Lena Nerhagen


Bild på Lena Nerhagen

Jag är miljöekonom och disputerade vid Göteborgs Universitet våren 2001. Jag arbetar vid VTIs Borlängekontor och har under 15 års tid arbetat med kvantifiering och monetär värdering av luftföroreningars påverkan på hälsa och miljö, nu senast inom ramen för VTIs regeringsuppdrag SAMKOST. Detta är underlag som kan användas i samhällsekonomisk analys av styrmedel. Sedan 2012 arbetar jag också med studier om beslutsfattande och användning av samhällsekonomiska beslutsunderlag på miljö-, turism- och transportområdet. Detta är bland annat en följd av erfarenheter jag fick från arbetet med att ta fram en regional klimat- och energistrategi under 2010-2012 på Länsstyrelsen Dalarna. Jag har under senare år genomfört projekt för bland andra Transportstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Utöver forskning har jag även undervisat i Nationalekonomi på Högskolan Dalarna. Mina forskningsintressen är:

Utformning av styrmedel på miljö- och transportområdet, bland annat med avseende på geografiska skillnader. Samhällsekonomiskt effektiva styrmedel för förbättrad luftkvalitet. Nationalekonomisk forskning gällande analyser av risker i samhället. Tillämpningen av "Regulatory Impact Assessment" i offentligt beslutsfattande.

 

Utbildning:

Ekonomie doktor vid Göteborgs Universitet 2001

Magisterexamen Internationella ekonomprogrammet /Marknadsföring 1989

Lenas forskningsresultat


Laddar forskningsresultat...