportstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Utöver forskning har jag även undervisat i Nationalekonomi på Högskolan Dalarna. Mina forskningsintressen är:

Utformning av styrmedel på miljö- och transportområdet, bland annat med avseende på geografiska skillnader. Samhällsekonomiskt effektiva styrmedel för förbättrad luftkvalitet. Nationalekonomisk forskning gällande analyser av risker i samhället. Tillämpningen av "Regulatory Impact Assessment" i offentligt beslutsfattande.

 

Utbildning:

Ekonomie doktor vid Göteborgs Universitet 2001

Magisterexamen Internationella ekonomprogrammet /Marknadsföring 1989

Lenas forskningsresultat


Externa kostnader för luftföroreningar

I detta notat presenteras underlag och beräkningar för delprojektet luftföroreningar, som genomförts inom ramen för VTI:s andra regeringsuppdrag avseende Trafikens Samhällsekonomiska Kostnader (Samkost2). Vi har i denna studie beräknat marginella...

Management by good intentions and best wishes

The Swedish government, despite a possible value conflict with the ambitious Swedish climate mitigation objectives, has stated that tourism development is an important basis for economic growth, not least in rural areas. This paper explores how the...

Samhällsekonomisk analys i regelgivningsarbetet

Transportstyrelsen genomför konsekvensutredningar bland annat avseende förslag till förändringar i föreskrifter, framställan till regelförändringar och som en del i regeringsuppdrag. Myndigheten har under senare år identifierat ett behov av att...

Avgasutsläpp och miljöklassning av bilar

För närvarande baseras miljöklassning av bilar på utsläppen av koldioxid, enligt de riktlinjer som tagits fram av EU. Enligt forskare på VTI bör även skillnader i teknologier utgöra en grund för miljöklassning av bilar. Motivet till denna rapport är...

Externa kostnader för luftföroreningar och buller från trafiken på det statliga vägnätet

Detta notat presenterar resultatet av en studie där forskarna beräknat marginella externa kostnader för luftföroreningar och buller med den metod som utvecklats och används inom EU för detta syfte. Beräkningarna avser trafiken på statliga vägar på...

Samhällsekonomisk analys i arbetet med nationell risk- och förmågebedömning

År 2012 inledde Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ett arbete med att med att utveckla en metodik för nationell riskbedömning. MSB:s arbete har inledningsvis haft ett fokus på riskbedömning. Detta arbete är nu på väg att samordnas med...

Response to a social dilemma

Many countries have begun to require benefit-cost analysis as a way of informing key regulatory decisions. However, its actual use seem to be limited, especially in the area of environmental, health, and safety regulation. Reasons for this seem to...

Samhällsekonomiska analyser av åtgärder i krisberedskapsarbetet

Krisberedskap är exempel på kollektiva nyttigheter där det ofta är politiska beslut om finansiering, dimensionering och inriktning som avgör vad och hur mycket som produceras. Den offentliga sektorns resurser är dock begränsade samtidigt som...

Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar

Transportsektorn är ett av de områden där den offentliga sektorn till stora delar utformar infrastrukturen. Staten påverkar också genom olika styrmedel funktionen hos transportsystemet. För att beslutsfattare ska kunna ta ställning till om...

The impact of education on environmental policy decision-making

Civil servants in governmental agencies regularly both propose environmental policies for the elected politicians and make own decisions. In making these decisions they may be influenced by legal norms, agency policy and culture, professional norms...

Tema miljörisker

This report compiles the results from the project Theme Environmental risks. More specifically, the project concerned how different transport related environmental risks influence different road users and how their behaviour influence the...

Health effects of transport emissions

The purpose is to provide a background for a discussion concerning the methods and values used in cost-benefit analysis in Sweden for air pollutions', from traffic, impact on human health and the research needs in this area. We provide an overview...

Measuring the external health cost of particulate matter from road traffic and other...

This paper measures the external health cost due to emissions from different sources in the Stockholm area using the Impact pathway approach. The estimated health impact is the result of detailed dispersion modelling with high spatial resolution. We...

Cost-effective analysis of traffic emission control

Emissions from traffic impose negative effects on human health, and recent evidence indicates that particulate matters (PM) are the detrimental air pollutant that causes most life years lost. To improve the efficiency of resource allocation, various...

Valuing statistical lives or life years?

Although the value of reducing mortality risks and that of reducing life year losses are closely related to each other, the valuation literature seems to treat them rather separately resulting in conflicting value estimates. While the former is more...

Miljöpolitik på samhällsekonomisk grund

I denna studie undersöks om samhällsekonomisk analys och kvantifierade underlag använts vidutformning och tillämpning av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i luft. Ett sådantbeslutsunderlag är vanligt i transportsektorn medan ett...

The mortality cost of particulate matter due to emissions in the Stockholm area

It has long been recognized that emissions from traffic have a negative impact on human health. In recent years there has been emerging consensus that the main influence is due to particulate matter. From an economic point of view these negative...

Infrastrukturpolitik på samhällsekonomisk grund

A government committee, Trafikverksutredningen, has commissioned VTI to review the national infrastructure policy regarding construction and maintenance of roads and railways as well as concerning policies to ascertain its appropriate use. Based on...

Cost-effective analysis of local policy measure to improve air quality in Stockholm

This report is a result of the research undertaken in the project TESS - Traffic Emissions, Socioeconomic valuation and Socioeconomic measures. In this report, we have studied the cost-effectiveness of particulate matter (PM) reductions from local...

Svenska flygplatser och marginalkostnadsprissättning

This report is commissioned by the Swedish Civil Aviation Authority. The aim is to update the knowledge regarding the price relevant costs of aviation. We distinguish between marginal costs caused by airport activities and those caused by the...

Hälsoeffekter, påverkar de acceptansen för prissättning av vägtrafik?

Road traffic makes important contributions to the pollution levels in urban areas. Of the pollutants, particulate matter, makes the greatest contribution to the external cost due to their detrimental impact on human health. Economic policy measures...

Luftföroreningarnas externa kostnader

In 2002 the external costs of air pollution from the Swedish transport sector were calculated using the methodology developed within the EU-funded ExternE-projects. A comparison of these estimates with those presently in use in Swedish transport...

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon

Denna studie är en del i ett forskningsprojekt vid VTI kallat "Implementeringav marginalkostnadsprissättning i transportsektorn - problem medvariabilitet, differentiering, interdependens och osäkerhet". Denna studieingår i delprojektet...

Variations in the external cost of transport air pollution

In recent years large efforts have been devoted in EU-funded researchprojects,i.e. the ExternE-projects, to the development of an approach that can be usedtoestimate the external costs of air pollution. The calculation in theseprojects isbased on...

Travel mode choice

This paper investigates how past experience influences choice behaviour and valuation in a hypothetical travel mode choice situation. Using a stated choice question asked of visitors to a major ski resort in Sweden, the author explores whether an...

Regulating transport

By performing RIA, the risk of imposing a proposal that is inefficient or leads to sub-optimization is reduced. In the EU this approach to regulatory policy making was introduced in 2002 and it is a crucial component of the Better Regulation Agenda....