Lena Levin


Bild på Lena Levin

Lenas forskningsresultat


Unpacking corrections in mobile instruction: Error-occasioned learning opportunities in...

This article deals with the organisation of correction in mobile instructional settings. Five sets of video data (>250 h) documenting how learners were instructed to fly aeroplanes, drive cars and ride bicycles in real life traffic were examined to...

Att integrera jämställdhet i länstransportplanering: Slutredovisning av...

Syftet med projektet har varit att vidareutveckla och testa modellen för Jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) som föreslås i rapporten Kön i Trafiken. Särskilt lades fokus på de jämställdhetspolitiska målen om ekonomisk jämställdhet samt jämn...

Kollektivtrafikens roll i resenärens vardagsliv: Litteraturöversikt

Föreliggande litteraturöversikt visar på i första hand bredden i tidigare och pågående forsknings- och utredningsarbete om resenärer i kollektivtrafiken. Översikten tar avstamp med ett kapitel om studier av resenärers beteende, preferenser och...

Time to spare: Everyday activities among newly retired people in a middle-sized city

Retirement has recently been studied as a complex process that affects people’s lives in many different ways (Teuscher 2010; Grenier 2011; Halleröd, Örestig and Stattin 2013). Retirement implies changes in time-space use, interruption in routines...

Transportplanering i förändring:: En handbok om jämställdhetskonsekvensbedömning i...

Efterfrågan på att belysa sociala konsekvenser i samband med trans­portplaneringen växer allt mer i Sverige (Trafikverket, 2014). Ett exempel är tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm där sociala konsekvensbeskriv­ningar varit en del av processen vid...

Different types of out-of-home activities and well-being amongst urban residing old...

Independent mobility has been proposed to be a precondition for leading an independent, non-institutionalized life. Supporting independent mobility for the growing senior segment thus has societal importance. The question of how to maintain...

"I want complete freedom": car use and everyday mobility among the newly retired

The purpose was to investigate car use among newly retired people, to explore to what extent car transport is used for everyday mobility and how it is valued in comparison to other transport modes.The data consists of travel diaries and qualitative...

Challenging situations, self-reported driving habits and capacity among older drivers...

Många äldre slutar att köra bil för att de blir mer ängsliga i samband med bilkörning. Att införa förebyggande åtgärder, till exempel fortbildningskurser eller utveckling av förarstödssystem, kan vara en lösning enligt detta notat. Forskare på VTI...

Methods and tools for gender mainstreaming in Swedish transport planning

Gender mainstreaming has been the Swedish government's strategy for gender equality policies since the Government Bill Shared Responsibility came into effect in 1993–1994. A transport policy objective of gender equality was introduced in 2001 and...

Mobility in the transition to retirement: the intertwining of transportation and everyday...

Through travel diaries and interviews with newly retired urban residents in Sweden our aim was to explore (1) mobility patterns in the transition to retirement, (2) the influence of space-time restrictions and resources on mobility and (3) the...

Kön i trafiken: jämställdhet i kommunal transportplanering

Jämställdhetsintegrering ska ofta ses som en strategi i det vardagliga arbetet inom kommuner, landsting och regioner. Samtidigt finns det en osäkerhet hos många projektledare och planerare om vad jämställdhet egentligen handlar om och vad som...

Jämställdhet och genus i infrastrukturplanering: en studie av tillämpningen inom...

Syftet med den här rapporten är att redovisa resultatet av forskningsprojektet Jämställdhet och genus i järnvägsplaneringen. Vidare syftar rapporten till att bidra med ett förslag på hur olika transportmyndigheter systematiskt kan arbeta med att...

Konstruktioner av maskulinitet i samtal om kollektivtrafik

This article highlights how environmental issues influence transport planning, and how they make transport planners rethink previous categorizations of user groups. The introduction of an environmental discourse leads to a questioning of men’s...

Measures to enhance mobility among older people in Scandinavia: a literature review of...

Mobiliteten eller rörligheten för äldre människor är fortfarande ett område under utveckling. Det visar en VTI-studie gällande Norge, Danmark och Sverige där man har studerat äldre personers resande med personbil, kollektivtrafik, cykel, gång och i...

Mobility patterns among older people in Sweden: a study of women's and men's experiences...

In Europe people in urban areas, generally have access to some sort of public transport (PT). Sweden is one of the European countries with high level of ambition trying to increase the proportion of the older and impaired travelling with PT. Since a...

Bilagedelen: Genusperspektiv på utveckling av kollektivtrafik: hållbar jämställdhet vid...

Består av 1) Hållbar jämställdhet i framtidens kollektivtrafik. Lägesrapport 1a: Rapportering från fokusgrupperna, av Lena Levin, Emmy Dahl och Malin Henriksson. 2) Hållbar jämställdhet i framtidens kollektivtrafik. Lägesrapport 1b: Resultat av...

Eldres mobilitet og velferd: utvikling, reisebehov og tiltak

A majority of older people state that access to transport is essential to their welfare and quality of life. Nevertheless many older people in Norway today are facing an unsatisfactory transport supply. Not all of them want to or are able to use a...

Eldres mobilitet og velferd: utvikling, reisebehov og tiltak

A majority of older people state that access to transport is essential to their welfare and quality of life. Nevertheless many older people in Norway today are facing an unsatisfactory transport supply. Not all of them want to or are able to use a...

Genusperspektiv på utveckling av kollektivtrafik: hållbar jämställdhet vid planering av...

Det här forskningsprojektet undersöker hur jämställdhet behandlats i utvecklingsprojektet "Framtidens kollektivtrafik" i Malmö. Projektet har genomförts i fyra efterföljande faser:Kartläggning av nuläget (fokusgruppssamtal och text- och bildanalys...

Äldres vardagliga resor: val av färdmedel och erfarenheter av kollektivtrafik

Syftet med studien är att undersöka hur äldre personer beskriver att de väljer att resa och deras erfarenheter av vardagliga transporter. Studien intresserar sig för variationer och mönster som framträder bland äldre personer och bidrar med...

Jämställdhet i samrådsprocesser vid svenska vägprojekt: genusperspektiv på annonsering,...

Forskning om jämställdhet, genus och transporter har i liten utsträckning studerat hur deltagandet ser ut fördelat mellan könen och hur kvinnor och män kommer till tals i samrådsprocesser om stora infrastrukturprojekt. Tidigare mätningar har visat...

Mobility in different generations of older persons: The development of daily travel in...

In the Scandinavian countries Denmark, Norway and Sweden, the proportion of older people in the total population is expected to reach about 25% in 2060. The ageing of the population has a variety of social implications. One aspect of population...

Massmedialkategorisering av äldre i arbetslivet: Den som blir arbetslös vid 50 års ålder...

Detta kapitel kommer att handla om kategorisering av ålder i arbetslivet med fokus på den "äldre" arbetskraften och hur den skildras av massmedier. Utgångspunkten är att åldersdiskriminering handlar om negativ särbehandling på grund av ålder. Om...

Older car drivers in Norway and Sweden: studies of accident involvement, visual search...

I det här projektet identifieras riskfyllda situationer för äldre bilförare och analyseras äldre förares olycksinblandning samt deras visuella beteende i komplexa trafiksituationer. Projektet använder huvudsakligen tre metoder: 1) en grundlig analys...

Vidareutbildning för äldre bilförare: en översikt

In the future the number of the older people, and older car drivers, will increase markedly. It is of great importance that older people have the possibility to retain their idenpendent mobility for as long as possible. However, old people have an...

Systemutformares syn på det delade ansvaret för trafiksäkerheten

The study is about how different players working with traffic safety interpret the Swedish Parliament´s decision in principle on shared responsibility for the safety of traffic (proposition 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället...

Äldre i transportsystemet: mobilitet, design och träningsproblematik

Generally, more elderly will be travelling and be out on the roads as active road-users in the future. Research exists on the travelling habits of the elderly; but more in-depth knowledge on the elderly's preferences as license-holders, drivers,...